E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Geobiologie

Aktualizováno: 14.06.2017

Uchazeč o udělení titulu RNDr. v oboru Geobilogie se řídí všeobecnými pravidly a pokyny viz Rigorózní řízení a dále doporučeními geologické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty.

Rigorózní řízení, probíhající před komisí jmenovanou děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sestává z obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce svým rozsahem i způsobem zpracování musí výrazně převyšovat požadavky kladené na diplomovou práci. Rigorózní práce musí prokázat schopnost uchazeče samostatně vědecky pracovat a správně prezentovat výsledky vědecké práce v oboru geobiologie. Výsledky práce musí být publikovány (nebo přijaty k publikaci – nutno doložit) v recenzovaném odborném tisku, přičemž žadatel musí být jediný nebo první autor.

Téma práce odpovídá některému ze zaměření magisterského studia geobiologie, lze však akceptovat práce zpracovávající environmentální tématiku zaměřenou na interakce živé a neživé přírody.

Struktura práce musí odpovídat standardním požadavků na původní vědecké práce, to znamená, že obsahuje úvod do problematiky s charakteristikou výchozího stavu poznání, metodiku, výsledky terénních či experimentálních výzkumů, diskusi a závěr. V závěrečné části musí být výsledky výzkumu interpretovány a zhodnocen přínos práce k řešení dané problematiky. Práce se zpravidla opírá o původní, převážně autorem získaná data. Pokud vychází částečně z již existujících údajů, je požadován tvůrčí způsob jejich zpracování a presentace, vedoucí k novým poznatkům

Jako rigorózní práci lze předložit i jednu publikaci v impaktovém periodiku, kde je žadatel jediný nebo první autor, nebo soubor alespoň tří tematicky blízkých publikací v časopisech s IF, kde je členem autorského kolektivu s minimálně 30% podílem na výsledcích (nutno doložit). I v tomto případě po formální stránce musí práce splňovat kritéria kladená na rigorózní práce (tj. musí být opatřena vazbou, titulním listem obsahujícím název práce autora atd.). Soubor publikovaných prací musí být opatřen průvodním komentářem, který shrnuje současný stav poznatků v dané problematice a metodické přístupy k řešení problémů v publikovaných pracích. V závěru by měly být shrnuty hlavní výsledky a diskutován přínos prací pro řešení dané problematiky. Samotnou publikaci nebo soubor publikací bez průvodního komentáře však jako rigorózní práci není možno předložit.

Diplomovou práci je možno uznat jako rigorózní jen zcela výjimečně v případě, že splňuje všechny výše uvedené požadavky kladené na rigorózní práci co do obsahové stránky a způsobu její publikace. Samozřejmým předpokladem je hodnocení obhajoby diplomové práce stupněm výborně a konstatování, že práce přesahuje požadavky kladené na práce diplomové, explicitně vyjádřené v posudku či závěrečném protokolu.

Předložená práce je posouzena oponentem a v rámci rigorózního řízení obhájena před rigorózní komisí.

Ústní zkouška

Minimální rozsah znalostí požadovaný při ústní zkoušce odpovídá rozsahu přednášek pro magisterské studium specifikovaných v příloze. Nad tento základní rámec musí uchazeč prokázat schopnost aplikovat obecné poznatky a znalost metodických přístupů daného oboru při řešení konkrétních úloh a celkovou orientaci v nejnovějších poznatcích v oboru.

Akce dokumentů