E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStátní závěrečná zkouška - bakalářské studium

Všeobecné informace platné pro všechny studenty Přírodovědecké fakulty k řádnému ukončení bakalářského studia


Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a její úspěšné složení vede k získání titulu bakalář. Státní závěrečná zkouška (SZ) se řídí pravidly stanovenými Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia.
 

SZ se koná před zkušební komisí, kterou navrhuje garant a vedoucí příslušné katedry. Komise se skládá z předsedy a minimálně 2 členů. Členy zkušební komise pro státní zkoušky schvaluje SVR a VRF a jmenuje děkan. Její pravomoci jsou analogické komisím pro magisterské SZ, dle platných legislativních předpisů.

SZ se může skládat z více částí, každá část z více tématických okruhů. Části SZ a tématické okruhy (TO) jsou stanoveny studijním plánem oboru (uveden v Karolince). Ve studijním plánu je uvedeno pořadí skládání jednotlivých částí SZ a podmínky pro přihlášení ke SZ.

Části státní závěrečné zkoušky

Předpokladem pro konání části SZ je splnění podmínek stanovených garantem příslušného studijního oboru. Předpokladem pro konání poslední části SZ je splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem a následná kontrola na studijním odboru.

Termíny SZ vyhlášených garantem programu/předsedou komise se zveřejňují v souladu s Harmonogramem akademického roku (zpravidla jarní termín - květen/červen a podzimní termín - září) na úřední desce fakulty a zpravidla také na webových stránkách příslušné katedry, nejpozději 1 měsíc před jejím konáním.

Závazné přihlášky ke SZ odevzdává student v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku. Údaje vyznačené v přihlášce (název práce, zkoušený tématický okruh, termín konání, atd.) jsou závazné.


1) Bakalářská práce

Výběr a zadávání témat BP

 • Téma BP:
  – vypsané katedrou/školitelem,
  – student si volí téma sám a po dohodě s případným školitelem je schváleno garantem oboru.
  Témata BP se vypisují prostřednictvím webové aplikace Studentského informačního systému (Vypisování témat), případně jsou zveřejněna na nástěnce či webových stránkách příslušné katedry a to dle zveřejněných termínů.
  Další závazný postup viz: Přihlašování k závěrečné práci.
 • Školitel BP:
  Školitelem může být kromě akademických a vědeckých pracovníků a externích spolupracovníků i doktorand PřF UK.

 

Pojetí a rozsah BP

 • Strukturu BP, její konkrétní podobu, která vychází ze specifik daného oboru (včetně citační normy), stanoví garant.
 • BP je možné zpracovat v anglickém jazyce.
 • BP se odevzdává v tištěné podobě, svázaná v pevné vazbě, ve dvou exemplářích na příslušné pracoviště. Pouze u BP je možné použít oboustranný tisk. Pevná vazba znamená, že není možné  vyjímat, případně vyměňovat stránky (pevná vazba neznamená tvrdé desky, ale též možnost „profi“ tisku v brožované vazbě).

 

Oponentské řízení

 • Je vyžadován jeden oponentský posudek a posudek školitele. Oponenta navrhne školitel/katedra z okruhu relevantních interních nebo externích odborníků. Oponenty mohou být i studenti doktorského studia.
 • Posudek oponenta i školitele je uchazeči k dispozici nejméně 2 pracovní dny před obhajobou.

 

Obhajoba (prezentace) BP

 • Pokud je obhajoba BP poslední částí státní zkoušky, je pro připuštění k obhajobě BP požadováno splnění výše uvedených podmínek pro konání poslední část státní zkoušky (kontrolu provede studijní odboru).
 • Obhajoba BP je veřejná. Průběh obhajoby: student prezentuje BP, následují posudky školitele a oponenta, poté student odpovídá na dotazy školitele, oponenta a otázky z pléna. Následuje neveřejná část obhajoby, na které členové komise rozhodnou o klasifikaci BP. Vyhlášení výsledků je veřejné.
 • Oponent a školitel nemusí být obhajobě BP přítomni, ale KBZ musí mít k dispozici jejich posudky, které jsou součástí protokolu o SBZ.
 • O klasifikaci BP rozhodují členové komise po předchozím vyjádření školitele, oponenta a akademických pracovníků katedry nebo ústavu přítomných při obhajobě. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
 • Práce se hodnotí klasifikačními stupni: výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl(a). Student může obhajobu BP absolvovat v opravném termínu, nejdříve však 60 kalendářních dní po neúspěšném pokusu. Dle Studijního a zkušebního řádu UK je povoleno absolvování maximálně tří termínů, jednoho řádného a dvou opravných. Studenti studijních oborů zaměřených na vzdělávání zpracovávají a obhajují bakalářskou práci v rámci jednoho z (aprobačních) předmětů, obdobně i studenti dvouoborových studijních programů, např. demografie - sociální geografie.


2) Ústní/písemná část SZ

 • Pokud je poslední částí SZ, je pro připuštění ke zkoušce požadováno splnění výše uvedených podmínek pro konání poslední části státní zkoušky (kontrolu provede studijní odboru). Minimální počet kreditů pro možnost konání obhajoby BP je určen studijním plánem oboru.
 • Hodnocení částí státní závěrečné zkoušky a celkové hodnocení.
 • V případě hodnocení „neprospěl“ se opakování SZ řídí pravidly Studijního a zkušebního řádu UK. Skládá-li se státní závěrečná zkouška z více částí, opakuje student pouze tu část, u které neprospěl. Opakovat státní závěrečnou zkoušku nebo její část lze nejdříve za 60 kalendářních dní, které uplynuly od termínu konání poslední neúspěšné státní závěrečné zkoušky nebo její části.
 • Studenti studijních oborů zaměřených na vzdělávání skládají SZ z obou (aprobačních) předmětů, obdobně i studenti dvouoborových studijních programů složených ze dvou specializací, např. demografie - sociální geografie.

 

Souběžné studium dvou studijních oborů

V případě souběžného studia se SZ skládá podle požadavků stanovených oběma studijními obory (viz výše). Je-li částí SZ obhajoba bakalářské práce pro oba obory, pak platí, že tutéž bakalářskou práci nelze předložit pro získání druhého diplomu.

SZ a navazující magisterské studium

Do navazujícího magisterského studia je možné přijmout uchazeče za předpokladu úspěšného splnění požadavků přijímacího řízení a úspěšného ukončení bakalářského stupně studia. Přijímací zkoušku je však možné konat ještě před ukončením bakalářského studia. Zápis do navazujícího magisterského studia může být proveden až po úspěšném ukončení bakalářského studia.

 

doc. RNDr. Markéta MartínkováPh.D.
proděkanka pro studijní záležitosti

aktualizace 10.1.2022

Akce dokumentů