E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Hydrologie a hydrogeologie

Zveřejněno: 21.03.2018

Rigorózní práce

Práce svým obsahem a náplní spadá do oborů hydrologie nebo hydrogeologie a převyšuje diplomovou práci v tom smyslu, že autor přináší prokazatelně nové výsledky.

Rozhodujícím kriteriem je publikování výsledků práce, samotnou publikaci však jako rigorózní práci předložit nelze. Přitom se požaduje, aby práce byla publikována v recenzovaném periodiku s jasným mezinárodním charakterem. V případě, že kandidát není jediným autorem publikace, musí být konkrétním obsahem vymezen jeho podíl na publikaci. Splnění těchto požadavků musí být dokumentována v úvodní části předložené práce.

Rigorózní práce může být předložena ve formě souboru alespoň tří kandidátových publikací uveřejněných v respektovaných časopisech v nichž je kandidátův přínos fundamentální. V tomto případě musí práce kromě využitých publikací obsahovat kapitolu, ve které je shrnuto sjednocující téma a ve které je konkrétně uveden autorův vlastní přínos. Za respektovaná periodika se považují periodika uváděná na stránkách WOS nebo Scopus nebo mezinárodní recenzovaná periodika.

Jako rigorózní práce může být výjimečně uznána diplomová práce v případě,že splňuje výše uvedené požadavky týkající se obsahu a publikování. Diplomová práce musí být hodnocena výborně a od její obhajoby nesmí uběhnout více než tři roky.

Akce dokumentů