Karolinka 2012/2013

13.1.3. Studijní obor Praktická geobiologie

Garanti studijního oboru: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. a doc. RNDr. Adam Petrusek, CSc.

Absolvent oboru má získat přehled a orientaci ve vybraných geologických a biologických vědách. Teoretická výuka klade důraz na vývoj přírody, evoluci interakcí živé a neživé přírody, vývoj ekosystémů a změn biodiverzity v geologické minulosti, a má absolventa připravit pro navazující magisterské studium i pro praktické uplatnění.

Studijní plán je koncipován formou kreditního modulového studia. To znamená, že studenti nemají předepsaný povinný studijní plán, ale své studijní povinnosti si vybírají individuálně. Jako pomůcku jsme pro studenty připravili doporučený studijní plán. Je inspirací pro sestavení vlastního plánu. Zohledňuje požadovaný počet kreditů i vhodné následnosti teoretických předmětů. Studenti mohou sestavení svého studijního plánu konzultovat s garanty oboru.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: Bc.
C. Standardní doba studia v letech: 3
D. Studijní program: Geologie
E. Studijní obor: Praktická geobiologie
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části je nutno absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat minimální počty ze všech skupin povinně volitelných předmětů (A) až (E) a celkem získat 180 kreditů. Podmínky pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části. Jednotlivé části SZZ je možné skládat v libovolném pořadí.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Geologie
SZ2: Biologie
SZ3: Obhajoba bakalářské práce
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 92
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 65

Povinné předměty

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB170P09OZoologie bezobratlýchZN ZS 3/2 Z+Zk51.
MB130P62Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)Z ZS 2/2 Zk41.
MB120P20Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) LS 3/2 Z+Zk61.
MB120P76UBotanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) LS 2/1 Z+Zk41.
MB150P73GBiologie buňky pro geobiology ZS 2/0 Zk51.
MB150P34Biochemie — pro učitele LS 2/0 Zk31.
MB170P13AZoologie obratlovcůN LS 3/2 Z+Zk62.
MG421P00Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)N ZS 3/0 Zk51.
MG431P47Minerály a horniny I ZS 3/2 Z+Zk61.
MG421P01GVšeobecná geologie II (Exogenní procesy)N LS 3/0 Zk51.
MG440P51Minerály a horniny IIN LS 3/2 Z+Zk61.
MG431P01Geochemie ZS 3/2 Z+Zk62.
MG421P04GHistorická a stratigrafická geologie ZS 3/1 Z+Zk52.
MG422P02Základy paleobiologie I ZS 3/2 Z+Zk62.
MG422P06Základy paleobiologie II LS 3/2 Z+Zk62.
MG422S01BSeminář k bakalářské práci (pro geobiology) LS 0/5 Z63.
MS760ZKZkouška z cizího jazyka ZS 0/0 Z+Zk13.
MS730ATělesná výchova I ZS 0/2 Z11.
MS730BTělesná výchova I LS 0/2 Z11.
MS730A2Tělesná výchova II ZS 0/2 Z12.
MS730B2Tělesná výchova II LS 0/2 Z12.
MS730ZKZimní kurz TV ZS 0/1[T] Z11. - 3.
MS730LKLetní kurz TV I. LS 0/1[T] Z11. - 3.
MS730LK2Letní kurz TV II. LS 0/1[T] Z11. - 3.
 Povinné předměty celkem    92 

Povinně volitelné předměty (A) – Modul Základy biologie

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB130P13Fyziologie rostlinZN ZS 2/2 Z+Zk52. - 3.
MB150P26BFyziologie živočichů a člověkaZN LS 5/0 Zk72. - 3.
MB170P46Morfologie živočichů LS 2/0 Zk32. - 3.
MB150P07Základy fyziologie živočichůZN ZS 2/0 Zk32. - 3.
MB140P26Mikrobiologie LS 2/2 Z+Zk52. - 3.
MB160P62Protistologie ZS 2/0 Zk32. - 3.
MB120P18Mykologie ZS 2/2 Z+Zk42. - 3.
MB150C21Kurz práce se zvířaty ZS 1/2[D] Z21. - 2.
MB170T24Terénní cvičení ze zoologieZN LS 0/1[T] Z31. - 2.
MB120T61Terénní cvičení z botaniky LS 0/1[T] Z31.
Minimální počet kreditů: 10

