Karolinka 2012/2013

14. Studijní program Ekologie a ochrana prostředí

Garant studijního programu: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

14.1. Bakalářské studium

14.1.1. Studijní obor Ochrana životního prostředí

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

Úvod

Tříleté bakalářské studium je zaměřeno především na základy přírodních věd (fyzika, chemie, biologie, geografie, geologie, základy matematiky, statistiky), jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro navazující magisterské studium. Studium je doplněno dalšími specializačními předměty, které pokrývají problematiku ochrany přírody, ovzduší, vody, vztah lidského zdraví a prostředí, právo ŽP, odpady a hlavní technologie ohrožujících životní prostředí.

Bakalářský studijní obor Ochrana životního prostředí umožňuje stejně jako ostatní obory na naší univerzitě volbu dalších kurzů podle uvážení studenta. Přírodovědecká fakulta nabízí velmi širokou škálu přednášek, cvičení, exkurzí a seminářů, které mohou sloužit jak k prohloubení specifických znalostí, tak i doplnění širšího rozhledu v přírodních a sociálních vědách.

Těm, kdo hledají obecnější základy věd lze doporučit v kterémkoli ročníku výběr některé z přednášek Katedry filosofie a dějin přírodních věd. Pro studenty 3. ročníků, kteří plánují spíše vědeckou kariéru, lze doporučit kurzy pokročilé matematiky a statistiky nebo GIS. Zpracování dat a složitější kalkulace jsou nezbytným předpokladem pro náročnější přednášky a cvičení následujícího magisterského a doktorského studia.

Poznatky o interakci lidské společnosti a přírody jsou zastoupeny kurzy Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Zájemci o ochranu přírody mohou navštívit základní kurzy biogeografie na katedře Fyzické geografie a geoekologie, nebo Zoologie, případně i více specializované kurzy kateder ekologie, zoologie nebo botaniky. Řadu přednášek týkající se kontaminace prostředí nabízí Ústav geochemie, mineralogie a přírodních zdrojů.

Výše uvedené návrhy jsou jen příkladem možných variant a kombinací z oblasti přírodních věd. Volitelné předměty je možno vybrat i na jiné fakultě Univerzity Karlovy, či jiné VŠ, po dohodě s garantem studijního programu.

V každém případě doporučujeme předem konzultovat s příslušnými přednášejícími, či garanty studijních programů vhodnost a náročnost jednotlivých kurzů, které plánujete vybrat jako volitelné. Ne všechny jsou bez předchozí přípravy (absolvování jiných kurzů) zvládnutelné. S volbou volitelných předmětů mohou pomoci i pedagogové Ústavu pro životní prostředí, jejichž tematika Vás zaujala a chtěli byste se jí věnovat v budoucnosti.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: Bc.
C. Standardní doba studia v letech: 3
D. Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí
E. Studijní obor: Ochrana životního prostředí
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části je nutno absolvovat všechny předepsané povinné předměty a celkem získat 180 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba bakalářské práce
SZ2: Ochrana životního prostředí
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 161 160 (50 49 + 59 + 49 + 3)
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 0

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí. Obě části zkoušky, ústní bakalářská zkouška i obhajoba práce se konají před zkušební komisí. Organizace státní bakalářské zkoušky se řídí interními předpisy ústavu pro životní prostředí..

Student se přihlašuje k oběma částem SZ najednou. Obě části na sebe navazují. Komise při zkoušce přihlíží k výsledkům zkoušek výše uvedených předmětů. Bakalářská zkouška se koná v termínech stanovených harmonogramem akademického roku PřF UK. Upřesnění dne, hodiny a místa je dáno zvláštní vyhláškou nejpozději 30 dní před konáním zkoušky. Odevzdání bakalářské práce je též stanoveno termíny harmonogramu akademického roku

Bakalářská práce je zpracována podle interních předpisů ÚŽP.

1. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MO550P05PÚvod do studia ŽP Braniš, M.2/0 Z3Z
MS710P56Matematika CZN Štědrý, M.2/2 Z+Zk4Z i L
MS710P13Počítačové zpracování dat Makovička, J.1/1 Z3Z
MC260P24Fyzika Limpouchová, Z.2/0 Zk4Z
MB151P95Základy buněčné biologieZN Libusová, L.2/0 Zk3Z
MC240P29Anorganická chemieZN Havlíček, D.2/2 Z+Zk4Z
MZ330P63ZFyzická geografie ČRN Romportl, D.2/0 Zk4Z
MO550P26AEnvironmentální geologie Strnad, L.2/0 Z2Z
MS730ATělesná výchova I  0/2 Z1Z
MC260P52Fyzikální chemie Obšil, T.2/0 Zk4L
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory 1 2/2 Z(+Zk) 2/0 Zk 4  3L
MO550P26BEnvironmentální geologie Strnad, L.2/0 Zk4L
MO550P73PÚvod do ekologieZ Frouz, J.2/0 Zk4L
MO550P83Environmentální informatika Matějíček, L.0/2 KZ3L
MO550C05Metody environmentálního výzkumu Frouz, J.0/1[T] Z2L
MS730BTělesná výchova I  0/2 Z1L
 Povinné předměty celkem   50 49 

1 Nově zařazeno od 2012/13; předmět nahrazuje MC270P26.

1. – 3. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MS730LKLetní kurz TV I.  0/1[T] Z1L
MS730ZKZimní kurz TV  0/1[T] Z1Z
MS730LK2Letní kurz TV II.  0/1[T] Z1L
 Povinné předměty celkem    3 

2. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB120P43ABotanika pro ÚŽP Kubátová, A.3/2 Z4Z
MC230P31AAnalytická chemie I + II (b) Jelínek, I.4/2 Z+Zk8Z
MZ330P61PHydrologie Langhammer, J.2/1 Z+Zk4Z
MB170P09OZoologie bezobratlýchZN Smrž, J.3/2 Z+Zk5Z
MD360P01PDemografieZ Bartoňová, D.2/2 Z+Zk5Z
MO550P29AMeteorologie a klimatologie Bednář, J.2/0 Z3Z
MO550P88Biochemie pro ŽP Stiborová, M.2/0 Zk4Z
MS730A2Tělesná výchova II  0/2 Z1Z
MB120P43BBotanika pro ÚŽP Urfus, T.3/2 Z+Zk4L
MB170P13BZoologie obratlovců Vohralík, V.2/0 Zk3L
MO550P29BMeteorologie a klimatologie Bednář, J.2/2 Z+Zk4L
MO550P84Energie-příroda a společnost Matějíček, L., Braniš, M., Přibil, R.2/2 Z+Zk3L
MO550C03Exkurze botanická Prášil, K., Suda, J.5/0[D] Z2L
MB170T24Terénní cvičení ze zoologieZN Smrž, J.0/1[T] Z3L
MC230C07NPraktikum z analytické chemieZ Coufal, P.0/3 Z5L
MS730B2Tělesná výchova II  0/2 Z1L
 Povinné předměty celkem   59 

Doporučené volitelné předměty ve 2. a 3. úseku studia

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MS760AGCizí jazyk I (obecný)P  0/2 Z1L
MS760ASCizí jazyk I (odborný)P  0/2 Z1L
MS760BGCizí jazyk II (obecný)!!P  0/2 Z1Z
MS760BSCizí jazyk II (odborný)!!P  0/2 Z1Z
MO550S04Seminář pro OŽP Tátosová, J., Frouz, J.0/2 Z1Z i L

3. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB120P16PEkosystémová a krajinná ekologie Kovář, P.2/0 Zk4Z
MO550P31Hygiena Bencko, V.2/2 Zk3Z
MO550P32APrávo a státní správa Kužvart, P.2/1 Z2Z
MO550P30AZáklady pedologie a ochrana půdy Borůvka, L.2/0 Zk3Z
MO550P10Ochrana přírody a krajiny Reif, J.2/2 Z+Zk4Z
MO550P16POchrana ovzduší Hůnová, I.2/1 Z+Zk4Z
MO550P89Limnologie Stuchlík, E., Tátosová, J.2/1 Z+Zk4Z
MO550P55Odpady Benešová, L.2/1 Z+Zk4Z
MS760ZKZkouška z cizího jazyka  0/0 Z+Zk1Z
MO550P32BPrávo a státní správa Kužvart, P.2/1 Z+Zk4L
MO550P28Těžby a rekultivace Rojík, P.2/1 Zk4L
MO550P01Znečišťování a ochrana vod Benešová, L.2/0 Zk4L
MO550C33Znečišťování a ochrana — vod turnusové cvičeníK Benešová, L.0/5[D] Z4L
MO550BPBakalářský projekt z OŽP  0/6 Z4L
 Povinné předměty celkem   49