E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Chemie životního prostředí

Aktualizováno: 14.06.2017

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v oboru Chemie životního prostředí se řídí všeobecnými pravidly a pokyny, viz Rigorózní řízení, a doporučeními chemické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty. Pro uchazeče jsou dále závazné následující doplňující požadavky k rigoróznímu řízení.

Rigorózní řízení probíhá před komisí jmenovanou děkanem UK PřF a sestává z obhajoby rigorózní práce (prezentace uchazeče o řešené problematice v délce 10 min) a ústní zkoušky z Chemie životního prostředí včetně Analytické chemie životního prostředí v rozsahu daném absolvovanými povinnými přednáškami (doba trvání 30 min).

Jako rigorózní práci je možno předložit:

  1. Zpracovanou odbornou studii v doporučeném rozsahu 40-50 stran, jež je výsledkem vlastní tvůrčí práce uchazeče. Práce může tematicky navazovat na problematiku diplomové práce, musí však představovat její významné rozšíření. Je doporučeno, aby alespoň část výsledků byla již prezentována, např. na konferenci.
  2. Komentovaný soubor dvou odborných prací uchazeče publikovaných a nebo přijatých k publikaci v odborném recenzovaném tisku, přičemž alespoň jedna z prací už musí skutečně vyjít tiskem. Takto podávaný soubor prací musí být opatřen úvodem v rozsahu 8-10 stran.

Rigorózní práci dle variant 1 nebo 2 uchazeč odevzdává ve dvou svázaných exemplářích spolu s dalšími povinnými přílohami (viz níže) na studijní odbor nejpozději dva měsíce před vlastním rigorózním řízením. Kvalitu předložené práce písemně posuzuje oponent vybraný předsedou komise pro rigorózní řízení. K oponentskému posudku přihlíží členové komise při svém hodnocení.

Státní rigorózní řízení v oboru Chemie životního prostředí se koná jedenkrát ročně (obvykle v jarním termínu (duben), podle zájmu uchazečů). Konkrétní datum se určuje nejpozději tři měsíce předem a je zveřejněno na Úřední desce webových stránek fakulty. Uchazeč je povinen se k rigoróznímu řízení předepsaným způsobem přihlásit (Čl. 3 rigorozního řádu) na studijním odboru, a to nejpozději dva měsíce před určeným termínem.

Povinné přílohy odevzdávané na studijní odboru společně se dvěma výtisky rigorózní práce před obhajobou:

  • stručný odborný životopis
  • seznam publikovaných prací a konferenčních příspěvků
  • v případě předkládaného komentovaného souboru publikací potvrzení časopisu o přijetí publikace, která ještě nevyšla tiskem.

 

Akce dokumentů