Karolinka 2012/2013

6.1.2. Studijní obor Ekologická a evoluční biologie

Garant studijního oboru: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

Úvod

Studijní obor je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity organismů v rámci rychle se vyvíjejícího a rozšiřujícího konceptuálního i metodického záběru současné biologie. Absolvent studijního oboru má komplexní vzdělání v ekologicky orientovaných biologických oborech včetně rozšířených základů souvisejících pomocných disciplín (matematiky a biostatistiky, laboratorních technik, věd o Zemi a životním prostředí). Během studia získá ucelený přehled v oblastech biodiverzity a ekologie, znalosti a praxi terénního biologa se schopností integrace a interpretace poznatků na ekosystémové a krajinné úrovni. Absolvent je odborníkem schopným provádět standardní terénní ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat. Tento typ vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující magisterské studium a umožňuje mu uplatnit se na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech muzeologie, zoologických a botanických zahrad i v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství atp.).

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká
B. Typ studijního programu: Bakalářský
C. Standardní doba studia v letech: 3
D. Studijní program: Biologie
E. Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
F. Úsek studia: ročník
H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ:
H1. Pořadí částí SZ: 1. obhajoba bakalářské práce, 2. ekologická a evoluční biologie (ústní zkouška)
H2. Obhajoba bakalářské práce: pro konání obhajoby bakalářské práce je nutno získat alespoň 150 kreditů a splnit oba předměty Bakalářský projekt oboru Ekologická a evoluční biologie.
H3. Ekologická a evoluční biologie: Pro konání ústní zkoušky je nutné získat minimálně 180 kreditů, přičemž je nutné získat minimální počet kreditů z každé ze šesti předepsaných skupin povinně volitelných předmětů (dále též modulů); celkem tedy minimálně 120 kreditů za povinně volitelné předměty.
I. Části státní závěrečné zkoušky:
SZ1: Obhajoba bakalářské práce
SZ2: Ekologická a evoluční biologie
TO1: z nabídky jeden
a) Organismy
b) Ekologie a evoluce
J. Celkový počet kreditů za povinné předměty: 5
K. Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 120

Další detaily týkající se vypracování, termínů a průběhu obhajob bakalářské práce a ústní zkoušky určuje děkan, garanti programu/oboru, popř. komise pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku v příslušných termínech.

Mnoho užitečných, rozšiřujících a aktuálních informací ke studijnímu oboru naleznete na http://botany.natur.cuni.cz/eeb/, další informace specifické pro studium biologických oborů najdete též na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium.

1. – 3. úsek studia

Povinné předměty

Kódpředmětvyučujícírozsahkreditysemestr
MB100BP3ABakalářský projekt oboru Ekologická a evoluční biologie I.N  0/0 Z1Z
MB100BP3BBakalářský projekt oboru Ekologická a evoluční biologie II.N  0/0 Z4L
 Povinné předměty celkem    5 

Povinně volitelné předměty

Upozorňujeme, že v modulovém systému se pro splnění modulu nezapočítávají případné záměnné předměty; ostatní rekvizity zůstávají v platnosti. Doporučené ročníky k zápisu předmětů: Především je velmi žádoucí seznámit se s anotací předmětu v SIS, zároveň je v níže uvedených seznamech uveden u předmětů i nejnižší ročník, který přednášející konkrétního předmětu doporučují. Pokud je předmět bez doporučení, je vhodný pro jakýkoliv ročník, a může být označen 1+. Pokud je předmět vhodný od druhého ročníku výše, je označen 2+, pokud až do třetího, je označen 3.

