E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýukové pobyty (STA)

 

Informace pro zaměstnance PřF UK vyjíždějící na výukový pobyt v rámci programu ERASMUS+

Aktualizace: 9. 9. 2021

 

Podrobné informace o výukových pobytech na stránce RUK

 1. Kvalifikační podmínky pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus
 2. Povinnosti před výjezdem
 3. Získání finanční podpory Erasmus
 4. Výše finanční podpory
 5. Pojištění
 6. Povinnosti po návratu a závěrečné vyúčtování

 


 

1. Kvalifikační podmínky pro výukové pobyty
v rámci programu Erasmus+

Podle Kvalifikačních podmínek programu Erasmus+ se (1) může výukového pobytu účastnit každý zaměstnanec PřF UK, který má na fakultě pracovní poměr zahrnující pedagogickou aktivitu (pracovní smlouva, případně DPČ/DPP), (2) partnerská instituce je držitelem Charles University Charter a (3) se zahraničním pracovištěm je uzavřena Interinstitucionální dohoda zahrnující tento typ mobility (aktuální interinstitucionální smlouvy jsou uvedeny zde).

Výukové pobyty musí probíhat v jednom projektovém období. Přehled projektových období naleznete zde.

Délka pobytu nesmí být kratší než 2 po sobě jdoucí pracovní dny, celková délka výukového pobytu nesmí překročit 60 kalendářních dnů (včetně cestovních). Doporučená délka pobytu je 5 pracovních dní.

Minimální počet vyučovaných hodin týdně je 8 (týdnem se rozumí 2 až 5 pracovních dní). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující jeden týden je pro dny navíc vypočítán následovně:
8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní × 1,6.

 

2. Povinnosti před výjezdem

Před výjezdem je nutné v dostatečném předstihu zajistit tyto tři dokumenty:
1) Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching
2) Cestovní příkaz (elektronicky prostřednictvím CIS)
3) Účastnickou smlouvu (viz bod č. 3)

Mobility Agreement (MA)

Prvním krokem je sestavení tzv. výukového programu, který je schválen vysílající i přijímající institucí. Tento výukový program musí obsahovat: údaje o trvání mobility, konkrétní výukový program přednášek a dalších pedagogických aktivit, počet odučených hodin. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje fakultní koordinátor programu Erasmus na doporučení (podpis) vedoucího pracoviště, kde pedagog působí.

Formulář dokumentu Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching ke stažení zde.

Termíny uváděné v Mobility Agreementu odpovídají dnům, kdy je na zahraniční univerzitě prováděna výuka (přednáška, vedení semináře, jednání apod.). V kolonce Planned period of the teaching activity: from [day/month/year] till [day/month/year]  musí být uveden první a poslední den, kdy je zaměstnanec fyzicky přítomen na daném pracovišti a vykonává zde plánovanou aktivitu v rámci programu ERASMUS+. Z těchto termínů je následně vypočten a do kolonky Duration (days) – excluding travel days:  vypočten celkový počet pracovních dní, kdy bude zaměstnanec z pohledu ERASMUS+ na daném pracovišti aktivní. Neuvádí se zde dny potřebné na cestu z PřF UK na zahraniční pracoviště a zpět!

Na uvedené pracovní dny lze získat finanční podporu, která je vyplácena jako jednotný příspěvek na ubytování, stravu, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky. Podporu nelze získat  na dny, kdy je vykonávána příprava na přednášku/seminář a na dny pracovního klidu (soboty, neděle a státní svátky), pokud není pracovní činnost jednoznačně odůvodněna i v těchto nepracovních dnech v Mobility Agreementu před výjezdem a potvrzena v závěrečném Confirmation of Erasmus Teaching Mobility (viz bod č. 6). V odůvodněných případech (např. cestu nelze realizovat v den prvního pracovního dne z důvodu dostupnosti destinace) lze získat podporu i na den předcházející a následující po pracovních dnech v zahraničí, kdy se předpokládá cesta do a z cílové destinace.

Zaměstnanec dále vyplní všechny požadované informace v tomto dokumentu a zajistí příslušné podpisy (v pořadí: zahraniční pracoviště – zaměstnanec – vysílající instituce). Za vysílající instituci tento dokument schvaluje výhradně fakultní koordinátor programu Erasmus+.  Tomu je možné tento dokument poslat k posouzení všech náležitostí a konzultaci ještě před odesláním do zahraničí.

