E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPožadavky oborových rad pro studenty zapsané do studia v ak. roce 2018/2019

 

Studijní program

Požadavky

Analytická chemie Povinnou součástí individuálního studijního plánu (ISP) jsou čtyři zkoušky z odborných předmětů a jazyková zkouška z angličtiny s mezinárodní platností (FCE, TOEFL). Během doktorského studia je povinné absolvování stáže či určité doby studia na zahraničním pracovišti (alespoň 3 měsíce), nebrání-li tomu závažné důvody.
 
 Studenti referují o výsledcích své experimentální práce alespoň jednou za rok před nějakým plénem katedry (zvláštní seminář, seminář katedry), na konferenci doktorských studentů, jiné konferenci. Při odevzdání disertační práce jsou požadovány dvě publikace v impaktovaných časopisech, za plnohodnotnou publikaci je považován i udělený český či jiný patent. Auroreferát se nepožaduje.
 
 Součástí vědecké výchovy je i účast na pedagogické činnosti dle pokynů vedoucího katedry. Nutná je pravidelná docházka na pracoviště a provádění experimentálních prací. Na konci každého roku studia vypracuje student pro školitele sebeevaluační zprávu, kterou si v případě potřeby může Oborová rada vyžádat.
Anatomie a fyziologie rostlin

Počet povinností studijního plánů je individuální, závisí též na předchozím studiu. U studentů, kteří získali titul Mgr. /Ing. na jiných vysokých školách se očekává rozsáhlejší studijní plán pro doplnění/sjednocení znalostí. Součástí je též podrobný plán experimentální práce na 1. rok studia. Doporučuje v rozsahu a členění odpovídajícímu projektu GAUK. Může to být přímo i návrh či část návrhu grantu. Dokument má být v rozsahu dvou až tří stran textu (do této délky se nezapočítává seznam citované literatury), má obsahovat polovinu strany úvodu do problému, cíle a hypotézy, způsob řešení (postup, metodika) a detailní plán na 1. rok řešení.

Jazyková zkouška není vyžadována.
Běžnou součástí studia je zpravidla i zahraniční stáž

Při odevzdání klasické formy disertace ve formě uceleného rukopisu (nebo vědecké monografie) je požadována jedna publikovaná nebo do tisku přijatá práce v časopise s IF se vztahem k tématu disertace.

Má-li disertační práce formu souboru vědeckých článků nebo kapitol v monografiích, jsou požadovány tři publikace (přijaté, v tisku nebo vyšlé), z nichž na minimálně dvou je doktorand prvním autorem, alespoň dvě jsou původní vědecké práce. Z těchto tří publikací musí být jedna publikace (ne review) v časopise s IF >= 1 (přibližně medián oboru), kde student je prvním autorem další dvě publikace  mohou být původní práce v časopisu s IF, review v časopisu s IF, či kapitola v zahraniční monografii.
V případě významné publikace s IF >= 5, kde je doktorand prvním autorem, je možné mít publikace celkem jen dvě vyšlé nebo přijaté a další ve formě manuskriptu pro podání.

Anorganická chemie Studijní předměty si při tvorbě individuálního studijního plánu (ISP) zapisuje student po dohodě se školitelem a případnými konzultanty s ohledem na tématiku své disertační práce a své předchozí studium. Tyto předměty povinně zahrnují zkoušku z cizího jazyka (nejlépe angličtina) s mezinárodní platností (FCE, TOEFL). Počet předepsaných odborných zkoušek nesmí být vyšší než pět. Do ISP lze navrhnout i krátké kurzy pořádané v ČR nebo v zahraničí.
 
 Studenti pravidelně informují o průběhu řešení disertačního projektu formou prezentací na semináři katedry. Základní osnova předpokládá představení dizertačního projektu v úvodu studia, informaci o průběžných výsledcích a závěrečnou prezentaci výsledků, kterou student musí přednést v anglickém jazyce.
 
 Nedílnou součástí vědecké výchovy je účast na pedagogické činnosti katedry podle pokynů jejího vedoucího, případná zahraniční stáž (podle aktuálních možností) a prezentace výsledků práce na konferencích. Student se pravidelně účastní seminářů katedry anorganické chemie a zvaných přednášek Quo Vadis Chemie.
 
 Student se může rozhodnout mezi dvěma formami disertační práce – úplnou a souhrnnou.
 Úplná forma je kompletním textem obsahujícím úvod a stanovení cílů, diskusi výsledků, shrnutí, úplnou experimentální část a přehled citované literatury, jehož rozsah odpovídá nejméně třem publikacím v mezinárodních impaktovaných časopisech. Alespoň jedna publikace založená na výsledkých doktorského projektu přitom musí vyjít tiskem již před odevzdáním disertační práce k obhajobě (za uveřejněnou se pokládá práce přijatá k tisku, jež nese vlastní DOI).
 