Minimální odběry kreditů z jednotlivých modulů:

- Ekologie a evoluce: 35
- Organismy: 35
- Buněčná a molekulární biologie: 5
- Fyziologie a anatomie/morfologie: 10
- Vědy o Zemi a životním prostředí: 15
- Ostatní předměty: 20

Modul Buněčná a molekulární biologie

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB140P71Základy molekulární biologie LS 3/0 Zk51+
MB140P41Molekulární biologie ZS 3/0 Zk52+
MB140P37Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů LS 3/2 Zk51+
MB140P17GenetikaZN ZS 5/0 Zk51+
MB140P16Základy genetikyZN ZS 3/0 Zk31+
MB140P13Genetika prokaryot LS 2/0 Zk32+
MB140C15Praktikum z genetiky ZS/LS 0/1[T] Z31+
MB140P36Genové inženýrství ZS 3/2 Z+Zk62+
MB140C70Praktikum z virologieKP ZS 0/2[T] Z53
MB140C71Základní praktikum z molekulární biologie LS 0/1[D] Z11+
MB150P04BiochemieKZN LS 5/0 Zk71+
MB150P40Základy biochemieZN LS 3/0 Zk51+
MB150C04Praktikum z biochemieK ZS 0/3 Z32+
MB160P57Obecná parazitologie LS 2/0 Zk32+
MB130P30Rostlinná cytologieZN ZS 3/0 Zk41+
MB130C30Praktikum Rostlinná buňkaKZN ZS 0/3[D] Z23
MB130P34Biologie rostlinné buňkyZN ZS 3/1 Zk52+
MB150P31Biologie buňkyZN ZS 4/0 Zk61+
MB150C28Biologie buňky — praktická cvičeníK ZS 0/2[D] Z11+
MB151P95Základy buněčné biologieZN ZS 2/0 Zk31+
MB150P22Fyziologie buňkyP ZS 3/0 Zk52+
Minimální počet kreditů: 5

Modul Fyziologie a anatomie / morfologie

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB140P34Fyziologie bakteriíP ZS 3/0 Zk43
MB140C34Praktikum z fyziologie bakteriíK ZS 0/1[T] Z33
MB130P14Fyziologie rostlinZN LS 3/0 Zk41+
MB130C14APraktikum z fyziologie rostlinN 1LS 0/1[T] Z31+
MB130P13Fyziologie rostlinZN ZS 2/2 Z+Zk51+
MB130P78Růst a vývoj rostlinN ZS 2/0 Zk32+
MB130C78Růst a vývoj rostlinN ZS 0/2 Z22+
MB130P35Anatomie a morfologie rostlinN ZS 2/2 Z+Zk51+
MB130P61Anatomie rostlinZN ZS 2/2 Z+Zk51+
MB120P115Morfologie rostlinZN ZS 2/2 Z+Zk51+
MB170P46Morfologie živočichů LS 2/0 Zk31+
MB170C46APraktikum z morfologie živočichůN 2LS 0/3[D] Z11+
MB150P77Histologie/Cytologie LS 2/0 Zk31+
MB150C27AHistologie — praktická cvičeníKN 3LS 0/2[D] Z11+
MB150P07Základy fyziologie živočichůZN ZS 2/0 Zk32+
MB150P26BFyziologie živočichů a člověkaZN LS 5/0 Zk72+
MB150C26CPraktikum z fyziologie živočichů a člověkaKN 4LS 0/1[T] Z32+
MB150P65Obecná a srovnávací fyziologie LS 2/0 Zk33
MB150P11Vývojová biologie LS 2/0 Zk32+
MB150C07Praktikum z vývojové biologieK LS 0/3[D] Z22+
MB150P36Neurobiologie ZS 2/0 Zk33
MB150P14BImunologie ZS 2/0 Zk33
MB150C15CImunologie — praktická cvičeníKN 5ZS 0/1[T] Z33
MB110P71Obecná histologie — mikroskopická anatomie ZS 3/0 Zk4 
MB150C27EHistology — a practical courseZN 6LS 0/2[D] Zk11+
MB151C15EImmunology — a practical courseKZN 6ZS 0/1[T] Z33
MB150C31Practical course in animal and human physiologyN 6ZS/LS 0/1[T] Z32+
Minimální počet kreditů: 10

1 Nahrazuje MB130C14; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12 a 2010/11.
2 Nahrazuje MB140C46 MB170C46; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12 a 2010/11.
3 Nahrazuje MB150C27; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12 a 2010/11.
4 Nahrazuje MB150C26B; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12 a 2010/11.
5 Nahrazuje MB150C15B; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12 a 2010/11.
6 Nově zařazeno od 2012/13; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12 a 2010/11.

