E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v geografických oborech a oboru Sociální epidemiologie

Aktualizováno: 28.06.2018

Uchazeč o titul RNDr. v geografických oborech a v oboru Sociální epidemiologie předkládá rigorózní práci a zároveň splňuje níže uvedená kritéria publikačních výsledků. Rigorózní komise postupuje podle platných pravidel rigorózního řízení na UK a PřF UK, přičemž při posuzování tato doporučená kritéria zohledňuje.

Rigorózní práce

Komise posuzuje přínos rigorózní práce v daném oboru rigorózního řízení na základě odborných posudků. 
Rigorózní práce může být předložena ve dvou formách.

a) Rigorózní práce monografie

  • Publikovaná monografie (odpovídá požadavkům RVVI)
  • Nepublikovaná práce (v případě magisterské práce (MP) obhájené na UK PřF, hodnocené výborně 
    a předložené do pěti let od obhajoby práce se neposuzuje a použijí se posudky z obhajoby MP)

b) Soubor článků opatřených úvodem

  • Minimálně 3 původní odborné publikace odpovídající požadavkům RVVI, z toho alespoň 1x hlavní 
    (první) autor.

Kritéria publikačních výsledků

Uchazeč musí předložit publikované nebo k publikaci přijaté odborné práce vyhovující alespoň jedné 
z uvedených možností:

a) 1 článek WoS/SCOPUS (1. autor)
b) 2x článek RVVI nebo kapitoly v knize dle RVVI (z toho alespoň jednou 1. autor).
c) 1 x monografie dle RVVI (1. autor).

Doporučená kritéria jsou platná pro uchazeče od akademického roku 2013/14.

 

V Praze dne 13.3.2014

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
proděkan Geografické sekce

Akce dokumentů