E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Demografie

Rigorózní řízení pro obor demografie

Aktualizováno: 18.02.2017

Po ukončení navazujícího magisterského studia má student možnost vykonat státní rigorózní zkoušku (není součástí studia) a získat titul doktor přírodních věd (RNDr.).

Státní rigorózní zkouška z demografie se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky.

Státní rigorózní zkouška z demografie se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Jako rigorózní práci student předkládá nově zpracovanou studii, která je výsledkem samostatné tvůrčí práce (doporučený rozsah 80-100 stran) nebo soubor alespoň 4 článků publikovaných v odborném tisku.

Magisterská práce je akceptována jako rigorózní pouze v případě mimořádně kvalitní práce, obhájené na katedře demografie a geodemografie UK PřF a na základě doporučení příslušné komise. V ostatních případech může být magisterská práce použita jako základ či východisko a dopracována do kvalitativně vyšší podoby rigorózní práce. Magisterskou práci hodnocenou výborně je možno přijmout jako rigorózní po rozšíření o cca 20-30 stran a na základě doporučení rigorózní komise. Magisterskou práci hodnocenou velmi dobře lze přijmout jako rigorózní po rozšíření o cca 30-50 stran a na základě doporučení rigorózní komise.

Rigorózní práce, její část nebo stať z rigorózní práce vycházející musí být publikována v odborném tisku nebo k publikaci přijata. Uchazeč předkládá seznam publikační činnosti.

Tématické okruhy jsou k dispozici na stránce katedry.

Akce dokumentů