E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPraktické stáže Erasmus

Aktualizace: 1. 6. 2022


 1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus
 2. Výběr univerzity, sestavení pracovní náplně praxe a výběrové řízení
 3. Administrativní příprava praktické stáže
 4. Jazykový test
 5. Akceptace zahraničním pracovištěm
 6. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 7. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD
 8. Eurový účet pro převod stipendia
 9. Účastnická smlouva
 10. Prodloužení pobytu
 11. Povinnosti po návratu
 12. Finanční vyrovnání v případě krácení pobytu
 13. Krátkodobé stáže doktorandů
 14. Databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus (odkaz)
 15. Databáze nabídky stáží (odkaz)

 


 

1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus

Praktické stáže jsou druhou možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Praxe studentů mohou probíhat na univerzitních pracovištích nebo výzkumných ústavech, v laboratořích, fakultních školách apod. Obecně, přijímající institucí může být jakákoli veřejná či soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací (firmy, podniky, neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílající programové země).

Praktické a absolventské stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko.

Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). Studium není přerušené a ani uzavřené.

Praktické a absolventské stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hodin týdně. Krátkodobé mobility pro doktorandy mohou trvat od 5 dnů do 30 dnů fyzického pobytu v zahraničí (viz bod č. 13).

Stáže se započítávají k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Maximální délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Znění Kvalifikačních podmínek programu Erasmus+ pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy  naleznete v OR č. 27/2017, odkaz: https://cuni.cz/UK-8120.html

 

2. Výběr univerzity, sestavení pracovní
    náplně praxe a výběrové řízení

Pro výběr zahraniční organizace lze kontaktovat naše partnerské instituce (zde) ve spolupráci se školitelem nebo katedrovým/ústavním koordinátorem nebo si zajistit vlastní organizaci. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.

Výběrová řízení na stáže také vypisují Česká centra v zahraničí.

Další možnosti stáží lze hledat na webu Evropské komise.

Stáže nelze realizovat v institucích EU a organizacích spravující programy EU.

Zájemci o stáž si již před podáním přihlášky v dostatečném časovém předstihu zajistí zvací dopis do vybrané instituce. Zvací dopis je možno nahradit emailovou komunikací potvrzující stáž studenta.

Na vybraném zahraničním pracovišti je nezbytné získat pracovníka, který bude rámcově plnit funkci externího školitele studenta. Následně je sestavena předběžná náplň praktické stáže, kterou může být práce v laboratoři, terénní průzkum, spolupráce v rámci projektu apod. Náplní praxe není samostudium, psaní diplomové či dizertační práce, nebo skládání zkoušek na partnerské instituci.

{Závěrečné schválení obsahu praktické stáže v podobě Learning Agreementu  provádí garant programu, kterému je vhodné předložit rovněž vyjádření garanta oboru (zejména biologické obory), finálně stáž schvaluje studijní proděkan (viz bod č. 3).}

Výběrová řízení na praktické stáže jsou v kompetenci katedrových/ústavních koordinátorů Erasmus (seznam zde), kteří vyhlašují termíny jejich konání a zveřejňují požadavky k přihlášení. Na praktickou stáž je možné se hlásit v průběhu celého roku, proto si termín výběrového řízení dohodněte s katedrovým/ústavním koordinátorem (pokud se hlásíte na stáž mimo celofakultní termín výběrového řízení).

K výběrovému řízení je nezbytné katedrovému koordinátorovi dodat:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis studijních výsledků
 • předběžnou náplň praktické stáže
 • doporučení školitele a jazykové certifikáty, jsou-li

O výsledku výběrového řízení rozhodne výběrová komise katedry/ústavu, katedrový/ústavní koordinátor následně informuje všechny zúčastněné a do fakultní kanceláře Erasmus zasílá Protokol o výběrovém řízení (ke stažení zde) s údaji o úspěšných uchazečích.