Cestovní příkaz (CP)

Na základě podepsaného Mobility Agreementu vypočte fakultní koordinátor částky (viz bod č. 3) a zašle je vysílajícímu pracovníkovi, který vytvoří v centrálním informačním systému (CIS) dle platných předpisů odpovídající cestovní příkaz (jeho součástí je návrh na vyslání). Ten je nejprve potvrzen vedoucím pracoviště (katedry / ústavu), čímž potvrzuje vhodnost kandidáta k realizaci výukového pobytu v rámci programu Erasmus+. Tímto krokem se nahrazuje výběrové řízení na zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+, které musí být ve fakultní kanceláři Erasmus archivováno a musí být k dispozici na vyžádání v případě auditů či monitorovacích návštěv. Fakultní koordinátor následně elektronicky potvrdí uvedené částky.

Pro založení cestovního příkazu v rámci výjezdu Erasmus+ lze postupovat následovně:

 • po přihlášení do CIS – kliknout na „Cestovní příkazy“ – „Nový“ – „Zahraniční CP“.
 • Na záložce „Hlavička“ se vyplní základní informace.
 • U položky „Místa jednání – cílová i tranzitní“ stačí vypsat cestu tam a zpět. Není nutné zadávat konkrétní dny.
 • Dále „Druh pobytu“ – Výukový – „Program“ – Erasmus.
 • Na záložce „Před cestou“ se vyplní pouze tři části:
  1. „Další předpokládané výdaje“: Měna EUR, Částka, Typ výdaje – vedlejší, Typ platby – hotovostně (záloha).
  2. „Požadavek na zálohy“ – částka a měna, *)
  3. „Finanční zdroje před cestou“ – Nákladové středisko – 8500 Celofakultní výdaje, Zakázka – 990508 Erasmus (pozor na záměnu s 990505 Erasmus!), Příkazce – ing. Hedvika Páleníková.
 • Dále stačí uložit záznam a předat ke schválení.

*) Upozornění: Zaměstnanec si musí sám v návrhu CP zadat, v jaké výši a jaké měně zálohu žádá. Zálohu je možné vyplatit v hotovosti v pokladně (a to jak ve valutách, tak v CZK) nebo zaslat na bankovní účet (zasílá se ekvivalent v CZK, valuty nelze na účet vyplatit). Pokud zaměstnanec uvede částku ve valutách s poznámkou o vyplacení na účet, bude záloha automaticky pořízena ve valutách s vyzvednutím na pokladně.

 

3. Získání finanční podpory Erasmus

Na základě schváleného Mobility Agreementu oběma stranami a schváleného Cestovního příkazu vedoucím pracoviště vyjíždějícího pedagoga naplňuje žadatel požadavky fakultního kola výběrového řízení na přidělení finanční podpory na výukový pobyt.

Účastnická smlouva (ÚS)

Fakultní koordinátor následně připraví v součinnosti s vyjíždějícím pedagogem Účastnickou smlouvu. K dispozici ke stažení zde: Výzva 2019 nebo Výzva 2020. Součástí účastnické smlouvy je rovněž Příloha III  – Všeobecné podmínky mobility (ke stažení zde).

Vyučující do Účastnické smlouvy doplní své osobní údaje, cílovou instituci (kódy partnerských univerzit je možno vyhledat zde, odpovídá kódu uvedenému v Inter-institucionální dohodě), termíny výjezdu (pozor, počet pracovních dní musí odpovídat počtu pracovních dní uváděných v Mobility Agreementu, celková doba výjezdu musí odpovídat údajům v cestovním příkazu) a formu možného předání finanční zálohy. V případě převodu podpory na bankovní účet musí být údaje o účtu uvedeny v Účastnické smlouvě či jinak zaměstnancem potvrzeny. Je‐li majitelem účtu jiná osoba, musí být také jméno majitele účtu s adresou uvedeno v Účastnické smlouvě nebo jinak zaměstnancem písemně potvrzeno.

Takto předvyplněná účastnická smlouva je ve dvou vyhotoveních s podpisem vysílaného zaměstnance zaslána fakultnímu koordinátorovi, který dále doplní výši finanční podpory, opatří dokument evidenčním číslem a potvrdí jej. Tato dohoda je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Její kopie je z fakulty zaslána do Evropské kanceláře na RUK.

Fakultní koordinátor odevzdává dokument Mobility AgreementÚčastnickou smlouvu (2 originály) ke zpracování na Oddělení podpory vědy.

 

4. Výše finanční podpory

V důsledku krize způsobené pandemií Covid-19 prodloužil DZS MŠMT čerpání finančních prostředků přidělených na akademický rok 2019/20 až do 30. 9. 2021.

Používejte tedy formuláře pro Výukový pobyt na rok 2019/20 a pokračujeme tak i v číselném pořadí fakulty. Finanční prostředky na mobilitu dle zemí a taxy na cestu se nemění, zůstávají stejné, protože využíváme rok 2019/20.

