E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup rigorózního řízení na UK PřF

(aktualizováno 10.1.2022)

Podle paragrafu 46 Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. mohou absolventi magisterských studijních programů vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku. Po úspěšném absolvování státní rigorózní zkoušky absolvent UK PřF získává titul RNDr.

Rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. Písemnou částí se rozumí zpracování rigorózní práce a její obhajoba, následuje ústní zkouška (viz Rigorózní řád). Rigorózní zkouška se koná před rigorózní komisí.

Uchazeč o udělení titulu RNDr. je povinen dle Rigorózního řádu podat přihlášku k rigorózní zkoušce a zaplatit poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky. Součástí přihlášky jsou povinné přílohy včetně potvrzení o zaplacení poplatku odevzdávané spolu s vyplněným formulářem přihlášky, na níž bude uveden předmět (předměty) zkoušky.

Pokud uchazeč hodlá využít nabídky služeb fakulty podle čl. 3 Opatření děkana č. 26/2017, spolu s přihláškou a přílohami odevzdá potvrzení o zaplacení náhrady nákladů spojených s přípravou ke státní rigorózní zkoušce. Na studijním odboru uchazeč podepíše Dohodu o užívání zařízení a informačních technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy k přípravě na státní rigorózní zkoušku, která bude vyhotovena ve dvou exemplářích.  V případě využití nabídky služeb fakulty je uchazeč povinen dodržovat bezpečnostní předpisy fakulty a předpisy příslušného pracoviště.

Po shromáždění všech nutných materiálů studijní odbor zašle přihlášku s přílohami včetně zápisu o státní rigorózní zkoušce předsedovi rigorózní komise.

Předseda rigorózní komise určí oponenta (oponenty) rigorózní práce a studijnímu odboru písemně oznámí nejpozději do 14 dnů po obdržení materiálů uchazeče termín rigorózní zkoušky (viz Rigorózní řád) a složení rigorózní komise. Informace se zveřejňuje také na úřední desce fakulty. Studijní odbor rozešle pozvánky členům komise a uchazeči. Po vykonání zkoušky předseda komise vrátí zápis o státní rigorózní zkoušce a posudky práce zpět studijnímu odboru.

Přihláška je studijním odborem zavedena do databáze Student.

Studijní odbor na základě zápisu o státní rigorózní zkoušce nechá zhotovit diplom RNDr. a vystaví vysvědčení. Pošle uchazeči oznámení o termínu konání promoce, eventuálně o možnosti vyzvednutí diplomu na RUK.

Uchazeč, který má zájem o slavnostní promoci, odevzdá fakultě vyplněnou Přihlášku k účasti na rigorózní promoci do čtrnácti dnů ode dne složení státní rigorózní zkoušky.

 

Pavel Chromý
proděkan pro studijní záležitosti

 

Akce dokumentů