E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímání zahraničních studentů na praktické stáže (Erasmus Traineeship)

 

Na praktickou stáž Erasmus (Erasmus Traineeship)  není vyžadována interinstitucionální smlouva.

Primárním krokem pro přijetí studenta na praktickou stáž je podmínka, že student je schopen najít si na vhodném pracovišti PřF UK školitele, který je ochoten studenta přijmout. Zahraničnímu studentovi může být v této věci nápomocen katedrový/ústavní koordinátor. Školitel domluví se studentem náplň jeho praktické stáže.

Tento typ Erasmus pobytu vylučuje skládání zkoušek a zápočtů, studentovi rovněž nelze za provedenou práci přidělit kredity. Vzhledem k tomu, že je stipendium studentům vypláceno domácí univerzitou, nemůže student uplatňovat nárok na další finanční podporu, případně pokrytí dalších finančních nákladů v souvislosti s pojištěním, či ubytováním.

Zahraniční koordinátor studenta musí nominovat vyplněním online nominačního formuláře, dostupného zde: https://forms.office.com/r/7EREW45d7L

Fakultní kancelář obdrží informaci o nominaci studenta, poté je prostřednictvím emailu adresovanému studentovi, zahraničnímu koordinátoru a školiteli na PřF UK vyžádáno potvrzení, případně úprava dat z nominačního formuláře. Je potřeba odsouhlasit finální data stáže, náplň stáže (krátký popis), školitele na PřF UK. Toto je předáno Evropské kanceláři rektorátu, jež ve webové aplikaci vytvoří místo a studentovi zašle odkaz na registraci.

Student následně z webové aplikace vygeneruje příslušný formulář (Learning Agreement), který na domácí univerzitě opatří podpisy a zašle jej fakultní Erasmus kanceláři. Tyto kroky jsou již pro studenta přijímaného na praktickou stáž zcela shodné s postupem studentů přijímaných na studijní pobyt.

Kompletní pokyny pro zahraniční studenty včetně vstupu do webové aplikace jsou uvedeny zde: (https://cuni.cz/UK-928.html a https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/traineeships)

Po obdržení podepsaného formuláře Learning Agreement, fakultní Erasmus kancelář dokument zkontroluje a odesílá do Evropské kanceláře. Evropská kanceláře RUK připraví a zašle zahraničnímu studentovi akceptační dopis spolu s praktickými informacemi včetně možnosti ubytování v Praze.

Pouze Evropská kancelář RUK je oprávněna přípravou a rozesíláním akceptačních dopisů !

Velmi často se stává, že studenti potřebují potvrdit řadu domácích formulářů. Toto je ovšem možné pouze po té, co správně provedou přihlášení na naší univerzitě, vše je rovněž potvrzeno školitelem a zkontrolováno ve fakultní kanceláři Erasmus.
Tato kontrola je nezbytná z toho důvodu, že domácí formuláře zahraničních studentů mohou obsahovat další podmínky realizace jejich praktické stáže, a to např. přidělení kreditů, pojištění, stipendium apod. Potvrzení těchto formulářů není rovněž řádnou akceptací studenta Karlovou univerzitou !

Pokud student pro svůj pobyt potřebuje víza, je potřeba vyřizovat stáž s 3 až 4 měsíčním předstihem !

Po příjezdu je řádně akceptovaný student zapsán ve fakultní Erasmus kanceláři do studia a obeznámen s dalšími kroky, které je nezbytné po příjezdu provést (průkaz studenta Karlovy univerzity, studentská sleva na městskou hromadnou dopravu, hesla do univerzitních a fakultních aplikací apod.).


INFORMACE K UKONČENÍ PRAKTICKÉ STÁŽE

Pro řádné ukončení pobytu zahraničního studenta připraví školitel Final report – závěrečnou zprávu z praktické stáže, kde bude uvedeno, zda praktická stáž proběhla dle stanovaných podmínek (ideální formou je opět dopis na hlavičkovém papíře příslušné katedry/ústavu s podpisem školitele – scan je zcela dostačující). Na základě tohoto podkladu, který školitel zašle do fakultní Erasmus kanceláře, je zahraničnímu studentovi vystaveno potvrzení o dokončení Erasmus praktické stáže včetně potvrzení délky jejího trvání odpovídající době, kdy byl student řádně zapsán do studia na fakultě.

V případě přijímání "recent graduate" (absolventská stáž) je postup shodný s přijímáním studentů na praktické stáže – lze tedy následovat postup uvedený zde.

 

 

Akce dokumentů