 Má-li práce formu souhrnu monotematického souboru publikací, obsahuje úvod, literární přehled, definici cílů, diskuzi získaných výsledků a celkové shrnutí, avšak ve zkrácené podobě (cca 30-40 stran). Základ takové disertační práce musí tvořit nejméně tři publikace uveřejněné v mezinárodních impaktovaných časopisech podle Web of Science (i v tomto případě se za uveřejněnou pokládá práce přijatá k tisku a mající vlastní DOI). Tyto práce student do svého disertačního spisu veváže.
 Oborová rada nevyžaduje, aby s disertační prací byl zároveň podáván autoreferát. V případě, že student autoreferát práce nepodává, musí však místo něj v elektronické (PDF) podobě poskytnout adekvátní rozšířený abstrakt disertační práce v rozsahu nejméně 3000 znaků (počítáno bez mezer, případných tabulek a popisu obrázků).
 
 Je nezbytné, aby všechny publikace, na kterých je disertační práce postavena, jasně uváděly příslušnost (afiliaci) studenta ke katedře anorganické chemie PřF UK.
Antropologie a genetika člověka

Povinné předměty ISP se stanovují individuálně s ohledem na zaměření disertační práce.

Je vyžadována zkouška z angličtiny (alespoň ÚJOP UK).

Disertační práci je možné odevzdat ve dvou formálních úpravách.
Klasická forma disertační práce je text v plném odborném rozsahu doplněná dvěma publikacemi v impaktovaných časopisech z databáze WOS/WOSS:
1. publikace: doktorand je hlavní/ korespondující autor; publikace shrnuje výsledky či část výsledků obhajovaných v disertační práci. Publikované výsledky se s disertací kryjí například použitými tabulkami, grafy či zjištěnými výsledky.
2. publikace: doktorand je spoluautorem; publikace se nemusí nutně dotýkat přímo disertační práce, ale musí být jasný alespoň nepřímý vztah k výzkumnému tématu.

Souhrnná forma disertační práce (tj. disertace sestává ze souhrnu):
Celkem je nutných pět publikací v impaktovaných časopisech z databáze WOS/WOSS, z toho dvě publikace s výsledky, kde je doktorand hlavním autorem a u tří publikací může být spoluautorem. Corpus publikací musí tvořit ucelenou koncepci a strukturu výzkumného záměru tématu disertační práce. Tato koncepce bude reflektována v souhrnu disertační práce.

U všech publikací předložených k obhajobě disertační práce je nutné doložit afiliaci k pracovišti katedry antropologie a genetiky člověka na PřF UK v Praze.  

Katedra se snaží umožnit studentům doktorského studia rozvíjet jejich pedagogické schopnosti a to zejména participací na vedení specializovaných cvičení. Studenti tak spolupracují s garantem příslušné přednášky a cvičení.

Studentům je doporučena stáž v zahraničí.
Studentům je doporučena prezentace výsledků na vědecké konferenci.
Minimálně v závěru svého studia prezentují výsledky na katedrovém semináři.
Student se účastní seminářů či jiných odborných aktivit katedry a školícího pracoviště.

Aplikovaná geologie Student musí složit nejméně tři zkoušky z odborných předmětů na úrovni magisterského nebo vyššího stupně, dle doporučení školitele a vlastních potřeb může absolvovat vyšší počet předmětů. Do studijního plánu lze navrhnout krátké kurzy pořádané v ČR i v zahraničí. Jazyková zkouška není vyžadována, pokud školitel uzná, že jsou jazykové znalosti potřebného cizího jazyka (zpravidla angličtina) dostatečné. ISP však může být o jazykovou zkoušku rozšířen na doporučení školitele nebo oborové rady.
 
 Nedílnou součástí studia je účast na ústavních a sekčních seminářích a podobných vědeckých aktivitách fakulty. U čtyřleté formy studia je součástí studijního plánu studijní, resp. výzkumný pobyt (odborná stáž) na zahraničním pracovišti (dle doporučení školitele) v rozsahu minimálně 6 měsíců.
 Oborová rada pravidelně kontroluje plnění studijních povinností formou každoročně konaných oborových dnů, na nichž studenti 2. a vyšších ročníků presentují průběžné výsledky na disertační práci.
 
 Disertace v klasickém formátu představuje monografický rukopis, který obsahuje úvod do tématu, kritický přehled dosavadních poznatků, stanovení výzkumných otázek, přehled použitých metod, výsledky a jejich diskusi, shrnutí a zhodnocení vědeckého přínosu. Součástí nebo přílohou monografické disertace musí být nejméně jeden článek uveřejněný nebo přijatý do tisku v odborném recenzovaném časopise s IF (uvedeném v databázi ISI Web of Science); u této práce musí být student prvním (hlavním) autorem. Přiložena může být pouze ta publikace, u níž student jasně prokáže afiliaci k řešitelskému ústavu PřF UK, případně též doloží zdroje financování dle pokynů školitele (např. v případě výzkumného projektu GAUK). Při použití tohoto formátu disertační práce je předpokládaný rozsah 150-250 stran.
 
