12.2.1. Studijní obor Demografie

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Úvod

Po ukončení bakalářského studia demografie v kombinaci (se sociální geografií, sociologií nebo ekonomií) může student pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu jednooborové demografie. Do navazujícího magisterského programu demografie se mohou přihlásit i zájemci z jiných oborů. Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu demografie bude prominuta absolventům bakalářského studia demografie v kombinaci a VŠE FIS v Praze (obor Sociálně – ekonomická demografie), pokud obhájili bakalářskou práci z demografie s prospěchem výborným nebo velmi dobrým. Absolventi bakalářského studia demografie v kombinaci požádají o uznání (bez kreditů) následujících předmětů: Demografická analýza I, Demografická analýza II, Populační vývoj ČR, Světový populační vývoj, Populační prognózy a Základy geoinformatiky I a II.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: NMgr.
C. Standardní doba studia v letech: 2
D. Studijní program: Demografie
E. Studijní obor: Demografie
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat nutný počet kreditů za povinně volitelné a volitelné předměty a celkem získat minimálně 120 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: MDIPL003 Diplomová práce
SZ2: MSZD001 Demografie
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 75 ( 31 + 44  34 + 41) + 32 (korekvizity)
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 0

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečná zkouška z demografie se skládá jako celek v jednom z termínů (jarní nebo podzimní).

Pro studenty zapsané ke studiu v akademickém roce 2013/14 a dříve platí podmínky uvedené v odpovídající Karolínce.

1. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P08NDemografická analýza IIIK Rychtaříková, J.2/2 Z+Zk5Z
MD360P44NRelační databáze pro demografy Kraus, J.1/1 Zk3Z
MD360P38NDemografické aplikace SAS I Kraus, J.1/1 Zk3Z
MD360P12NHistorická demografie Fialová, L.2/2 Z+Zk5Z
MD360P51Základy ekonometrie Hulíková Tesárková, K.2/1 Z3Z
MD360P39NDemografické aplikace SAS II Rychtaříková, J.1/1 Zk3L
MD360P33NDemografie rodin a domácnostíK Kurtinová, O.1/1 Zk3L
MD360P45NGeostatistikaK Kraus, J.2/1 Zk4L
MD360P53NMetody sběru a analýzy dat z výběrových šetření Šídlo, L.1/1 Z3L
MD360P1NDiplomový projekt  0/6 Z2L
 Povinné předměty celkem    34 

2. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P15NPopulační politika!!K Kocourková, J.2/1 Z+Zk5Z
MD360S13Populační teorie Kocourková, J.0/2 Z3Z
MD360P46Demografické aplikace SAS IIIP Rychtaříková, J.1/1 Zk4Z
MD360P52NDemografie v životním pojištěníHulíková Tesárková, K.2/1 Zk 4 L
MD360S03ASeminář k vybraným demografickým problémům IZ Rychtaříková, J.0/3 Z3Z
MD360S03BSeminář k vybraným demografickým problémům IIZ Rychtaříková, J.0/3 Z3L
MD360P2NDiplomový projekt!!  0/6 Z8Z
MD360P3NDiplomový projekt!!  0/8 Z15L
 Povinné předměty celkem     45  41 

Doporučujeme studentům magisterského studia vybírat volitelné předměty zejména z nabídky katedry demografie a geodemografie (jiné než absolvovali v bakalářském studiu) a podle zaměření diplomové práce a specifických zájmů i z nabídky ostatních kateder Přírodovědecké fakulty i jiných fakult UK.

Studenti magisterského studia, kteří absolvovali jiný obor bakalářského studia než demografii, si v rámci volitelných předmětů mohou zapsat i tyto předměty: Hospodářská a sociální statistika, Ekonomie, Statistická analýza dat I, Statistická analýza dat II, Demografické informační systémy, Úvod do ekologie.

Volitelné předměty

Seznam volitelných předmětů je určen pro bakalářské i navazující magisterské studium.

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MD360P04Informatika pro demografy Burcin, B.1/1 Z2Z
MD360P16Analýza neúplných dat Kučera, T.1/1 Z+Zk3Z
MD360P36Empirický výzkum Tuček, M.2/0 Zk3Z
MD360P35Gender a rodina Hašková, H.2/0 Zk3L
MD360P40ERegional Demography Kučera, T.2/2 Zk6Z
MD360P19EApplied Demography Kučera, T.2/0 Zk4L
MD360P10Teoretická demografie Kučera, T.1/1 Z+Zk3L
MD360P30Sociální struktura a stratifikace Tuček, M.2/0 Zk4L
MD360P37Informační technologie a zdroje dat na internetu 1Burcin, B.1/1 Z+Zk3L
MD360P49Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945 Fialová, L.2/0 Zk4Z
MD360P48Dějiny obyvatelstva Evropy Fialová, L.2/0 Zk4L
MD360P05Statistická analýza dat I 3Dzúrová, D.2/2 Z4L
MD360P25Statistická analýza dat IIP 3Dzúrová, D.2/2 Z+Zk5Z
MS710P45Matematika pro demografy 2Štědrý, M.2/2 Z+Zk5L
MD360P20Úvod do obecné a aplikované sociologie Vávra, M., Rychtaříková, J.2/2 KZ3L
MD360P52NDemografie v životním pojištěníHulíková Tesárková, K.2/1 Zk4L

1 Předpokladem pro absolvování je znalost práce s počítačem na uživatelské úrovni.
2 Kurz je určen posluchačům navazujícího magisterského studia demografie.
3 Kurz se doporučuje studentům bakalářského studia demografie v kombinaci, kteří tento předmět nemají zapsaný jako povinný. Je volitelný pro studenty magisterského studia demografie, kteří ho neabsolvovali v rámci bakalářského studia.