E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPraktické stáže Erasmus


 1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus
 2. Výběr univerzity, sestavení pracovní náplně praxe a výběrové řízení
 3. Administrativní příprava praktické stáže
 4. On-line jazyková podpora (OLS)
 5. Akceptace zahraničním pracovištěm
 6. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 7. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD
 8. Eurový účet pro převod stipendia
 9. Účastnická smlouva
 10. Prodloužení pobytu
 11. Povinnosti po návratu
 12. Finanční vyrovnání v případě krácení pobytu
 13. Databáze nabídky stáží (odkaz)

 


 

1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus

Praktické stáže jsou druhou možnosti výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus. Tento druh zahraničního stipendia by měl být využíván na základě doporučení školitele především postgraduálními studenty, studenty v posledním ročníku magisterského studia, kteří jsou podmínečně přijati do PGS; v případě dostatku finančních prostředků mohou tuto možnost využít i magisterští studenti nižších ročníků.

Praxe studentů mohou probíhat na partnerských pracovištích, se kterými jsou podepsány interinstitucionální dohody obsahující typ mobility SMT – Student Mobility for Traineeship (více viz bod č. 3). Může se jednat o univerzitní pracoviště, nebo o výzkumné ústavy, laboratoře, fakultní školy apod. Obecně, přijímající institucí může být jakákoli veřejná či soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací (firmy, podniky, neziskové organizace, veřejné a výzkumné instituce, nově také velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílající programové země). Pro realizaci praktické stáže v institucích mimo univerzitní pracoviště je třeba podepsání této smlouvy (ke stažení zde + viz bod č. 3). Aktualizovaný seznam platných interinstitucionálních dohod je k dispozici na fakultních stránkách zde.

Podle Kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro UK se může praktické stáže účastnit každý student, který: 

 • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově, a to minimálně do druhého ročníku bakalářského studia – tedy studium nemá přerušené, ani UZAVŘENÉ !  V případě složení státních závěrečných zkoušek v jarním období je z těchto důvodů nezbytné využít předčasného zápisu, který bývá vypsán přibližně v polovině července – přesný termín prosím sledujte na webu studijního odboru  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/zapisy
  Upozorňujeme, že v případě skládání státních bakalářských zkoušek v podzimním termínu nelze připravit Rozhodnutí o přiznání účelového stipendia  (viz bod č. 7) dříve, než je student řádně zapsán do prvního ročníku navazujícího magisterského studia. Termíny zápisů do prvního ročníku jsou stanoveny zveřejněným harmonogramem, individuální termíny zápisů nejsou přípustné.
 • studijní pobyt může absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky.
 • má praktickou stáž součástí svého studijního oboru – v případě doktorského i magisterského studia lze praktickou stáž do domácího studijního plánu dodatečně zahrnout pomocí Žádosti o vložení praktické stáže Erasmus do SIS (viz bod č. 11).
 • Program Erasmus+ umožňuje opakované výjezdy studentů v každé etapě studia (Bc., Mgr./NMgr., Ph.D.) s maximální délkou 12 měsíců strávených v zahraničí (studijní pobyt / praktická stáž nebo jejich kombinace – pozor, v rámci jednoho akademického roku je možné uskutečnit dva pobyty na tomtéž zahraničním pracovišti, ale pouze s rozdílnou náplní a několikaměsíční pauzou mezi pobyty !!! – započítává se i předchozí účast v Erasmus Mundus ), v případě nedostatku finančních prostředků může ovšem Zahraniční komise fakulty rozhodnout o krácení délky stipendia, případně bude přihlédnuto k ročníku studia uchazeče, studijním výsledkům, nebo může být priorita ponechána studentům vyjíždějícím poprvé během celého studia na PřF UK. 
 • zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ jako integrální součást akreditovaného studijního programu, tj. s uznáním studijních výsledků, nezakládá nárok studenta na úlevy od poplatků spojených se studiem
 • Stáž není možné realizovat u orgánů EU a ostatních subjektů EU včetně specializovaných organizací, které řídí programy EU (např. Národní Agentury).
 • plné znění kvalifikačních podmínek ke stažení zde.

Minimální délka pobytu v zahraničí na praktické stáži je 2 měsíce (60 dní), doporučená maximální délka praktické stáže je 5 měsíců. V odůvodněných případech lze praktickou stáž prodloužit. 

