E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oborech Geologie a Geologie pro střední školy

Aktualizováno: 14.06.2017

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v oborech Geologie a Geologie pro střední školy se řídí všeobecnými pravidly a pokyny, viz Rigorózní řízení, a dále doporučeními geologické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty.

Informace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Geologie pro střední školy

Rigorózní řízení, probíhající před komisí jmenovanou děkanem UK PřF, sestává z obhajoby rigorózní práce (prezentace uchazeče o řešené problematice v délce cca 15 min) a rigorózní zkoušky z geovědních předmětů. Šíře požadovaných znalostí je blíže specifikována níže.

Jednotlivé ústavy vypisují termíny rigorózního řízení zpravidla dvakrát ročně. Uchazeč je povinen se na studijním odsboru k rigoróznímu řízení předepsaným způsobem přihlásit, a to nejpozději dva měsíce před určeným termínem.

Povinné přílohy odevzdávané předsedovi komise pro rigorózní zkoušky před obhajobou:

  • Stručný odborný životopis.
  • Seznam publikovaných prací včetně konferenčních příspěvků.
  • V případě předkládaného komentovaného souboru publikací, které ještě nebyly otištěny, potvrzení o jejich přijetí v časopise.

Rigorózní práce

Rigorózní práce svým rozsahem i způsobem zpracování musí výrazně převyšovat požadavky kladené na diplomovou práci. Rigorózní práce musí prokázat schopnost samostatné činnosti uchazeče v oblasti výzkumu nebo vývoje. Výsledky práce musí být publikovány (nebo přijaty k publikaci – nutno doložit) v recenzovaném odborném tisku. Práce je zpravidla zaměřena na některý z oborů a specializací magisterského studia geologie, lze však akceptovat práce zpracovávající tématiku na pomezí geologických disciplín a jiných oborů (přírodovědných, geomedicínských atd.).
Struktura práce musí odpovídat standardním požadavků na původní vědecké práce tohoto typu. Musí obsahovat úvod do problematiky s charakteristikou výchozího stavu poznání dané problematiky, kapitoly presentující výsledky terénních či experimentálních výzkumů včetně použité metodiky. V závěrečné části musí být výsledky výzkumu interpretovány a zhodnocen přínos práce k řešení dané problematiky.
Práce se zpravidla opírá o původní, převážně autorem získaná data. Pokud vychází částečně z již existujících údajů, je požadován tvůrčí způsob jejich zpracování a presentace, vedoucí k novým poznatkům. Rozhodujícím kriteriem hodnocení je, zda rigorózní práce nebo její část byla publikována nebo přijata do tisku v mezinárodním nebo národním odborném časopise s recenzním řízením (uznává se Bulletinu of the Czech geological Survey nebo Journal of the Czech Geological Society). Zpracovatel rigorózní práce musí být hlavním nebo jediným autorem publikace.

Jako rigorózní práci lze předložit i jednu publikaci v impaktovém periodiku nebo soubor alespoň tří tématicky si blízkých publikací. Na vzniku prací musí mít žadatel prokazatelně podstatný podíl (což doloží vyjádřením spoluautorů). Práce musí být publikovány v národních či mezinárodních recenzovaných časopisech. Po formální stránce musí práce splňovat kritéria kladená na rigorózní práce (tj. musí být opatřena vazbou, titulním listem obsahujícím název práce autora atd.). Soubor publikovaných prací musí být opatřen průvodním komentářem, který shrnuje současný stav poznatků v dané problematice a metodické přístupy k řešení problémů v publikovaných pracích. V závěru by měly být shrnuty hlavní výsledky a diskutován přínos prací pro řešení dané problematiky.
Samotnou publikaci nebo soubor publikací bez průvodního komentáře však jako rigorózní práci není možno předložit. Předložená práce je posouzena oponentem a v rámci rigorózního řízení obhájena před rigorózní komisí.
Diplomovou práci je možno uznat jako rigorózní jen zcela výjimečně v případě, že splňuje všechny výše uvedené požadavky kladené na rigorózní práci co do obsahové stránky a způsobu její publikace. Samozřejmým předpokladem je hodnocení obhajoby diplomové práce stupněm výborně a konstatování, že práce přesahuje požadavky kladené na práce diplomové, explicitně vyjádřené v posudku či závěrečném protokolu.

Ústní zkouška

Rozsah znalostí požadovaný při ústní zkoušce odpovídá rozsahu povinných a výběrových přednášek pro magisterské studium oborů a specializací, jejichž seznam je uveden v Karolince. Nad tento základní rámec musí uchazeč prokázat schopnost aplikovat obecné poznatky a znalost metodických přístupů daného oboru při řešení konkrétních úloh a celkovou orientaci v oboru.