 

3. Administrativní příprava praktické stáže

1. fakultní Erasmus kanceláři zaslat následující informace na: erasmus@natur.cuni.cz

 • název a adresa přijímající (zahraniční) instituce
 • zvací dopis (invitation letter) nebo přeposlání emailové komunikace,
  z níž je jasné, že stáž je potvrzena přijímající institucí
 • kontaktní osoba na přijímající instituci (jméno, email, telefon)
 • plánovaná data/období stáže
 • program studia na PřF UK a domácí katedra studenta


2. na základě zaslaných informací, bude ve webové aplikaci UK vytvořena místo, na nějž si student založí přihlášku (Learning Agreement); odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/


3. vyplnění a schválení přihlášky (Learning Agreement):

 • náplň stáže sestavit na základě komunikace se školitelem PřF a v zahraničí
 • k vyplnění informací za UK v části Commitment of the three parties
 • po vyplnění vytisknout přihlášku (včetně úvodní strany s osobními údaji) a nechat si schválit garantem svého studijního programu v podobě podpisu na místě 'Responsible person in the sending insitution'
 • pro schválení garantem programu je vyžadován souhlas garanta oboru (pokud existuje) a školitele (obojí stačí vepsat do přihlášky)


4. podepsanou a schválenou přihlášku (Learning Agreement)  doručit osobně nebo zaslat emailem (na: erasmus@natur.cuni.cz) fakultní Erasmus kanceláři

 • fakultní Erasmus kancelář provede kontrolu přihlášky, schválí stáž ve webové aplikaci a zajistí podpis studijního proděkana


5. student podepsanou přihlášku (Learning Agreement)  obdrží emailem a zašle do zahraničí k podpisu

* DŮLEŽITÉ: Studenti si sami musí ověřit požadavky přijímající instituce (např. vlastní formulář pro Learning Agreement; vytvoření přihlášky ve webové aplikaci dané přijímající instituce, podmínky ubytování, termíny orientačního dne nebo jazykových kurzů atd.). Termín odevzdání přihlášky (Learning Agreement) se může lišit od termínů na UK. Proto je doporučeno pracovat souběžně na přihlášce pro UK a pro přijímající instituci. *


Potvrzení o jazykové úrovni

– pokud vyžadováno přijímající institucí může vydat ÚJOP UK na základě:

 • předloženého certifikátu o úspěšném absolvování CŽV kurzů na PřF
 • zkoušky z cizího jazyka MS760ZK (úroveň B1) nebo MS760ZK2 (úroveň A2) složené studentem zapsaným před rokem 2014
 • předloženého mezinárodního certifikátu (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL atd.)
 • vykonání jednorázové zkoušky na ÚJOP UK – více zde. Student musí fakultní Erasmus kanceláři zaslat potvrzení (email; snímek obrazovky, z nějž je patrné, že zahraniční instituce vyžaduje potvrzení jazykové úrovně). Na základě toho obdrží potvrzený Protokol z výběrového řízení, který předloží ÚJOP UK za účelem testování.

 

4. Jazykový test

 POZOR, od ledna 2023 je jazykový test DOBROVOLNÝ! 

DŘÍVE:  V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v EU Academy, je účastník povinen provést vlastní online jazykové hodnocení před a po ukončení praktické stáže  (v případě hodnocení C2 se výstupní test nedělá). Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy. Jazykový test je povinný i pro držitele různých certifikátů prokazujících vaši jazykovou zdatnost.

 1. Vytvořit profil: welcome-to-the-eu-academy
 2. Počkat na potvrzující e-mail
 3. Pokračovat na: test
 4. Klikněte na "Resume" a níže na stránce se přidejte k vybrané jazykové skupině ("Join community")
 5. Vyberte vybranou jazykovou skupinu (AJ zcela dole) a klikněte na "Language assesment", abyste spustili test
 6. Vyplňte test
 7. EU Academy vám ihned nabídne výsledky (špatné / správně odpovědi), na jejichž konci se vám ukáže úroveň jazyka
 8. Po vyplnění testu můžete dále pokračovat v navazujícím jazykovém kurzu v záložce "Dashboard"

 

5. Akceptace zahraničním pracovištěm

Pro přijetí na stáž jsou potřeba dva dokumenty:

 • zahraniční univerzitou podepsaný Learning agreement

 • akceptační dopis

 

6. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Fakultní Erasmus kancelář studentovi vystaví Rozhodnutí o stipendiu na základě předloženého akceptačního dopisuzahraniční organizací podepsané přihlášky (Learning Agreement). Podpis Rozhodnutí o stipendiu děkanem PřF zajistí Mgr. Vojtěch Bauer na Zahraničním oddělení fakulty (Albertov 6, 3. patro).