 

2. Výběr univerzity, sestavení pracovní
náplně praxe a výběrové řízení

Na základě uzavřených interinstitucionálních dohod si student ve spolupráci se školitelem a katedrovým/ústavním koordinátorem Erasmus, kterému přísluší dotčená interinstitucionální dohoda, případně garantem této dohody, volí vhodné pracoviště, které by svým zaměřením odpovídalo tématu výzkumu, na kterém pracuje (viz bod č. 1). Ve výjimečných případech lze uzavřít interinstitucionální dohodu i s pracovištěm novým. Na tomto zahraničním pracovišti je nezbytné získat pracovníka (vyučující / vědecký pracovník), který bude rámcově plnit funkci externího školitele studenta. Následně je sestavena předběžná náplň praktické stáže, kterou může být práce v laboratoři, terénní průzkum, spolupráce v rámci projektu apod. Náplní praxe není samostudium, psaní diplomové či dizertační práce, nebo skládání zkoušek na partnerské instituci. Závěrečné schválení obsahu praktické stáže provádí garant programu, kterému je vhodné předložit rovněž vyjádření garanta oboru (zejména biologické obory), finálně stáž schvaluje studijní proděkan (viz bod č. 3).

Stejně jako v případě studijních pobytů Erasmus, tak i v případě praktických stáží může student žádat nejvýše o 3 praktické stáže a účastnit se tedy nejvýše 3 výběrových řízení. Vzhledem k administrativní i věcné náročnosti přípravy praktických stáží je ovšem doporučeno soustředit se pouze na jednu destinaci.

Výběrová řízení na praktické stáže jsou v kompetenci katedrových/ústavních koordinátorů Erasmus (seznam zde), kteří vyhlašují termíny jejich konání a zveřejňují požadavky k přihlášení.

K výběrovému řízení je nezbytné katedrovému koordinátorovi dodat:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis studijních výsledků
 • předběžnou náplň praktické stáže
 • doporučení školitele a jazykové certifikáty, jsou-li

Pozor, na různých katedrách/ústavech PřF UK se termíny mohou zásadně lišit! Nicméně, výběrová řízení včetně vyžadovaných administrativních kroků je možné uskutečňovat vzhledem k individuálnímu charakteru stipendia i během akademického roku, a to podle termínů RUK uvedených ve webové aplikaci (https://is.cuni.cz/webapps/).

O výsledku výběrového řízení rozhodne výběrová komise katedry/ústavu, katedrový/ústavní koordinátor následně informuje všechny zúčastněné a do fakultní kanceláře Erasmus zasílá Protokol o výběrovém řízení (ke stažení zde) s údaji o úspěšných uchazečích.

Pozor, v případě nedostatku finančních prostředků se uskutečňuje druhé kolo výběrových řízení, které je prováděno Zahraniční komisí fakulty. Definitivní nominace studentů je v takovém případě výsledkem až tohoto kola výběrového řízení, kdy prioritu budou mít doktorští studenti s hodnocením stupněm A.

V případě nevyčerpání přidělených finančních prostředků lze předpokládat otevření dodatečných výběrových řízení, kdy se mohou na tento typ pobytu hlásit i studenti magisterského stupně studia, nebo žádat o stipendium opakovaně.

 

3. Administrativní příprava praktické stáže

Přihlášky na praktické stáže v rámci programu Erasmus jsou podávány prostřednictvím webové aplikace Univerzity Karlovy (https://is.cuni.cz/webapps/). V aplikaci jsou využívány údaje Centrální autorizační služby UK a údaje z meziuniverzitních interinstitucionálních dohod programu Erasmus.

Pro založení přihlášky je nejprve nezbytné podepsání dodatku – ADDENDA (ke stažení zde) ke stávající interinstitucionální dohodě, pokud neobsahuje mobilitu Student Mobility for Traineeship  (ERASMUS+).

Ve výjimečných případech lze se zahraničním pracovištěm uzavřít i interinstitucionální dohodu novou obsahující pouze tento typ mobility (ke stažení zde).

Program Erasmus+ nově umožňuje realizaci praxí i v institucích mimo univerzitní pracoviště. Pro tyto případy praktických stáží je třeba uzavřít tuto smlouvu (ke stažení zde).

Smlouvy připravuje katedrový/ústavní koordinátor ve spolupráci s fakultním koordinátorem Erasmus. Formulář podepsaný oběma stranami je následně evidován ve fakultní kanceláři Erasmus a rovněž v Evropské kanceláři rektorátu UK, kde jsou údaje zaneseny do webové aplikace. Po té je možné si na tuto dohodu pro praktickou stáž založit v online aplikaci přihlášku.

Webová aplikace umožňuje vyplnění Přihlášky do zahraničí (Learning Agreement for Traineeship) která obsahuje detailní popis stáže a další náležitosti. Náplň praxe sestavuje student na základě komunikace se školitelem na PřF a v zahraničí. Praktické stáže probíhají převážně bez kreditového ohodnocení, fakulta nesjednává vyjíždějícím studentům pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu (viz bod č. 6), ani tzv. Europass. Při ukončení pobytu student získává zpravidla Závěrečnou zprávu  (viz bod č. 11). V případě nejasností je vhodné kontaktovat katedrového/ústavního nebo fakultního koordinátora Erasmus, zda navrhovaný pobyt splňuje všechny podmínky stanovené Evropskou komisí pro tento typ mobility.

Po vyplnění všech náležitostí v online aplikaci vygeneruje student příslušný formulář a náplň stáže si nechá závazně schválit garantem svého studijního programu v době výjezdu na Erasmus praxi (Responsible person in the sending institution). Pro toto schválení je garantovi programu nezbytné předložit vyjádření garanta oboru (pokud existuje) a školitele. Podepsaný formulář po té student doručí do fakultní kanceláře Erasmus, kde je provedena kontrola a zaznamenáno schválení náplně praktické stáže do webové aplikace. Závěrem kancelář zajistí podpis studijního proděkana. Po předložení doporučení z příslušného pracoviště (katedra/ústav), které bylo výsledkem výběrového řízení a schválení přihlášky garantem programu a studijním proděkanem je studentovi prostřednictvím webové aplikace udělena nominace. Tyto kroky zakládají studentovi nárok na získání Erasmus stipendia. Student si po té originální formuláře vyzvedne v Erasmus kanceláři a zasílá je do zahraničí.

Podobně jako u studijních pobytů i v případě praktických stáží je nezbytné ověřit si požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře týkající se zejména ubytování, orientačních nebo jazykových kurzů atd.  POZOR termíny odevzdání přihlášek na partnerských školách se mohou lišit od termínů na UK !!!

Poznámka:  V případě, že přijímající partnerské pracoviště vyžaduje potvrzení o jazykové úrovni, může se student obrátit na ÚJOP UK. Potvrzení mu bude vydáno na základě:

 • předloženého certifikátu o úspěšném absolvování CŽV kurzů na PřF
 • zkoušky z cizího jazyka MS760ZK (úroveň B1) nebo MS760ZK2 (úroveň A2) složené studentem zapsaným před rokem 2014
 • předloženého mezinárodního certifikátu (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL atd.)
 • vykonání jednorázové zkoušky na ÚJOP UK.
  Podrobnosti o této zkoušce naleznete na webových stránkách fakulty v agendě Bc. a Mgr. studia.
  K přihlášení k této zkoušce je nezbytné úspěšné vykonání výběrového řízení na stipendium Erasmus a předložení podkladu, že zahraniční škola vyžaduje doložení úrovně znalosti cizího jazyka. Po té, co tento podklad předloží student v Erasmus kanceláři, bude vybaven potvrzeným Protokolem o výběrovém řízení, který předloží na ÚJOP UK.

 

4. On-line jazyková podpora (OLS)

V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v tzv. OLS (Online Linguistic support), je účastník povinen provést vlastní online jazykové hodnocení před a po ukončení praktické stáže – pozor, provedení testu je nutnou podmínkou získání stipendia !  Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy.

Pozor, věnujte vypracování testu značnou pozornost, univerzity si mohou výsledky vyžádat, stejně tak je hodnocen i rozdíl znalostí před a po výjezdu !!!

Účastník se dále může přihlásit do tzv. OLS online jazykového kurzu. V případě účasti v tomto kurzu se účastník zavazuje vynaložit veškeré úsilí k co nejlepšímu využití této služby. Přístup do online systému získá účastník na požádání v podobě jazykové licence. Pokud účastník není schopen započít kurz (uplatnit licenci), neprodleně uvědomí vysílající instituci.

 

5. Akceptace zahraničním pracovištěm

O přijetí na pracovní stáž informuje partnerská instituce studenta zpravidla zasláním potvrzené přihlášky zpět. O akceptaci na stáž ovšem rozhoduje rovněž Akceptační dopis přímo z pracoviště, kde bude student působit. Tyto zmíněné dokumenty jsou většinou doručeny přímo na adresu studenta. Pokud budou dodány na fakultu nebo Evropskou kancelář, příslušní koordinátoři budou studenta o této skutečnosti ihned informovat.

 

6. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Fakultní Erasmus kancelář studentovi vystaví Rozhodnutí o stipendiu na základě předloženého akceptačního dopisuzahraniční organizací podepsané přihlášky (Learning Agreement ). Podpis Rozhodnutí o stipendiu děkanem PřF zajistí paní Mgr. Pavla Pousková na Zahraničním oddělení fakulty (Albertov 6, 3. patro).

Student pro tento krok může být zastoupen na základě plné moci bez notářského ověření.

Finanční podpora do jednotlivých zemí: sazby podle států (výzva 2021). Celková výše stipendia je vypočtena podle délky stáže.

 

7. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD

Při pobytu v zahraničí dbejte prosím zvýšené opatrnosti! Vzhledem k nárůstu krizových situací budete při návštěvě Odboru rozvoje  (viz bod č. 7) požádáni o podpis čestného prohlášení, kterým stvrdíte, že jste vyhověli požadavkům vycházejícím z OR 33/2016, ze kterého plyne následující:
Je nezbytné, abyste disponovali dostatečným pojištěním pro cílovou zemi (připravte si název pojišťovacího ústavu a číslo pojistné smlouvy), provedli registraci v systému DROZD, poskytli fakultě kontaktní údaje na Vás v zahraničí a rovněž poskytli kontakt na blízkou osobu – podrobnosti k tomuto opatření naleznete zde:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zahranicni-agenda/pro-studenty/pomoc

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72. Ve kterékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta. Z těchto důvodů je povinností studenta zajištění pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi.

Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení , která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí je vyžadováno zdravotního pojištění, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které bude platné pro zahraniční pracoviště.

Od 21. 7. 2018 mohou studenti PřF UK využít pojištění, které je sjednáno fakultou pro všechny studenty a zaměstnance pro cesty do zahraničí. Toto pojištění zahrnuje nejen pojištění odpovědnosti za škodu (liability insurance'), ale rovněž úrazové pojištění (accident insurance') pro krátkodobé (do 180 dní) i dlouhodobé pobyty (do 365 dní).

Fakultní pojištění lze využít po období uvedené na Rozhodnutí o stipendiu. Pojistná smlouva a výše limitů je uvedena zde. Pro zaměstnance PřF (je jím i student s minimálním úvazkem!!!) platí povinnost předložit na Odboru rozvoje  (dříve Oddělení podpory vědy; Albertov 6, 3. patro) podepsaný Návrh na vyslání  (při cestě nad 30 dní s patřičnými přílohami).

Jak postupovat v případě pojistné události, další informace k fakultnímu pojištění a kartičky s kontaktními údaji jsou k dispozici zde.

 

8. Eurový účet pro převod stipendia

Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho eurový účet, který student uvede v online Erasmus přihlášce. Tento účet může být aktivován u jakékoliv banky v ČR. Výše finanční podpory je stanovena ve finančních dokumentech – v Rozhodnutí děkana o přiznaném stipendiu  a v Účastnické smlouvěVyplnění čísla účtu (v případě jiné banky než KB a.s. také IBAN a SWIFT kódu) do online Erasmus přihlášky studenta je jednou z podmínek vystavení Účastnické smlouvy a převodu stipendia.

 

9. Účastnická smlouva

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení upravuje Účastnická smlouva (dříve "Finanční dohoda"), kterou student uzavírá s UK v Praze prostřednictvím Evropské kanceláře, Oddělení pro evropské programy na RUK. Účastnické smlouvy  jsou v Evropské kanceláři připravovány podle data výjezdu na studijní pobyt. Student je o možnosti podpisu a převzetí Účastnické smlouvy  informován z rektorátu emailem na adresu uvedenou ve webové aplikaci.

POZOR, SMLOUVA MUSÍ BÝT PODEPSÁNA V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED VÝJEZDEM DO ZAHRANIČÍ !!!

Pozor, jednou z podmínek vystavení Účastnické smlouvy  je vyplnění čísla technického účtu pro převod stipendia (viz bod č. 8) do webové aplikace!

Pro uzavření Účastnické smlouvy  je nutné v Evropské kanceláři RUK předložit: 

 • Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 • Přihlášku potvrzenou ze zahraničí (Learning Agreement for Traineeship)
 • Akceptační dopis od pracoviště v zahraničí, kde bude stáž naplněna

Pozor, při podpisu Účastnické smlouvy  je třeba mít již vyřízeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které je platné pro zahraniční pracoviště. Součástí podpisu Účastnické smlouvy  je i podpis Čestného prohlášení o zajištění tohoto typu pojištění!

