Karolinka 2012/2013

8.2.7. Studijní obor Chemie životního prostředí

Garant studijního oboru: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.

Úvod

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie životního prostředí.

Magisterské studium oboru ,,Chemie životního prostředí'' představuje samostatný dvouletý studijní obor, který navazuje na tříleté bakalářské studium. Jedná se o hraniční studijní obor mezi chemií, biologií a dalšími vědami úzce souvisejícími s životním prostředím. Studenti, kteří se na studium hlásí, by měli mít základní znalosti z těchto oborů získané v bakalářském stupni. Během navazujícího magisterského studia absolvují řadu specializovaných přednášek, doplněných praktickými cvičeními, které mají rozšířit jejich pohled na řešení konkrétních úkolů v oblasti ochrany životního prostředí.

Absolventi magisterského studijního oboru ,,Chemie životního prostředí'' najdou uplatnění ve výzkumných i administrativních týmech, v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadů, a dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniků.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: NMgr.
C. Standardní doba studia v letech: 2
D. Studijní program: Chemie
E. Studijní obor: Chemie životního prostředí
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání SZ2 je nutno absolvovat všechny předepsané povinné předměty a celkem získat 120 kreditů. Podmínky pro konání SZ1 jsou shodné s podmínkami pro konání SZ2.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba diplomové práce
SZ2: Chemie životního prostředí
TO1: Chemie životního prostředí + Environmentální chemie
TO2: Ekotoxikologie
TO3: Metody v analýze životního prostředí
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 94 95 (37 38 + 57)
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 0

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečná zkouška (SZZK) sestává ze dvou částí – veřejné obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky, složené ze tří tematických okruhů. Tematický okruh Metody v analýze ŽP zahrnuje předměty Analytická chemie životního prostředí, Separační metody, Spektrální metody a Elektrochemické metody. Obhajoba diplomové práce předchází části SZ2.

1. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MC230P59Ekotoxikologie Čabala, R.2/0 Zk3Z
MB110P07Ekologie člověka Sládek, V.2/0 Zk2 3Z
MO550P66Úvod do environmentální informatiky Matějíček, L.2/2 Z4Z
MC240P48Koordinační a supramolekulární chemieZ Lukeš, I.2/0 Zk3Z
MC260MP4ZDiplomový projekt (CHZP)  0/5 Z5Z
MC250P24Xenobiochemie Stiborová, M.2/0 Zk3L
MC260P77Chemie životního prostředí IIP Tesařová, E.2/2 Z4L
MC250P51Aplikovaná biochemie Šulc, M.2/0 Zk3L
MC260MP4LDiplomový projekt (CHZP)  0/10 Z10L
 Povinné předměty celkem    37 38 

2. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MC260S01Seminář k diplomové práci Tesařová, E.0/1 Z1Z
MC260S03Seminář k diplomové práci Tesařová, E.0/1 Z1L
MC260MP5ZDiplomový projekt (CHZP)  0/22 Z25Z
MC260MP5LDiplomový projekt (CHZP)  0/25 Z30L
 Povinné předměty celkem    57 

Vzhledem k tematickým okruhům pro SZZK se doporučuje studentům, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali předmět Analytická chemie životního prostředí, aby si jej zařadili do svého studijního plánu.

Doporučené volitelné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MC260P44Biofyzikální chemie I Obšil, T.3/2 Zk6Z
MC260S30Aplikace matematiky v chemické praxi!! Ušelová, K.0/2 Z2Z
MO550S07Organizace a řízení ochrany ŽPN Braniš, M.1/1 Z4Z
MO550P65Posuzování vlivů na životní prostředí!!ZN Braniš, M.1/1 Z+Zk3Z
MB140P36Genové inženýrství Vopálenský, V.3/2 Z+Zk6Z
MB170P29Populační ekologie Jarošík, V.3/0 Zk5Z
MC260P07Elektromigrační separační procesy Gaš, B.2/1 Zk4Z
MC260P78Makromolekulární chemie II Vohlídal, J.3/2 Z+Zk6Z
MB170P01BiogeografieN Lučan, R.2/0 Zk4Z
MO550P55Odpady Benešová, L.2/1 Z+Zk4Z
MB162P04Environmentální ekologie živočichů Frouz, J.2/0 Zk3Z
MZ330P462Vodohospodářský management a ochrana vod Matoušková, M.2/1 Z2Z
MC230P11Analýza mikrobiálních toxinů Flieger, M.2/0 Zk3L
MO550P31Hygiena Bencko, V.2/2 Zk3Z
MO550P51Environmentální informatika — turnusové cvičení Matějíček, L.0/3[D] Z3L
MO550P82Vodní organismy Stuchlík, E., Hořická, Z.2/2 Z+Zk4L
MB120P35Ekologie rostlinZN Sklenář, P.2/0 Zk3L
MC260P73Management a podnikání v chemii Svoboda, M.2/0 Zk3L
MB140P37Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů Fišer, R.3/2 Zk5L
MC270P39Detekce ionizujícího záření a dozimetrie John, J.3/0 Zk3L
MB150P11Vývojová biologie Krylov, V., Macůrková, M.2/0 Zk3L
MB120P05Terestrické ekosystémy Sklenář, P.2/2 Z+Zk4L
MO550P19Environmentální modelování Matějíček, L.2/2 Z+Zk4Z
MO550C55Stopová analýza v ŽP!! Hovorka, J.0/5[D] Z2L
MO550P56Stopová analýza v ŽP!! Hovorka, J.2/0 Zk4L
MC260P46Biomakromolekulární chemie Rypáček, F.2/1 Zk4L
MC230P22Informace v analytické chemii Nesměrák, K.1/1 Zk2L
MC230P45Spektrometrické metody Rychlovský, P.2/0 Zk3L
MC230P51Separační metody (kata) Coufal, P.3/0 Zk4L
MC230P46Elektroanalytické metody Opekar, F.2/0 Zk3L
MC240T37ExkurzeZ Havlíček, D.1/0[T] Z1L
MC260P101Fytoremediace Soudek, P.1/0 Zk2Z
MS710P26Prezentace výsledků a zpracování experimentálních dat Hudecová, Š.0/2 Z2Z
MC260P108Bezpečnost chemických technologií a prevence rizik Skřehot, P.2/1 Z+Zk3L
MO550P76Environmentální chemie Hovorka, J.2/0 Zk4L
MC230P22Informace v analytické chemii Nesměrák, K.1/1 Zk2L
MC230C16Praktikum ze separačních metod Bosáková, Z.0/2[D] Z4L
MC230P62Advances in Electroanalytical Chemistry Pecková, K.2/0 Zk3Z
MC230P63Advances in Separation Science Křížek, T.2/0 Zk3L
MC230P65Advances in Analytical Spectrometric Methods Hraníček, J.2/0 Zk3Z