Povinně volitelné předměty (B) – Modul Ekologie a evoluce

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB140P73Ekologie mikroorganizmů LS 2/0 Zk32. - 3.
MB162P07Ekologie živočichůN LS 2/0 Zk32. - 3.
MO550P89Limnologie ZS 2/1 Z+Zk42. - 3.
MB162T02Terénní cvičení z ekologie LS 0/1[T] Z32. - 3.
MB170P01BiogeografieN ZS 2/0 Zk42.
MB110P07Ekologie člověka ZS 2/0 Zk2 32. - 3.
MB160P08Ekologie obecnáZN ZS 3/0 Zk52.
MB170P55Úvod do evoluční biologie ZS 2/0 Zk33.
MB170P82ZoogeografieN ZS 2/0 Zk32. - 3.
MB170P33Vývoj přírody ČR ZS 2/1 Z+Zk41.
MB170P29Populační ekologie ZS 3/0 Zk52. - 3.
MB120P16PEkosystémová a krajinná ekologie ZS 2/0 Zk43.
MB170P107Etologie a sociobiologie ZS 3/0 Zk
LS 0/1 Z
52. - 3.
MB130P60Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvojZN ZS 2/0 Zk32. - 3.
MB160P60Mikroevoluce a makroevoluce LS 3/0 Zk52. - 3.
MS720P373Evoluce životaN LS 2/0 Zk32. - 3.
MB170P75EkologieZN LS 2/0 Zk32. - 3.
MB120P35Ekologie rostlinZN LS 2/0 Zk32. - 3.
MB130P22Fyziologické funkce rostlin v ekosystémechZN LS 3/0 Zk42. - 3.
MB120P05Terestrické ekosystémy LS 2/2 Z+Zk42. - 3.
MB162P01Vodní ekosystémy LS 2/2 Z+Zk42. - 3.
MB120P38FytogeografieN LS 2/1 Z+Zk42. - 3.
MB150P81Ekofyziologie živočichů a člověkaN LS 2/0 Zk32. - 3.
Minimální počet kreditů: 20

Povinně volitelné předměty (C) – Modul Dynamika Země

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MG431P07Geochemie životního prostředí LS 2/0 Zk33.
MZ330P60GMeteorologie a klimatologie ZS 2/1 Z42. - 3.
MG421P02Hodnocení krajiny z hlediska geověd ZS 2/0 Zk33.
MG451P27Hydrologie a hydrogeologie ZS 3/2 Z+Zk52. - 3.
MG421P18HGeologie kvartéruZN LS 2/0 Zk22.
MG431P17Geochemie odpadů LS 2/0 Zk42. - 3.
MG421T02GTerénní cvičení z geologieN LS 1/0[T] Z21.
MG452P04GFyzika ZeměZN LS 3/0 Zk42. - 3.
MG421P08Regionální geologie LS 3/0 Zk52. - 3.
MG421C41Metody geologického výzkumu LS 0/2 Z22.
MG440T04GTerénní cvičení z petrologie LS 3/0[D] Z11.
MG431T15Exkurze z geochemie životního prostředí LS 3/0[D] Z12. - 3.
MG432P20Úvod do studia přírodních zdrojů LS 2/0 Zk33.
MG431T54Exkurze z mineralogie LS 2/0[D] Z11.
MG431T38Terénní kurz z věd o Zemi LS 1/0[T] Z21. - 2.
Minimální počet kreditů: 10

Povinně volitelné předměty (D) – Modul Paleobiologie

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MG422P50Metody paleontologického výzkumu!! ZS 2/2 Z+Zk52. - 3.
MG422P51Paleoekologie ZS 3/1 Z+Zk53.
MG422P12Systematická paleontologie IN ZS 3/2 Z62. - 3.
MG422P31Biostratigrafie a biostratigrafické metody I!! ZS 1/1 Zk33.
MG422P14Paleogeografie a paleobiogeografie ZS 2/0 Zk33.
MG422P62Tafonomie a tafonomická okna ZS 2/1 Zk
LS 2/1 Zk
63.
MG422P19Systematická paleontologie IIN LS 3/2 Zk62. - 3.
MG422P20Vývoj rostlinstva LS 2/0 Zk33.
MG422P49Histor. vývoj globálního ekosystému LS 3/0 Z+Zk43.
MG422P36Paleontologie fosilních obratlovcůP ZS 3/1 Zk52. - 3.
MG422P34Biostratigrafie a biostratigrafické metody II LS 1/1 Zk33.
MG421T05Exkurze z historické a stratigrafické geologie LS 5/0[D] Z22.
MG422T43Terénní cvičení z paleontologie LS 4/0[D] Z22.
MG422C04Úvod do molekulární paleontologie LS 0/2 Zk32. - 3.
Minimální počet kreditů: 15

Povinně volitelné předměty (E) – Modul Zpracování, hodnocení a popularizace přírodovědných dat

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MG422P42Informační služby v geovědách!! ZS 2/2 Z+Zk52.
MG421C02PC ve zpracování geovědních dat ZS 0/2 Z32.
MS710P18Výpočetní technika (pro geologické obory)ZN LS 2/1 Z31. - 2.
MS710P07BVýpočetní technikaZN LS 1/1 Z21.
MG422P17Numerická data a jejich zpracování LS 2/2 Z+Zk43.
MS710P15Zpracování dat v geologii LS 2/2 Z+Zk53.
MS710P09Základy biostatistiky LS 2/2 Z+Zk53.
MB170P108Moderní statistické metody I ZS 2/0 Z32. - 3.
MB170P109Moderní statistické metody II LS 3/0 Zk32. - 3.
MG421P41GIS a DPZ v geologii ZS 1/2 Z43.
MO550P10Ochrana přírody a krajiny ZS 2/2 Z+Zk43.
MG431P43Legislativa a státní správa ZS 2/1 Z+Zk43.
MG431P54Pedagogika volného času a vzdělávání dospělých LS 2/1 Z+Zk43.
MG422P43Popularizace přírodovědných poznatků LS 1/2 Z42. - 3.
MG422P39Základy fotografování pro přírodovědce LS 1/2 Z32. - 3.
Minimální počet kreditů: 10

Doporučený průchod studiem je na tomto místě uveden ve webové podobě Karolínky.

Doporučený odborný studijní plán (bez předmětů KTV)

Předměty geologického a biologického základu

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB170P09OZoologie bezobratlýchZN 1ZS 3/2 Z+Zk51.
MB120P76UBotanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) 1LS 2/1 Z+Zk41.
MB120P20Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) 1LS 3/2 Z+Zk61.
MB130P62Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)Z 1ZS 2/2 Zk41.
MB150P73GBiologie buňky pro geobiology 1ZS 2/0 Zk51.
MB150P34Biochemie — pro učitele LS 2/0 Zk31.
MG421P00Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)N 1ZS 3/0 Zk51.
MG421P01GVšeobecná geologie II (Exogenní procesy)N 1LS 3/0 Zk51.
MG431P47Minerály a horniny I 1ZS 3/2 Z+Zk61.
MG440P51Minerály a horniny IIN 1LS 3/2 Z+Zk61.
MB120T61Terénní cvičení z botaniky LS 0/1[T] Z31.
MB170T24Terénní cvičení ze zoologieZN LS 0/1[T] Z31.
MG440T04GTerénní cvičení z petrologie LS 3/0[D] Z11.
MG431T54Exkurze z mineralogie LS 2/0[D] Z11.
MB170P13AZoologie obratlovcůN 1LS 3/2 Z+Zk62.
MG431P01Geochemie 1ZS 3/2 Z+Zk62.
MG422P02Základy paleobiologie I 1ZS 3/2 Z+Zk62.
MG422P06Základy paleobiologie II 1LS 3/2 Z+Zk62.
MB160P08Ekologie obecnáZN ZS 3/0 Zk52.
MG421C41Metody geologického výzkumu LS 0/2 Z22.
MB170P01BiogeografieN ZS 2/0 Zk42.
MG421P04GHistorická a stratigrafická geologie 1ZS 3/1 Z+Zk52.
MG421T05Exkurze z historické a stratigrafické geologie LS 5/0[D] Z22.
MG422T43Terénní cvičení z paleontologie LS 4/0[D] Z22.
MG421T02GTerénní cvičení z geologieN LS 1/0[T] Z22.
MB120P05Terestrické ekosystémy LS 2/2 Z+Zk42./3.
MB162P01Vodní ekosystémy LS 2/2 Z+Zk42./3.
MB140P26Mikrobiologie 2LS 2/2 Z+Zk52./3.
MB160P62Protistologie 2ZS 2/0 Zk32./3.
MB120P18Mykologie 2ZS 2/2 Z+Zk42./3.
MG421P18HGeologie kvartéruZN LS 2/0 Zk22./3.
MG421P02Hodnocení krajiny z hlediska geověd ZS 2/0 Zk33.
MB170P55Úvod do evoluční biologie ZS 2/0 Zk33.
MG422P14Paleogeografie a paleobiogeografie ZS 2/0 Zk33.
MG422P49Histor. vývoj globálního ekosystému LS 3/0 Z+Zk43.
MG422P51Paleoekologie ZS 3/1 Z+Zk53.
MG422S01BSeminář k bakalářské práci (pro geobiology) 1LS 0/5 Z63.
MS760ZKZkouška z cizího jazyka 1ZS 0/0 Z+Zk13.