Student společně s jedním originálem Účastnické smlouvy  obdrží Potvrzení o nominaci do programu Erasmus (Erasmus Nomination Letter) v anglickém/německém jazyce, které je vyžadováno zahraničními úřady. Podle pravidel EU je povinností studenta přihlásit se na oddělení cizinecké policie v místě, kde bude studovat, do 30 dnů od jeho příjezdu. V této fázi mohou být značně užitečné zkušenosti studentů z Erasmus pobytu.

 

10. Prodloužení pobytu

Prodloužení pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus může být realizováno bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant). Finanční podpora může být vyplacena pouze v případě, že fakulta disponuje volnými finančními prostředky na pracovní stáže Erasmus. Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.

Na období prodloužení je rovněž třeba sestavit navazující náplň pracovní stáže, kterou student sestaví ve spolupráci s domácím a zahraničním školitelem. Změny jsou zaznamenány do webové aplikace a schváleny obdobným způsobem garantem příslušného studijního programu. Vzhledem k faktu, že tento úkon provádí ze zahraničí, může se v této věci obrátit na katedrového/ústavního koordinátora; podklady jsou akceptovány i jako skeny.

Návrh na prodloužení praktické stáže musí být rovněž odsouhlasen výběrovou komisí (případně novou ad hoc vytvořenou komisí) svolanou koordinátorem katedry/ústavu, který následně vyrozumí fakultního koordinátora o výsledku řízení. Student současně zašle fakultnímu koordinátorovi souhlas přijímajícího pracoviště s prodloužení praktické stáže – Akceptační dopis na návazné období.

Po předložené těchto dokumentů prodlouží fakultní koordinátor délku trvání praktické stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, vystaví fakultní koordinátor Dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání stipendia, který je schválen obdobným způsobem jako Rozhodnutí původní (viz bod č. 7). Evropská kancelář RUK následně zašle studentovi k podpisu Dodatek k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.

 

11. Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy  musí student po návratu ze stipendijního programu Erasmus předložit do 10 dnů od vystavení (nejpozději však do 22. 9. příslušného akademického roku) NEJPRVE VE FAKULTNÍ KANCELÁŘI ERASMUS (pořízení kopií) a v Evropské kanceláři RUK následující dokumenty: 

 • Přehled dosažených výsledků a náplně praxe – např. formou Final report, případně Traineeship Certificate  – ke stažení zde (hodnocení zahraničního školitele zaslané formou dopisu na hlavičkovém papíře s jeho podpisem a razítkem přijímajícího pracoviště)
 • Potvrzení délky praktické stáže v zahraničí – Confirmation of Erasmus Student Traineeship
  –  formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Účastnické smlouvy , nebo ke stažení zde. Pozor, po návštěvě fakultní kanceláře Erasmus je nezbytné dodat do Evropské kanceláře UK ORIGINÁL tohoto dokumentu!
 • ORIGINÁL žádosti o vložení praktické stáže Erasmus do SIS – ke stažení zde
  –  v případě uznávání praktické stáže Erasmus je třeba vyjádření školitele a garanta studijního programu pouze v případě změny původně schválené náplně praktické stáže !!!
  Pozor, tento dokument není třeba zasílat do Evropské kanceláře RUK, je pouze pro účely fakulty !!!
Pozor, podání "Žádostí o vložení praktické stáže Erasmus do SIS"
je nedílnou součástí povinností každého studenta
vyjíždějícího v rámci programu Erasmus !!!

 • Student vyplní Závěrečnou zprávu z pobytu – Mobility Tool/EU Survey
  Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení pobytu v zahraničí. Zpráva by měla být vyplněna do 15 dní po ukončení pobytu.
 • Student vyplní Dotazník (Erasmus+ zprávy z mobilit studentů)
  pro Národní agenturu programu Erasmus DZS (Dům zahraniční spolupráce).
  Pokyny k vyplnění student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení pobytu v zahraničí. Dotazník by měla být vyplněn do 15 dní po ukončení pobytu.

 

12. Finanční vyrovnání v případě krácení pobytu

V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Výše finanční částky je opět automaticky vypočtena na základě dat a paušálních částek uvedených v bodu č. 6.

 

13. Databáze nabídky stáží

.

 

 

Akce dokumentů