 Disertace v kumulativním formátu obsahuje úvodní pojednání, které doprovází vědecké publikace. Úvodní pojednání obsahuje vymezení a kritické zhodnocení řešeného vědeckého problému, definici výzkumných otázek, způsob jejich řešení, shrnutí hlavních výsledků, které byly dosaženy v jednotlivých publikacích a jejich vzájemné souvislosti. Dále obsahuje důkladnou diskusi výsledků výzkumu a možnosti jeho dalšího směřování. Kumulativní disertace musí obsahovat nejméně tři publikace (publikované nebo přijaté do tisku), z toho alespoň jednu v odborném recenzovaném časopise s IF (v anglickém jazyce); u této práce musí být student prvním (hlavním) autorem. Další dvě práce musí být publikovány v odborném recenzovaném časopise (v anglickém jazyce). U těchto dalších prací může být student hlavním autorem nebo spoluautorem; autorský podíl (vyjádřený procentuálně) doktoranda doloží čestným prohlášením první autor, vedoucí týmu nebo školitel. Přiloženy mohou být pouze ty publikace, u nichž student jasně prokáže afiliaci k řešitelskému ústavu PřF UK, případně též doloží zdroje financování dle pokynů školitele (týká se např. výzkumných projektů GAUK). Pokud je v autorském kolektivu uvedeno více doktorandů téhož školitele, daná práce může být použita pouze v jedné disertační práci, přičemž je zde rozhodující stanovisko školitele.
 
 Nedílnou součástí vědecké výchovy doktoranda je aktivní presentace výsledků výzkumné práce na mezinárodních, případně též domácích odborných setkáních a odborném recenzovaném tisku. V případě mezinárodních odborných setkání musí student alespoň jednou za dobu trvání studia osobně presentovat poster a jednou osobně přednést ústní přednášku na mezinárodní konferenci.
 
 Standardní součástí studia je odborná stáž na renomovaném zahraničním pracovišti. Stáž by měla být dostatečně dlouhá (optimálně 6 měsíců a déle), aby se student zorientoval v mechanismech fungování výzkumu na jiných pracovištích a aby se tam mohl aktivně zapojit do výzkumu.
Biochemie Minimálně dva povinné předměty ISP se stanovují individuálně s ohledem na zaměření disertační práce a předchozí studium. Do ISP lze navrhnout i krátké kurzy pořádané v ČR nebo v zahraničí.
 
 Výsledky disertační práce musí být publikovány minimálně ve třech původních recenzovaných pracích v mezinárodních impaktovaných časopisech biochemického zaměření, alespoň na jedné publikaci musí být uchazeč prvním autorem. Všechny publikace, na kterých je disertační práce postavena, mají mít jasnou příslušnost (afiliaci) studenta ke katedře biochemie PřF UK. Student se může rozhodnout mezi dvěma formami disertační práce – úplnou a zkrácenou. Kromě textu disertační práce student odevzdává autoreferát práce (v češtině a angličtině).
 
 Je požadován jazykový certifikát z anglického jazyka na úrovní FCE nebo CAE (nejsou zajišťovány OR).
 
 Studenti se zúčastňují výuky na katedře biochemie PřF UK, a to zejména formou pedagogického dozoru v praktických cvičeních organizovaných katedrou. Obdobně během studia studenti informují formou ústní presentace o dosažených výsledcích na semináři pořádaném katedrou.
 
 Studenti absolovují v průběhu studia stáž/stáže na domácích či zahraničních pracovištích (k podpoře stáží slouží mj. Fond mobility). Současně se předpokládá aktivní účast studentů na mezinárodních či domácích odborných setkáních a konferencích.
Botanika

Nejpozději do konce 1. ročníku studia musí doktorand vystoupit s presentací svého tématu na specializovaném semináři oddělení, kde proběhne veřejná diskuse tématu doktorské práce.

 Obhajoba zprávy o práci za první rok studia se koná na konci prvního ročníku před komisí jmenovanou oborovou radou. Státní doktorskou zkoušku je třeba vykonat ve druhém ročníku studia.

 Nejpozději do konce 3. ročníku studia vystoupí doktorand s presentací výsledků svého projektu v angličtině a výhledu do zbytku doktorského studia na semináři katedry.

 Studenti nemají formální pedagogické povinnosti, nicméně je žádoucí, aby se účastnili výuky, např. praktik nebo terénních cvičení. Od studentů se očekává aktivní účast na vědeckém dění na katedře, zejména na pravidelných katedrových seminářích a na doktorandských seminářích.

 Jazyková zkouška není požadována, znalost anglického jazyka je předpokládána.

 Očekávanou formou disertační práce je anglicky psaný soubor nejméně tří tématicky souvisejících textů ve formátu vědeckých článků a opatřený širším jednotícím úvodem do problematiky. Zpravidla nejméně dva z těchto článků jsou prvoautorské. