E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKompetence v rámci
programu Erasmus

Informace pro koordinátory, garanty a školitele závěrečných prací – Na koho se s čím obracet?


Fakultní koordinátor programu Erasmus:

 • Podepisuje z pověření děkana za fakultu bilaterální smlouvy
 • Podává studentům informace o všech bilaterálních smlouvách uzavřených PřF UK
 • Na webových stránkách zveřejňuje všechny platné bilaterální dohody v plném znění
 • Zveřejňuje harmonogram programu Erasmus a stanovuje interní termíny PřF UK
 • Nominuje studenty do programu ve webové aplikaci na základě podkladů katedrových koordinátorů
 • Kontroluje studijní plány a náplně praktických stáží studentů
 • Předkládá schválené studijní plány a náplně stáží spolu s Erasmus přihláškou vytištěnou z webové aplikace k podpisu studijnímu proděkanovi
 • Eviduje a archivuje akceptační dopisy došlé studentům ze zahraničních univerzit
 • Na žádost studentů vystavuje nominační dopisy odesílané zahraničním univerzitám
 • Připravuje a tiskne studentům Rozhodnutí děkana o přidělení účelového stipendia
 • Řeší veškeré problémy studentů na úrovni zúčastněných fakult
 • Prodlužuje pobyty našich studentů na zahraničních univerzitách dle zveřejněného postupu
 • Ve spolupráci s koordinátory ostatních fakult řeší výjezdy mimofakultních studentů prostřednictvím smluv naší fakulty a našich studentů prostřednictvím smluv jiných fakult UK

Koordinátor programu Erasmus na katedrách/ústavech PřF UK:

 • Má přehled o všech uzavřených bilaterálních smlouvách své katedry/ústavu (dále jen katedry)
 • Vypisuje výběrové řízení na své katedře
 • S výsledkem výběrového řízení seznamuje fakultního koordinátora programu Erasmus a garanta studijního programu
 • Pomáhá s výběrem předmětů na zahraniční univerzitě
 • Pomáhá s administrativou studentů PřF UK, a to především, pokud jsou již studenti na zahraničním pobytu (změny studijního plánu a pod.)
 • Pomáhá zahraničním studentům se studijní agendou na daném pracovišti

Garant interinstitucionální (bilaterální) dohody:

 • Podává informace o zahraniční univerzitě

Garant studijního oboru:

 • Pomáhá se sestavením studijního plánu před výběrovým řízením, ke kterému podává vyjádření a schvaluje ho
 • Pomáhá se změnou předmětů během studia v zahraničí
 • Podává vyjádření ke změnám studijního plánu, a to zejména k náhradě povinných a povinně volitelných předmětů, a tyto změny schvaluje

Školitel závěrečné práce:

 • Pomáhá se sestavením studijního plánu / náplně praktické stáže před výběrovým řízením, ke kterému podává vyjádření
 • Pomáhá s případnou změnou předmětů během studia v zahraničí a podává k nim vyjádření

Garant studijního programu:

 • Závazně schvaluje studijní plán / náplň praktické stáže v zahraničí před výjezdem studenta a změny ve studijním plánu provedené během pobytu na zahraniční škole na základě vyjádření školitelů závěrečných prací studentů a garantů příslušných oborů na PřF UK

Studijní proděkan:

 • Závazně schvaluje přihlášky studentů na studijní pobyty a praktické stáže generované z UK aplikace
 • Na základě žádosti o uznání kreditů z programu Erasmus potvrzuje po návratu studenta počet získaných kreditů v SIS

 

 

Akce dokumentů