15.2. Studijní obory zaměřené na učitelství pro SŠ - navazující magisterské studium

Studijní obory:

- Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
- Učitelství biologie pro SŠ (jednooborové)
- Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)
- Učitelství chemie pro SŠ (jednooborové)
- Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)
- Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové)
- Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)
- Učitelství geologie pro SŠ (jednooborové)

Dvouleté studijní obory připravují učitele středních škol. Obory navazují na vzdělání získané v bakalářském studiu zaměřeném na vzdělávání.

Pro závěrečnou kontrolu před SZZK ukončující studium je nutné dosáhnout minimálně 120 kreditů, z toho alespoň 10 % (12 kreditů) představují volitelné předměty. Doporučujeme studentům využít kredity pro doplnění curricula o praktická cvičení nebo o předměty vztahující se k zaměření diplomové práce. Studijní plán všech oborů dále tvoří:

předměty pedagogicko-psychologické (povinné a povinně volitelné předměty pro všechny učitelské obory)
blok výuky věnovaný diplomové práci včetně seminářů
předměty věnované diplomnímu oboru
předměty věnované nediplomnímu oboru (neplatí pro jednooborové studium)

Studenti dvouoborových kombinací sestavují svůj studijní plán z předmětů obou oborů (povinných, povinně volitelných a volitelných), z pedagogicko-psychologického bloku a z předmětů souvisejících s vypracováním diplomové práce ze zvoleného oboru. Diplomovou práci je možno vypracovat na kterékoli katedře příslušné sekce PřF. Pokud druhý obor zajišťuje jiná fakulta UK než PřF, pak musí být v SIS vypsána práce příslušnou fakultou.

Volitelné předměty zapisují studenti dle svého uvážení, případně po konzultaci s garantem oboru nebo vedoucím diplomové práce.

Pro studenty zapsané ke studiu v předchozích letech platí podmínky uvedené v příslušné Karolínce.

Pedagogicko psychologický blok

Je společný pro všechny obory; zahrnuje skupinu povinných a povinně volitelných předmětů.

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MUS17Pedagogika II Běhalová, A., Kasíková, H.1/1 Z5Z
MUS19Psychologie pro učitele II Morávková Krejčová, L.1/1 Z5Z
 Povinné předměty celkem   10 

Důležité upozornění: termíny pro aktualizaci předmětů jsou na FF UK jiné než na naší fakultě. Před zápisem povinně volitelných předmětů je nutno zjistit aktuální stav předmětů FF UK v SIS.

Povinně volitelné předměty – kazuistika

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
AUS500006Kazuistický seminář — psychologie Gillernová, I., Šírová, E., Štětovská, I.0/2 Z [+4D]2Z i L
AUP510031Kazuistický seminář — pedagogikaZ Kasíková, H., Valenta, J., Běhalová, A.0/2 Z2Z i L
Minimální počet kreditů: 2

Povinně volitelné předměty – psychologie

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
APS300339Vývoj psychické odolnosti Horáková Hoskovcová, S.1/1 KZ3Z i L
APS300110Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování Mertin, V.2/0 Z2Z i L
APS300116Rozhovor v poradenské praxi Mertin, V.1/1 Z2L
APS300102Vybrané otázky vývojové psychologie Šulová, L.1/1 Z2L
APS300314Poruchy autistického spektra – úvod do problematiky Niederlová, M., Šporclová, V.1/1 Z2Z
APS300335Psychologie adoloscence a nastupující dospělosti!! Morávková Krejčová, L.1/1 Z2Z
APS300093Metody práce s kolektivem školní třídy!! Morávková Krejčová, L.1/1 Z2L
AUP510049Šikana ve školní třídě Čáp, D.0/2[H] Z2Z i L
Minimální počet kreditů: 2

Povinně volitelné předměty – pedagogika

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
APD510018Kooperace a týmová spolupráceZ Kasíková, H.1/1 Z3L
APE510013Krizová intervenceZ Lorenzová, J.1/1 Z3Z
APDV10018Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty Pávková, K.0/2 Z2Z i L
APDV10015Aktuální témata osobnostně sociální výchovyZ 1Valenta, J., Pekárková, A.2/2 Z2Z
APE510022Sociologie výchovy Koťa, J.2/0 Zk6L
APD100100Speciální pedagogikaZ Bariekzahyová, T.2/0 Z2L
Minimální počet kreditů: 2

1 Nově zařazeno od 2014/15; platí i pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2013/14.

Povinně volitelné předměty – ostatní

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB180S15Hlasová výchova a rétorika Szymiková, R.0/2 Z2L
APE510003Životní styl a lidské zdravíZ Pávková, K.2/0 Z3L
APS300132Poruchy příjmu potravy Hrachovinová, T.2/0 Kv2L
APS300126Partnerské a rodinné vztahy Šulová, L.2/0 Kv2Z
APS300083Psychologie rozhodování!! Uhlář, P., Bakošová, N.1/1 Z2L
APS300113Psychologie sportu Baláková, V.1/1 Z2Z
APS300068Vybrané kapitoly psychologie zdraví Kebza, V.1/1 Z3Z
Minimální počet kreditů: 2

Podmínky pro konání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky

Část SZ dvouoborového studiaČást SZ jednooborového studiaNázev části SZPodmínky pro konání části SZ
SZ1 MDIPL003 Diplomová práce (poslední část SZ) Absolvování všech povinných předmětů, získání minimálního počtu kreditů ze všech skupin povinně volitelných předmětů, získání minimálně 120 kreditů a úspěšné splnění SZ2 až SZ6 (u dvouoborového studia), resp. SZ2 až SZ4 (u jednooborového studia).
SZ2MSZU001 Pedagogika a psychologie Absolvování všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů ze všech skupin povinně volitelných předmětů bloku pedagogika a psychologie.
SZ3- Didaktika nediplomního oboru Absolvování všech povinných předmětů didaktického bloku nediplomního oboru a získání minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů didaktického bloku nediplomního oboru a úspěšné složení části SZ2.
SZ4- Nediplomní obor Absolvování všech povinných předmětů nediplomního oboru a získání minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů nediplomního oboru.
SZ5SZ3Didaktika diplomního oboru Absolvování všech povinných předmětů, získání minimálního počtu kreditů ze všech skupin povinně volitelných předmětů, získání minimálně 120 kreditů a úspěšné složení části SZ2.
SZ6SZ4 Diplomní obor Absolvování všech povinných předmětů diplomního oboru (mimo Bloku předmětů k diplomové práci) a získání minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů diplomního oboru.

Pro konání poslední části SZ je nutno absolvovat všechny povinné předměty, získat minimální počty kreditů ze všech skupin povinně volitelných předmětů a získat minimálně 120 kreditů. Poslední částí SZ je obhajoba diplomové práce.