E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Analytická chemie

Aktualizováno: 14.06.2017

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v oboru Analytická chemie se řídí všeobecnými pravidly a pokyny viz Rigorózní řízení a dále doporučeními geologické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty. Dále jsou pro něj závazné doplňující požadavky k rigoróznímu řízení, schválené na katedře analytické chemie.

Rigorózní řízení, probíhající před komisí jmenovanou děkanem UK PřF, sestává z obhajoby rigorózní práce (prezentace uchazeče o řešené problematice v délce 10 min) a zkoušky z analytické chemie v rozsahu daném absolvovanými povinnými přednáškami (doba trvání 30 min).

Jako rigorózní práci je možno předložit:

  1. Zpracovanou odbornou studii v doporučeném rozsahu 50 stran,  jež je výsledkem samostatné tvůrčí práce uchazeče. Práce může tematicky navazovat na problematiku diplomové práce, musí však představovat její významné rozšíření. Je doporučeno, aby alespoň část výsledků byla prezentována v odborném recenzovaném tisku a nebo na konferenci.
  2. Soubor alespoň dvou monotematických původních prací publikovaných a nebo přijatých k publikaci v odborném recenzovaném tisku, opatřený úvodem v rozsahu   10 - 15 stran.
  3. Disertační doktorskou práci po jejím úspěšném obhájení.

Rigorózní práci dle variant (1) a (2) uchazeč odevzdává ve dvou svázaných exemplářích sekretářce katedry analytické chemie a to nejpozději dva měsíce před vlastním řízením. Kvalita předložené práce je písemně posouzena oponentem vybraným předsedou komise pro rigorózní řízení, k jehož vyjádření členové komise při svém hodnocení přihlédnou.

Státní rigorózní řízení se na katedře analytické chemie koná dvakrát ročně (obvyklý je jarní termín v dubnu a podzimní termín v řijnu), Konkrétní datum se určuje nejpozději tři měsíce předem a je zveřejněno na nástěnce a domovské stránce katedry analytické chemie. Uchazeč je povinen se na studijním odboru k rigoróznímu řízení předepsaným způsobem přihlásit (Čl. 3 rigorozního řádu), a to nejpozději dva měsíce před určeným termínem. Úspěšným absolventům státní doktorské zkoušky při postgraduálním studiu je tato uznána jako zkouška z analytické chemie v rámci rigorózního řízení.

Povinné přílohy odevzdávané předsedovi komise pro rigorózní zkoušky před obhajobou:

  • Stručný odborný životopis
  • Seznam publikovaných prací včetně konferenčních příspěvků.
  • V případě předkládaného komentovaného souboru publikací, které ještě nebyly otištěny, potvrzení o jejich přijetí v časopise.

 

Akce dokumentů