Modul Organismy

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB140P75Základy virologieN LS 2/0 Zk32+
MB140P81Virologie — systémy na molekulární úrovniP ZS 4/0 Zk62+
MB140P33IMikrobiologieP ZS 2/2 Z+Zk52+
MB160P62Protistologie ZS 2/0 Zk32+
MB170C21Cvičení z protistologieK ZS 0/1 Z22+
MB120P18Mykologie ZS 2/2 Z+Zk41+
MB120P76IBotanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) 7ZS/LS 3/2 Z+Zk61+
MB120P20Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) LS 3/2 Z+Zk61+
MB120T61Terénní cvičení z botaniky LS 0/1[T] Z31+
MB160P25Základy parazitologie ZS 2/0 Zk31+
MB170P09IZoologie bezobratlýchZN 8ZS 3/2 Z+Zk61+
MB170P13AZoologie obratlovcůN 8LS 3/2 Z+Zk62+
MB170T24Terénní cvičení ze zoologieZN LS 0/1[T] Z31+
MB150C21Kurz práce se zvířaty ZS 1/2[D] Z22+
MB110P03Antropologie LS 2/3 Z+Zk61+
MB170P79Úvod do entomologie ZS 2/2 Z+Zk52+
Minimální počet kreditů: 35

7 Předmět není dvousemestrální, ale přednáší se opakovaně v zimním i letním semestru.
8 Ač zde z technických důvodů uvedeno jako 3/2, cvičení je ve skutečnosti turnusové v rozsahu 1 týdne.

Modul Ekologie a evoluce

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB170P75EkologieZN LS 2/0 Zk31+
MB160P08Ekologie obecnáZN ZS 3/0 Zk51+
MB162T02Terénní cvičení z ekologie LS 0/1[T] Z31+
MB120P05Terestrické ekosystémy LS 2/2 Z+Zk41+
MB162P01Vodní ekosystémy LS 2/2 Z+Zk41+
MB170P55Úvod do evoluční biologie ZS 2/0 Zk31+
MS720P373Evoluce životaN LS 2/0 Zk32+
MB160P60Mikroevoluce a makroevoluce LS 3/0 Zk51+
MB170P107Etologie a sociobiologie ZS 3/0 Zk
LS 0/1 Z
52+
MB170P01BiogeografieN ZS 2/0 Zk43
MB170P82ZoogeografieN ZS 2/0 Zk33
MB120P38FytogeografieN LS 2/1 Z+Zk42+
MG422P40Paleobiologie ZS 3/1 Z+Zk32+
MB170P29Populační ekologie ZS 3/0 Zk53
MB140P73Ekologie mikroorganizmů LS 2/0 Zk32+
MB120P35Ekologie rostlinZN LS 2/0 Zk31+
MB130P22Fyziologické funkce rostlin v ekosystémechZN LS 3/0 Zk42+
MB150P81Ekofyziologie živočichů a člověkaN LS 2/0 Zk32+
MB162P07Ekologie živočichůN LS 2/0 Zk32+
MB110P07Ekologie člověka ZS 2/0 Zk2 32+
Minimální počet kreditů: 35

Modul Vědy o Zemi a životním prostředí

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB120P42Úvod do pedologie LS 1/1 Z+Zk22+
MB120P16PEkosystémová a krajinná ekologie ZS 2/0 Zk41+
MG421P18GGeologie kvartéruZN LS 2/0 Zk32+
MG421P08Regionální geologie LS 3/0 Zk52+
MG431P95Mineralogie pro negeology ZS 2/1 Z32+
MO550P05GÚvod do studia ŽP ZS 2/0 Zk31+
MB120P19Bioklimatologie LS 2/0 Zk32+
MG421P31Úvod do geologie ZS 2/0 Zk31+
MG421T04Geologické exkurzeP LS 0/3[D] Z21+
MB120P25Ochrana biodiverzity LS 2/0 Zk31+
MZ330P61ZHydrologie LS 2/0 Zk42+
MO550P29AMeteorologie a klimatologie ZS 2/0 Z32+
MO550P29BMeteorologie a klimatologie LS 2/2 Z+Zk42+
MB130P60Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvojZN ZS 2/0 Zk32+
Minimální počet kreditů: 15