1 povinné předměty
2 doporučuje se výběr jednoho z těchto předmětů

Aplikované předměty

Dále jsou uvedeny příklady výběru aplikovaných předmětů podle budoucího zaměření studentů. Aplikované předměty jsou doporučovány většinou pro 3. ročník studia.

A) Zájem o práci ve státní správě, samosprávě a ochraně přírody:
Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MG431P43Legislativa a státní správa ZS 2/1 Z+Zk43.
MO550P10Ochrana přírody a krajiny ZS 2/2 Z+Zk43.
MG432P40Přírodní zdroje a jejich využívání!!N LS 2/0 Zk33.
MB120P16PEkosystémová a krajinná ekologie ZS 2/0 Zk43.
MG431P07Geochemie životního prostředí LS 2/0 Zk33.
B) Zájem o práci v informačních službách, ve styku s veřejností, v muzejnictví, jako lektor apod.:
Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MG422P42Informační služby v geovědách!! ZS 2/2 Z+Zk52.
MG421C02PC ve zpracování geovědních dat ZS 0/2 Z32.
MG422P43Popularizace přírodovědných poznatků LS 1/2 Z43.
MG431P54Pedagogika volného času a vzdělávání dospělých LS 2/1 Z+Zk43.
MG422P39Základy fotografování pro přírodovědce LS 1/2 Z33.
MG422P17Numerická data a jejich zpracování LS 2/2 Z+Zk43.

Pro zájemce o informační služby a práci s veřejností doporučujeme další přednášky jiných fakult Univerzity Karlovy věnovaných public relations dle aktuální nabídky.

Pro práci v muzejnictví doporučujeme dále systematické přednášky, např. MG431P96 Základy systematické mineralogie, MG422P12 a MG422P19 Systematická paleontologie I a II, MB170P46U Morfologie živočichů, MG421P08 Regionální geologie.

C) Zájem o pokračování v navazujícím magisterském studiu:

Zájemcům o navazující magisterské studium (odborné či učitelské) doporučujeme volit další předměty podle požadavků zvolených studijních oborů a zaměření, které poskytnou poradci pro studium a garanti studijních oborů na konkrétních pracovištích fakulty (katedrách, ústavech a odděleních).

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MS710P15Zpracování dat v geologii LS 2/2 Z+Zk53.
MB170P108Moderní statistické metody I ZS 2/0 Z33.
MB170P109Moderní statistické metody II LS 3/0 Zk33.

Pro zájemce o navazující odborné studium lze dále doporučit zejména některý z vhodných kurzů základů matematiky, např. MS710P56 nebo MS710P054 a MS710P55 (dle doporučení daného pracoviště navazujícího magisterského studia), pro studenty směřující do učitelských oborů budou vhodné předměty MUS04 Psychologie, MUS03 Pedagogika apod.