E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Anorganická chemie

Aktualizováno: 11.11.2021

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v oboru Anorganická chemie se řídí všeobecnými pravidly a pokyny, viz Rigorózní řízení (RŘ), a doporučeními chemické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pro uchazeče jsou dále závazné následující doplňující požadavky k rigoróznímu řízení.

Rigorózní řízení probíhá před rigorózní komisí a sestává z obhajoby rigorózní práce (prezentace uchazeče o řešené problematice v délce 15–20 min) a ústní zkoušky. Rozsah ústní zkoušky odpovídá Státní doktorské zkoušce v oboru Anorganická chemie.

Jako rigorózní práci je možno předložit:

  1. Diplomovou práci v oboru Anorganická chemie, jestliže výsledky této práce či jejich významná část byly publikovány v mezinárodním recenzovaném časopise s impaktním faktorem. Diplomová práce musí být hodnocena stupněm výborně (nebo ekvivalentním hodnocením v jiném systému hodnocení). Uchazeč musí být autorem či spoluautorem této publikace. V případě, že uchazeč není jediným autorem této publikace, musí být podíl uchazeče na publikovaných datech vymezen a dokumentován prohlášením korespondujícího či jiného seniorního autora v materiálech pro přihlášku do Rigorózního řízení.

  2. Disertační doktorskou práci v oboru Anorganická chemie po jejím úspěšném obhájení.

  3. Zpracovanou odbornou studii v doporučeném rozsahu nejméně 50 stran, jež je výsledkem samostatné vědecké práce uchazeče. Práce se opírá o původní, autorem získaná data. Práce může tematicky navazovat na problematiku diplomové práce, musí však představovat její významné rozšíření. Je doporučeno, aby alespoň část výsledků v této práce obsažených již byla publikována v odborném recenzovaném tisku.

Jako rigorózní zkoušku je možno uznat:

  • Státní doktorskou zkoušku v oboru Anorganická chemie.

Povinné podklady odevzdávané na studijní odbor při přihlášení se do RŘ:

  • Dva výtisky rigorózní práce.

  • Doklad o ukončení magisterského studia.

  • Odborný životopis.

  • Seznam publikovaných prací a konferenčních příspěvků.

  • Kopie již publikovaných odborných publikací, v nichž byly zveřejněny výsledky prezentované v rigorózní práci. U publikací, které ještě nevyšly tiskem, potvrzení časopisu o přijetí publikace do tisku.

  • Prohlášení korespondujícího či jiného seniorního autora o podílu uchazeče na těchto publikacích.

Akce dokumentů