Modul Ostatní předměty

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MB140P64Repetitorium chemie LS 2/0 Zk21+
MC240C22Laboratorní technikaZN ZS 0/4 Z61+
MC240C40Laboratorní technikaZN LS 0/4 Z61+
MC240C39Praktikum z laboratorní technikyZN LS 0/2 Z31+
MC250C01Praktikum z laboratorní techniky biochemieN ZS 0/4 Z61+
MC260P33Obecná chemie ZS 3/3 Z+Zk71+
MC260P54Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)ZN ZS 3/2 Z+Zk61+
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)N ZS 3/2 Z+Zk61+
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory 9LS 2/2 Z(+Zk) 2/0 Zk 4  3 
MC270C98NOrganické praktikum B ZS/LS 0/2[T] Z42+
MC240P21AAnorganická chemie I (b)N ZS 2/2 Z+Zk41+
MC240P21BAnorganická chemie II (b)KN LS 2/2 Z+Zk41+
MC240P29Anorganická chemieZN ZS 2/2 Z+Zk42+
MC260P01MFyzikální chemie I (b)PZ ZS 2/1 Z+Zk43
MC260P02MFyzikální chemie II (b)KZ LS 2/1 Z+Zk43
MC230P31AAnalytická chemie I + II (b) ZS 4/2 Z+Zk82+
MS720P51O původu přírodních věd LS 2/0 Zk31+
MS720P52Současná filosofie a věda ZS 2/0 Zk31+
MS720P203Vědecké paradigma a jeho proměnyN ZS 2/0 Zk31+
MS720P49Dějiny filosofie I ZS 2/0 Zk31+
MS107005Filosofie a metodologie vědyN ZS 2/0 Zk31+
MS107004Novověká filosofie a vědaN LS 2/0 Zk31+
MB150P88Základy bioinformatiky LS 2/2 Zk51+
MB130C52Úvod do bioinformatikyZN ZS 0/2 Z22+
MB130C52EÚvod do bioinformatikyN ZS 0/2 Z22+
MS710P09Základy biostatistiky LS 2/2 Z+Zk52+
MS710P07AVýpočetní technikaZN ZS 1/1 Z21+
MS710P07BVýpočetní technikaZN LS 1/1 Z21+
MS710P56Matematika CZN ZS/LS 2/2 Z+Zk41+
MS710P52Matematika A1N ZS 4/4 Z+Zk81+
MB162P05Základní kurz matematikyN ZS 2/0 Zk31+
MFOE017Vybrané kapitoly z fyzikyZ ZS/LS 4/0 Zk51+
MFOE018Další kapitoly z fyziky pro biology ZS 4/0 Zk52+
MB160C45Mikroskopická technika ZS 0/2[D] Z21+
MB160P56Praktická metodologie vědyN ZS 2/0[D] Zk31+
MB150C14Kurz práce s radioizotopy LS 0/1[T] Z32+
Minimální počet kreditů: 20

9 Nově zařazeno od 2012/13; platí i pro studenty zapsané v roce 2011/12 a 2010/11.
Označení (a), (b) za názvy některých chemických předmětů je pro potřeby studijních plánů chemických oborů, pro obory biologie není relevantní.

Poznámky k výběru chemických předmětů

Při výběru chemických předmětů je vhodné respektovat jejich vnitřní návaznost. V souvislosti s různou volbou celkového rozsahu chemické výuky je možno doporučit následující varianty (důraz je kladen na posloupnost předmětů, rozsah je možno přizpůsobit volbou varianty předmětu, případně jeho vypuštěním):

