E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMobility zaměstnanců

Realizace kreditových mobilit na PřF UK

 

Mobility zaměstnanců na PřF UK do partnerských zemí jsou realizovány podle pravidel Erasmus mobilit do členských zemí, které jsou popsány zde:

Výzva 2018 a 2019  nově umožňuje realizaci zaměstnaneckých mobilit i v neakademických institucích.

Program Kreditové mobility využívá odlišné formuláře, než je tomu v případě Erasmus mobilit do členských zemí. Pro realizaci výukového pobytu je třeba využít tento formulář – Staff Mobility Agreement for Teaching (ke stažení zde), k realizaci školení pak tento – Staff Mobility Agreement for Training (ke stažení zde). Oba typy formulářů podepisuje za naši stranu – stejně jako v případě mobilit do a z programových zemí – fakultní koordinátor.

Nezbytným podkladem je i v případě těchto mobilit Návrh na vyslání podepsaný vedoucím pracoviště (financemi naše fakulta nedisponuje, uvádí se pouze typ pobytu „ERASMUS“ fakultní koordinátor dále specifikuje podprogram souslovím „Credit Mobility hradí RUK “).

Z organizačních důvodů je vhodné podepsaný Teaching/Training Agreement (kopie dostačující) předložit fakultnímu koordinátorovi právě i se schváleným Návrhem na vyslání (originál – dočasně prosíme o starou verzi), Následně bude provedena kontrola termínů a podklady budou fakultním koordinátorem dále postoupeny ke zpracování na Oddělení podpory vědy RUK.

Současně je třeba připravit Účastnickou smlouvu – pro oba typy výjezdu je česká verze na akademický rok 2016/17 ("Výzva 2015")  k dispozici zde. Smlouvy pro akademický rok 2017/18 ("Výzva 2016")  jsou ke stažení zde, pro "Výzvu 2017"  pak zde. Smlouva je připravena ve spolupráci s RUK. Žadatel ve spolupráci s fakultním koordinátorem doplňuje pouze údaje za svou osobu. Po podpisu příslušnými osobami je pak finanční podpora převedena zaměstnanci na eurový účet, který si založí u některé české banky, pokud jím doposud nedisponuje. Po návratu se výdaje nevyúčtovávají.

Pozor, v případě kreditové mobility je nezbytné na RUK předložit rovněž doklad o cestě do a ze zahraniční instituce (jízdenky, letenky) a doklad o pojištění !

Podklady nutné k úspěšnému ukončení pobytu jsou opět shodné jako v případě evropských Erasmus mobilit. Dokumenty potvrzuje přijímající instituce. Jedná se o Confirmation of Erasmus Teaching Mobility Confirmation of Erasmus Staff Training,  které jsou dostupné zde.

Pozor, na RUK je nezbytné doložit originál Confirmation. Kopii prosím doručte do fakultní Erasmus kanceláře.

Po návratu jsou všichni příjemci finanční podpory povinni vyplnit online závěrečnou zprávu – EU Survey. Přístup bude účastníkům zaslán emailem z RUK.

 

Příjezdy zaměstnanců na výukové pobyty a školení (zahraniční pracovník přijíždí, např. aby si osvojil novou metodu) jsou realizovány podle shodných kvalifikačních podmínek a postupů, jako je tomu v případě mobilit do členských zemí (zde).

Na rozdíl od Erasmus mobilit do členských zemí je však finanční podpora přijíždějícím zaměstnancům vyplácena UK, proto se postup liší v následujícím kroku. Kromě návrhu obsahu výukového pobytu, resp. školení, který žadatel uvede do formuláře Staff Mobility Agreement for Teaching (ke stažení zde), resp. Staff Mobility Agreement for Training (ke stažení zde), je nezbytné, aby žadatel dále katedrovému/ústavnímu Erasmus koordinátorovi přijímajícího pracoviště předložil CV včetně projektů a publikačních výstupů. Tyto podklady katedrový/ústavní koordinátor archivuje a v případě souhlasného stanoviska katedry/ústavu vyhotoví Návrh na přijetí, který po opatření příslušnými podpisy zašle spolu s Teaching (resp. Training) Agreementem, k podpisu a dalšímu zpracování fakultnímu Erasmus koordinátorovi.

Následně fakultní koordinátor na základě Návrhu na přijetí, který je podepsán vedoucím pracoviště (financemi fakulta nedisponuje, uvádí se pouze typ pobytu „ERASMUS“  a fakultní koordinátor dále specifikuje podprogram souslovím „Credit Mobility hradí RUK“ ) opatří Teaching (resp. Training) Agreement, žadatele podpisem, zašle na RUK, a Návrh na přijetí postoupí k dalšímu zpracování na Oddělení podpory vědy.

Současně je třeba připravit Účastnickou smlouvu – anglická verze smlouvy pro akademický rok 2016/2017 ("Výzva 2015")  je ke stažení zde. Smlouvy pro akademický rok 2017/18 ("Výzva 2016")  jsou ke stažení zde, pro "Výzvu 2017"  pak zde. Přijíždějící zaměstnanec doplní pouze údaje za svou osobu, nezbytností je rovněž uvedení čísla pasu, adresa v Praze a doklad o pojištění. Předpřipravená smlouva s výše uvedenými údaji je zaslána na RUK. Po příjezdu si zahraniční zaměstnanec vyzvedne peníze v bance dle instrukcí Evropské kanceláře.

Pozor, v případě kreditové mobility je nezbytné na RUK předložit rovněž doklad o cestě do a ze zahraniční instituce (jízdenky, letenky) !

Podklady nutné k úspěšnému ukončení pobytu jsou opět shodné jako v případě evropských Erasmus mobilit a potvrzuje je fakultní koordinátor Erasmus na základě vyjádření příslušné katedry/ústavu, které je archivováno (emailové sdělení je dostačující). Jedná se o dokumenty Confirmation of Erasmus Teaching Mobility Confirmation of Erasmus Staff Training,  které jsou dostupné zde.

Pozor, na RUK je nezbytné doložit originál Confirmation. Kopii prosím doručte do fakultní Erasmus kanceláře.

Po návratu jsou všichni příjemci finanční podpory povinni vyplnit online závěrečnou zprávu – EU Survey. Přístup bude účastníkům zaslán emailem z RUK.

 

 

Akce dokumentů