Informace pro žadatele o titul RNDr.  v  učitelských studijních oborech Geologie pro střední školy (jedno a dvouoborové studium)

Rigorózní řízení  v  učitelských studijních oborech Geologie pro střední školy (navazující magisterské jednooborové a dvouoborové studium) se řídí rigorózním řádem UK, pravidly  UK PřF pro studium/rigorózní řízení) a doporučeními geologické sekce UK PřF.  Rigorózní řád a pravidla UK PřF jsou ke stažení na stránkách pro studium/rigorózní řízení UK PřF. Informace obsažené v tomto textu doplňují a upravují podmínky rigorózního řízení v souladu s řádem UK a pravidly studia UK PřF, neopakují proto obecná ustanovení výše uvedených dokumentů.

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení probíhá před komisí jmenovanou děkanem UK PřF.  Sestává z obhajoby rigorózní práce (uchazeč seznamuje přítomné s cíli, metodickými postupy, hlavními výsledky práce a jejím přínosem v kontextu stávajících poznatků v dané problematice v rozsahu ca 15 min) a ústní rigorózní zkoušky.

Předseda komise, jmenované děkanem UK PřF z akademických pracovníků schválených vědeckou radou UK PřF pro státní závěrečné a rigorózní zkoušky, stanoví nejméně jednoho oponenta práce, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce. Součástí posudku musí být vyjádření, zda práci na základě uvedených pravidel doporučuje k obhajobě.

Jednotlivé ústavy vypisují termíny rigorózního řízení zpravidla dvakrát ročně. Uchazeč je povinen se na studijním odboru k rigoróznímu řízení předepsaným způsobem přihlásit, a to nejpozději dva měsíce před určeným termínem.

Povinné přílohy odevzdávané předsedovi komise pro rigorózní zkoušky před obhajobou:

  • Stručný odborný životopis
  • Seznam publikovaných prací včetně konferenčních příspěvků
  • V případě předkládaného komentovaného souboru publikací, které ještě nebyly otištěny, potvrzení o jejich přijetí v časopise.

Rigorózní práce

Rigorózní práce svým rozsahem i způsobem zpracování musí výrazně převyšovat požadavky kladené na diplomovou práci.  Uchazeč v ní musí prokázat schopnost samostatné kreativní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Práce může být zaměřena na některý geovědní obor nebo na oborovou didaktiku geologie. Lze však akceptovat i práce zpracovávající tematiku na pomezí geologických disciplín a dalších oborů.

Struktura práce musí odpovídat standardním požadavkům na původní vědecké práce tohoto typu, tj. musí zahrnovat úvod do problematiky, kapitoly presentující metodiku, hlavní výsledky, diskusi a závěry včetně zhodnocení vědeckého přínosu předložené práce k řešení dané problematiky.

Práce se zpravidla opírá o původní, převážně autorem získaná data. Pokud vychází částečně již z existujících údajů, je požadován tvůrčí způsob jejich zpracování a presentace, vedoucí k novým poznatkům.

Jako rigorózní práci lze předložit i jednu publikaci v impaktovaném periodiku nebo alespoň dvě tematicky si blízké publikace v časopisech s recenzním řízením. Na vzniku prací musí mít žadatel prokazatelně podstatný podíl (což doloží vyjádřením spoluautorů).

Po formální stránce musí práce splňovat kritéria kladená na rigorózní práce (tj. musí být opatřena vazbou, titulním listem, viz Opatření  děkana). Práce musí být opatřena původním komentářem, který shrnuje stav současných poznatků v dané problematice a metodické přístupy k řešení zpracovávané tematiky. V závěru musí být shrnuty hlavní výsledky a diskutován přínos prací pro řešení dané problematiky. Samotnou publikaci nebo soubor prací bez průvodního komentáře nelze předložit jako rigorózní práci.

Diplomovou práci je možno jako rigorózní uznat jen zcela výjimečně v případě, že splňuje všechny uvedené požadavky kladené na rigorózní práci, co do obsahové stránky a způsobu její publikace. Předpokladem je hodnocení obhajoby diplomové práce stupněm výborně a konstatování, že práce přesahuje požadavky kladené na práce diplomové, explicitně vyjádřené v posudku či v závěrečném protokolu.

Ústní zkouška

Probíhá v rozsahu látky povinných a povinně volitelných předmětů pro navazující magisterské studium oborů učitelství geologie pro střední školy, jejichž seznam je uveden v ve studijních plánech (Karolince). Nad tento základní rámec musí uchazeč prokázat schopnost aplikovat obecné poznatky a znalost metodických přístupů v geovědách a jejich oborové didaktice a celkovou orientaci v oboru.

Akce dokumentů