E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímání zahraničních studentů na praktické stáže (Erasmus Traineeship)

 

Primárním krokem pro přijetí studenta na praktickou stáž je podmínka, že student je schopen najít si na vhodném pracovišti PřF UK školitele, který je ochoten studenta přijmout. Zahraničnímu studentovi může být v této věci nápomocen katedrový/ústavní koordinátor. Školitel dále domluví se studentem náplň jeho praktické stáže.

Pozor, tento typ Erasmus pobytu vylučuje skládání zkoušek a zápočtů, studentovi rovněž nelze za provedenou práci přidělit kredity. Vzhledem k tomu, že je stipendium studentům vypláceno domácí univerzitou, nemůže student uplatňovat nárok na další finanční podporu, případně pokrytí dalších finančních nákladů v souvislosti s pojištěním, či ubytováním.

V případě shody následně školitel kontaktuje katedrového/ústavního koordinátora (seznam katedrových/ústavních koordinátorů zde), který připraví k podpisu interinstitucionální Erasmus smlouvu. Vzhledem k tomu, že většina Erasmus smluv obsahuje pouze studijní pobyty, je pro přijetí studenta na tento typ stipendia nezbytné tuto smlouvu uzavřít. Vzhledem k tomu, že zapojení zahraničních studentů do výzkumu závisí často na přidělených projektech a momentálních podmínkách na katedrách/ústavech PřF UK, není příliš vhodné uzavírat smlouvy na tento typ Erasmus pobytu na několik let dopředu.

Podrobný postup uzavírání Erasmus interinstitucionálních dohod je uveden zde:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS
Příprava Erasmus interinstitucionálních smluv pro příjímání studentů na praktické stáže je tedy shodná s postupem při uzavírání těchto dohod pro naše studenty vysílané na praktické stáže do zahraničí.

Školitel rovněž zašle do Erasmus kanceláře krátké potvrzení přijetí zahraničního studenta se stručným popisem náplně jeho praktické stáže (ideální formou je dopis na hlavičkovém papíře příslušné katedry/ústavu s podpisem školitele – scan je zcela dostačující).

Po podpisu Erasmus interinstitucionální smlouvy, která je zaslána do Evropské kanceláře RUK (zajišťuje fakultní Erasmus kancelář) je následně upravena univerzitní webová aplikace, prostřednictvím které podávají všichni zahraniční studenti žádosti o Erasmus stipendia na naší univerzitě, takovým způsobem, že je v ní vytvořeno odpovídající stipendijní místo, kde si student může vytvořit přihlášku. Student následně z online aplikace vygeneruje příslušné formuláře, které na domácí univerzitě opatří podpisy a po té je zašle do Evropské kanceláře RUK. Tyto kroky jsou již pro studenta přijímaného na praktickou stáž zcela shodné s postupem studentů přijímaných na studijní pobyt.

Kompletní pokyny pro zahraniční studenty včetně vstupu do webové aplikace jsou uvedeny zde: (http://www.cuni.cz/UK-928.html)

Po té, co jsou formuláře zahraničních studentů předány na příslušní fakulty, kde jsou zkontrolovány, potvrzeny a zaslány zpět do Evropské kanceláře (na naší fakultě provádí kontrolu Erasmus kancelář), vydává toto rektorátní pracoviště zahraničním studentům oficiální akceptační dopis doplněný řadou praktických informací včetně možnosti ubytování v Praze.
Pozor, pouze Evropská kancelář RUK je oprávněna přípravou a rozesíláním akceptačních dopisů !

Pozor, velmi často se stává, že studenti potřebují potvrdit řadu domácích formulářů. Toto je ovšem možné pouze po té, co správně provedou přihlášení na naší univerzitě, vše je rovněž potvrzeno školitelem a zkontrolováno ve fakultní kanceláři Erasmus.
Tato kontrola je nezbytná z toho důvodu, že domácí formuláře zahraničních studentů mohou obsahovat další podmínky realizace jejich praktické stáže, a to např. přidělení kreditů, pojištění, stipendium apod. Potvrzení těchto formulářů není rovněž řádnou akceptací studenta Karlovou univerzitou !

Po příjezdu je řádně akceptovaný student zapsán ve fakultní Erasmus kanceláři do studia a obeznámen s dalšími kroky, které je nezbytné po příjezdu provést (průkaz studenta Karlovy univerzity, studentská sleva na městskou hromadnou dopravu, hesla do univerzitních a fakultních aplikací apod.).

Pro řádné ukončení pobytu zahraničního studenta připraví školitel Final report – závěrečnou zprávu z praktické stáže, kde bude uvedeno, zda praktická stáž proběhla dle stanovaných podmínek (ideální formou je opět dopis na hlavičkovém papíře příslušné katedry/ústavu s podpisem školitele – scan je zcela dostačující). Na základě tohoto podkladu, který školitel zašle do fakultní Erasmus kanceláře, je zahraničnímu studentovi vystaveno potvrzení o dokončení Erasmus praktické stáže včetně potvrzení délky jejího trvání odpovídající době, kdy byl student řádně zapsán do studia na fakultě.

V případě přijímání "recent graduate" je postup shodný s přijímáním studentů na praktické stáže – lze tedy následovat postup uvedený zde.

 

 

Akce dokumentů