Student pro tento krok může být zastoupen na základě plné moci bez notářského ověření.

Finanční podpora do jednotlivých zemí: sazby podle států (výzva 2021). Celková výše stipendia je vypočtena podle délky stáže.

 

7. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD

Podpis Rozhodnutí o stipendiu děkanem PřF zajistí Mgr. Vojtěch Bauer na Zahraničním oddělení fakulty (Albertov 6, 3. patro).

Zde budete také požádáni o podpis čestného prohlášení, kterým stvrdíte povinnosti vyjíždějícího studenta dle Opatření rektora 33/2016, a to:

 1.  zajistit si dostatečné zdravotní pojištění pro danou destinaci
 2.  zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí  (DROZD)
 3.  poskytnout fakultě kontaktní údaje v zahraničí
 4.  poskytnout kontakt na osobu blízkou
 5.  seznámit se s bezpečnostní situací v zemi výjezdu

Bližší informace naleznete zde:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zahranicni-agenda/pro-studenty/pomoc

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72. Ve kterékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta. Z těchto důvodů je povinností studenta zajištění pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi.

Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení , která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí je vyžadováno zdravotního pojištění, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které bude platné pro zahraniční pracoviště.

Studenti PřF UK mohou využít pojištění, které je sjednáno fakultou pro všechny studenty a zaměstnance pro cesty do zahraničí. Toto pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu (liability insurance') a úrazové pojištění (accident insurance') pro krátkodobé (do 180 dní) i dlouhodobé pobyty (do 365 dní).

Fakultní pojištění lze využít po období uvedené na Rozhodnutí o stipendiu. Pro zaměstnance PřF (včetně studentů s minimálním úvazkem) platí povinnost předložit na Zahraničním oddělení  podepsaný Návrh na vyslání  (při cestě nad 30 dní s patřičnými přílohami).

Informace k fakultnímu pojištění (jak postupovat v případě pojistné události, limity pojištění, kartička) jsou k dispozici zde.

 

8. Eurový účet pro převod stipendia

Vyplnění čísla účtu do online Erasmus přihlášky je jednou z podmínek pro vystavení Účastnické smlouvy  a pro převod stipendia Evropskou kanceláří RUK. Eurový účet může být zřízen u kterékoli banky s pobočkou v ČR (v případě jiné banky než KB, vyplňte také IBAN a SWIFT kód).

 

9. Účastnická smlouva

Student prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu uzavírá s UK Účastnickou smlouvu, která upravuje podmínky užití stipendia. Jedná se o poslední dokument, který je potřeba před výjezdem vyřídit. Účastnické smlouvy jsou připravovány podle data výjezdu, o možnosti podpisu budete informováni emailem z Evropské kanceláře RUK. (Účastnickou smlouvu nelze připravit bez čísla eurového účtu, viz bod č. 8).

K podpisu smlouvy v Evropské kanceláři je potřeba předložit: 

 • Podepsané Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 • Přihlášku potvrzenou ze zahraničí (Learning Agreement)
 • Akceptační dopis (Acceptance/Invitation/Admission Letter)

Nejpozději do čtrnácti dnů po podpisu Účastnické smlouvy  Vám bude na eurový účet převedeno stipendium na celý semestr najednou.

 

10. Prodloužení pobytu

Prodloužení Erasmus+ praktické stáže v zahraničí může být realizováno:

  a) bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant)
  b) s přiznanou finanční podporou


Pro oba případy platí:

 • Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí.
 • Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku.
 • Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.
 • Podle pravidel Erasmu musí být prodloužené schváleno nejpozději měsíc před plánovaným koncem pobytu.


