E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObecné informace
pro vyjíždějící zaměstnance
v programu ERASMUS+

 

Informace pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde.

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit vedle mobility studentů také mobilitu pedagogů a zaměstnanců Univerzity Karlovy. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných Inter-institucionálních dohod (vzor inter-institucionální dohody ke stažení – v této verzi platná pro programové země pro rok 2021/2022; pro Velkou Británii až do května 2023) o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK a rovněž je umožněna mobilita zaměstnanců na aktivitu staff training – školení (STA).

Mobility podporované z prostředků programu Erasmus+ se dělí na tři kategorie:

  • Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků – výukové pobyty (STA)
  • Mobilita zaměstnanců – školení (STT)
  • Tzv. přípravné a monitorovací návštěvy (PV, MV)

Všechny mobility lze uskutečňovat ve fyzické podobě, popř. v mimořádných či výjimečných situacích (uzavření VŠ přijímající země z důvodu koronaviru apod.) ve virtuální formě. Od roku 2021/2022 je možné realizovat v odůvodněných případech také kombinované mobility (blended mobilities) s částí fyzickou v zemi přijímající instituce a částí virtuální v zemi vysílající instituce. Za fyzickou část mobility vzniká nárok na grant podle standardních podmínek; za virtuální část mobility nárok na grant nevzniká. Tyto části nelze překrývat. Mezi těmito částmi je možné nefinancované období přerušení.

Podmínky účasti:

Zaměstnanec (též „účastník“) musí mít na Univerzitě Karlově pracovní poměr, tj. pracovní smlouvu, případně DPP/DPČ.

Zaměstnanec musí být k účasti na pobytu v rámci programu Erasmus+ nominován ve výběrovém řízení, které je v kompetenci vysílající instituce. Toto výběrové řízení musí být řádně vyhlášené, transparentní a zdokumentované písemným zápisem, který fakulta/součást archivuje a je na vyžádání k dispozici pro audity a monitorovací návštěvy.

Výukového pobytu se mohou účastnit pouze akademičtí pracovníci, případně odborní asistenti, kteří mají v náplni práce na UK pedagogickou činnost.

Školení či přípravných a monitorovacích návštěv se mohou účastnit akademičtí i neakademičtí pracovníci UK.

Účast na konferenci není považována za oprávněnou aktivitu v rámci programu Erasmus+.

Mobilita se musí odehrávat v zahraniční tzv. programové zemi, tj. v zemi zapojené do programu Erasmus+ na zahraniční vysokoškolské instituci (země EU, EFTA a kandidátské země do EU), která je držitelem Erasmus Charter for Higher Education (STA i STT), nebo jiné vzdělávací instituci, která má přidělen tzv. PIC kód (pouze STT).

Délka pobytu musí být minimálně 2 po sobě jdoucí pracovní dny, maximální délka je 60 kalendářních dní (včetně cestovních). Doporučená délka je 5 pracovních dnů.


 Celá mobilita se musí odehrát v rámci daného projektového období.
 Jednotlivá projektová období jsou:

 1. Projektové období Výzvy 2019 je  NOVĚ prodlouženo až do 31. 5. 2022 ! 

 2. Projektové období Výzvy 2020 je platné od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.
        POZOR! Univerzita Karlova bude z Výzvy 2020 čerpat finance pro mobility
        s evropskými zeměmi do 31. 8. 2022 a pro Velkou Británii do 31. 5. 2023.

 3. Projektové období Výzvy 2021 je platné od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.

Výukový pobyt obnáší učit na zahraniční partnerské instituci nejméně 8 hodin týdně (přičemž týdnem se rozumí 2 až 5 dní).

V případě kombinovaného výjezdu na STA a STT je minimální počet odučených hodin 4 za jeden týden. V závěrečné zprávě musí být specifikováno, které dny probíhala výuka a které školení.Více informací pro jednotlivé typy mobilit:

►  Dokumenty a formuláře pro zaměstnance (ke stažení)

 

 

Akce dokumentů