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
Varianta A (největší rozsah)
volba jedné z následujících variant Obecné chemie
MC260P54Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)ZN ZS 3/2 Z+Zk61.
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)N ZS 3/2 Z+Zk61.
volba jedné z následujících variant Laboratorní techniky
MC250C01Praktikum z laboratorní techniky biochemieN ZS 0/4 Z61.
MC240C22Laboratorní technikaZN ZS 0/4 Z61.
MC240C40Laboratorní technikaZN LS 0/4 Z61.
MC240P21AAnorganická chemie I (b)N ZS 2/2 Z+Zk41.
MC240P21BAnorganická chemie II (b)KN LS 2/2 Z+Zk41.
volba jedné z následujících variant Organické chemie
MC270P01Organická chemie I (a)N LS 3/2 Z+Zk61.
MC270P02NOrganická chemie II (a)PN ZS 3/2 Z+Zk62.
MC280P66BOrganická chemie I (b)N LS 2/2 Z+Zk41.
MC280P67BOrganická chemie II (b)PN ZS 2/2 Z+Zk42.
MC230P31AAnalytická chemie I + II (b) ZS 4/2 Z+Zk83.
MC260P01MFyzikální chemie I (b)PZ ZS 2/1 Z+Zk43.
MC260P02MFyzikální chemie II (b)KZ LS 2/1 Z+Zk43.
Varianta B (střední rozsah)
volba jedné z následujících variant Obecné chemie
MC260P54Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)ZN ZS 3/2 Z+Zk61.
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)N ZS 3/2 Z+Zk61.
volba jedné z následujících variant Laboratorní techniky
MC250C01Praktikum z laboratorní techniky biochemieN ZS 0/4 Z61.
MC240C22Laboratorní technikaZN ZS 0/4 Z61.
MC240C40Laboratorní technikaZN LS 0/4 Z61.
MC240C39Praktikum z laboratorní technikyZN LS 0/2 Z31.
MC240P29Anorganická chemieZN ZS 2/2 Z+Zk41./2.
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory 9LS 2/2 Z(+Zk) 2/0 Zk 4  3 
MC270C98NOrganické praktikum B ZS/LS 0/2[T] Z42.
MC230P31AAnalytická chemie I + II (b) ZS 4/2 Z+Zk82./3.
Varianta C (nejmenší rozsah)
volba jedné z následujících variant Obecné chemie
MC260P54Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)ZN ZS 3/2 Z+Zk61.
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)N ZS 3/2 Z+Zk61.
MC240C39Praktikum z laboratorní technikyZN LS 0/2 Z31.

Volitelné předměty

Volitelné předměty může student čerpat libovolně navíc z modulů, z další nabídky biologických kateder a biologické sekce, případně z celé nabídky Přírodovědecké fakulty a dalších fakult UK, a na základě příslušných smluv a výměnných programů i z dalších VŠ včetně zahraničních. Nicméně máme za to, že je rozumné orientovat volnou kapacitu volitelných předmětů především směrem k budoucímu studiu navazujících magisterských oborů a konzultovat výběr předmětů s doporučenými studijními plány příslušných magisterských oborů a zaměření.

Kromě nabídky předmětů biologických kateder směřující k zaostření studia směrem k navazujícím magisterským oborům a zaměřením dáváme na zvážení i tuto nabídku:

Kódpředmětvýukakreditydop. ročník
MS760AGCizí jazyk I (obecný)P LS 0/2 Z11+
MS760ASCizí jazyk I (odborný)P LS 0/2 Z11+
MS760BGCizí jazyk II (obecný)!!P ZS 0/2 Z12+
MS760BSCizí jazyk II (odborný)!!P ZS 0/2 Z12+
MS760ZKZkouška z cizího jazyka ZS 0/0 Z+Zk12+
MB160C38Elektronová mikroskopie!!  ob rokLS 0/2 Z21+
MS730ATělesná výchova I ZS 0/2 Z11+
MS730A2Tělesná výchova II ZS 0/2 Z12+
MS730BTělesná výchova I LS 0/2 Z11+
MS730B2Tělesná výchova II LS 0/2 Z12+
MS730CTělesná výchova — volitelná ZS/LS 0/1 Z11+
MS730LKLetní kurz TV I. LS 0/1[T] Z11+
MS730LK2Letní kurz TV II. LS 0/1[T] Z12+
MS730ZKZimní kurz TV ZS 0/1[T] Z11+

Vřele doporučujeme k zápisu volitelnou Tělesnou výchovu, a to jak pravidelnou (semestrální), tak turnusové kursy. Kredity se samozřejmě počítají do požadované sumy 180 kreditů za bakalářské studium. Podrobnosti o kursech sledujte na www stránkách Katedry tělesné výchovy.