Na prodloužené období je potřeba:

 • získat souhlas k prodloužení stáže výběrovou komisí (Erasmus katedrový/ústavní koordinátor informuje fakultní Erasmus kancelář)
 • sestavit navazující náplň stáže
 • zaznamenat změny do webové aplikace  a nechat si je schválit garantem studijního programu
 • zaslat fakultní Erasmus kanceláři souhlas zahraničního pracoviště s prodloužením stáže v podobě Akceptačního dopisu na navazující období

Po splnění výše uvedeného prodlouží fakultní koordinátor délku trvání praktické stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky, vystaví fakultní koordinátor Dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání stipendia, který je schválen obdobným způsobem jako Rozhodnutí původní (viz bod č. 6). Evropská kancelář RUK následně zašle studentovi k podpisu Dodatek k Účastnické smlouvě.

 

11. Povinnosti po návratu

 1. do 10 dnů od vystavení předložit potřebné dokumenty fakultní Erasmus kanceláři  a Evropské kanceláři rektorátu  (a nejpozději do 22. 9. příslušného akademického roku)
 2. vyplnit Závěrečnou zprávu

Dokumenty pro Evropskou kancelář rektorátu:

 1. Popis náplně pracovní stáže (Traineeship Certificate) originál dokumentu
 2. Potvrzení délky praktické stáže (Confirmation of Erasmus+ period) originál dokumentu
 3. * Koordinátor zahraniční univerzity může výše uvedené dokumenty také zaslat přímo na tyto e-mailové adresy: erasmus@natur.cuni.cz a erasmus@ruk.cuni.cz *

Dokumenty pro fakultní Erasmus kancelář:

 1. Popis náplně pracovní stáže (Traineeship Certificate) kopie dokumentu
 2. Potvrzení délky praktické stáže (Confirmation of Erasmus+ period) kopie dokumentu
 3. Žádost o vložení praktické stáže Erasmus do SISoriginál dokumentu

K jednotlivým dokumentům:

 • Popis náplně pracovní stáže (Traineeship Certificate)  – vydává a potvrzuje vedoucího zahraničního pracoviště. Pokud Vám formulář neposkytne zahraniční pracoviště, můžete jej stáhnout zde
  Datum doručení:  do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 22. 9. příslušného akademického roku.
 • Potvrzení délky praktické stáže v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ period)  – vydává a podepisuje přijímající instituce. Tento dokument tvoří přílohu D Účastnické smlouvy, nebo ke stažení zde.
  V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.
  Datum doručení:  do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 22. 9. příslušného akademického roku.
 • Žádost o vložení praktické stáže Erasmus do SIS – ke stažení zde
  Pokud by došlo ke změně původně schválené praktické stáže, je potřeba vyjádření školitele a garanta studijního programu.
 • Závěrečná zpráva – má dvě součásti:
  • Mobility Tool/EU Survey v celoevropské databázi
  • Dotazník Charles Abroad
  Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení pobytu v zahraničí. Závěrečná zpráva by měla být vyplněna do 15 dnů po ukončení pobytu.

 

12. Finanční vyrovnání v případě krácení pobytu

V případě zkrácení doby stáže, dle dat z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit příslušnou část stipendia, jejíž výše je automaticky vypočtena na základě dat a paušálních částek uvedených v bodu č. 7.

 

13. Krátkodobé stáže doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi a čerství absolventi („postdoktorandi“) nyní uskutečňovat také krátkodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí.

Délka pobytu: 5 až 30 dní

Výše stipendia od 1. do 14. dne aktivity je 70 EUR/den a následně od 15. do 30. dne aktivity je 50 EUR/den. Je možné získat také navýšení 50 EUR v rámci nabídky Green Erasmus.

Pokyny pro přípravu Erasmus krátkodobé stáže doktorandů včetně požadovaných dokumentů jsou shodné s výše uvedenými instrukcemi pro dlouhodobou Erasmus stáž.

 

14. Databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus

 

15. Databáze nabídky stáží

.

 

 

Akce dokumentů