Vyúčtování akademického roku 2019/20 bude mít uzávěrku k 31. 8. 2021. Podmínky pro refundaci cestovních a pobytových nákladů zůstávají až do 31. 8. 2021 beze změny.


Finanční podpora v rámci programu ERASMUS+ zahrnuje dvě části – Pobytové náklady a Cestovní náklady.

Pobytové náklady

Výše finanční podpory je na výukové pobyty stanovována DZS – Domem zahraniční spolupráce  a je diferencována podle cílových zemí a délky pobytu. Jedná se o maximální podporu do jednotlivých zemí. Tato finanční podpora je vyplácena jako jednotný příspěvek na ubytování, stravu, místní dopravu, cestovní pojištění a případné storno poplatky.

Finanční podpora z Výzvy 2019 na výukové pobyty prodloužená do 30. 9. 2021 byla stanovena DZS následující diferenciací: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2019.
Finanční podpora z Výzvy 2020 platná do 31. 5. 2023 byla stanovena DZS takto: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2020.

Diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí. Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží na potvrzení pedagogickou aktivitu.
K pobytovým nákladům lze individuálně připočítat i 1-2 dny cesty, pokud je splněna podmínka čerpání části diet dle cestovního příkazu.

Cestovní náklady

Každý zaměstnanec má též nárok na proplacení cestovného v maximální výši vypočtené podle EU – distance calculatoru (částka odpovídá oběma cestám):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět). Dle zjištěné vzdálenosti jsou částky z Výzvy 2019 diferencovány následovně:

délka cesty    10  až   99  km      20 EUR na účastníka
délka cesty   100  až  499  km    180 EUR na účastníka
délka cesty   500  až 1999 km    275 EUR na účastníka
délka cesty  2000 až 2999 km    360 EUR na účastníka
délka cesty  3000 až 3999 km    530 EUR na účastníka
délka cesty  4000 až 7999 km       820 EUR na účastníka  
délka cesty  8000  a více  km  1100 EUR na účastníka

Výše finanční podpory na cestovní náklady poskytnuté z prostředků programu Erasmus se řídí vnitřními pravidly vysílající instituce, finanční podpora může pokrýt skutečně vynaložené náklady v plné nebo pouze částečné výši. Cestovní náklady zahrnují všechny náklady a všechny dopravní prostředky využité při cestě z domácího pracoviště na pracoviště partnerské a zpět a mohou zahrnovat poplatky za víza. Nezahrnují poplatky za místní MHD, která byla použita v rámci výukového pobytu.

 

5. Pojištění

Zaměstnanci PřF UK mohou využít pojištění, které je sjednáno fakultou pro všechny studenty a zaměstnance pro cesty do zahraničí. Detailní informace k tomuto pojištění naleznete zde). 

 

6. Povinnosti po návratu a závěrečné vyúčtování

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů (a) provést vyúčtování pracovní cesty a (b) v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků předložit Potvrzení o délce výukyZávěrečnou zprávu.

 • Závěrečné vyúčtování zahraniční cesty

  Pracovní cesta se vyúčtovává jako běžná zahraniční cesta – elektronicky v CIS dle platných předpisů. Vyúčtování zahraniční cesty na PřF UK provádí paní Hana Bejčková – tel. 22195 1147, Email: hana.bejckova@natur.cuni.cz . Je nezbytné předložit všechny podklady pro vyúčtování (originály letenek, jízdenky, doklady o ubytování apod.)

 • Potvrzení o délce výuky

  –  dokument Confirmation of Erasmus Teaching Mobility – ke stažení zde

  Formulář musí obsahovat jméno účastníka, datum zahájení a ukončení výuky (v souladu s termíny uváděnými v Mobility Agreementu!), počet odučených hodin, témata přednášek, případně rozpis výukových dní, probíhala-li výuka i v sobotu, neděli, během státních svátků nebo dnů cesty (viz bod č. 2)
  – dokument musí být potvrzen na přijímající instituci

 • Závěrečná zpráva

  – Závěrečná zpráva programu Erasmus+ ke stažení zde

 • Vyplnění online dotazníku EU Survey v nástroji Mobility Tool

  – Vyučujícímu budou údaje zaslány z RUK.

 • Celou složku (obsahující zpracované vyúčtování, potvrzení o délce výuky a závěrečnou zprávu) je následně nutno doručit přímo paní Bejčkové. Další kroky (vyúčtování, kontrola fakultní kanceláří Erasmus, fakturace, postoupení všech dokumentu RUK) již provádí administrativní oddělení fakulty. Na RUK tedy není třeba nic samostatně zasílat !!!

  Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 1. 8., ve výjimečných případech nejpozději ze dne 30. 9.. Po tomto termínu již faktury nebudou zahrnuty do vyúčtování uplynulého akademického roku (projektového období).

   

   

  Akce dokumentů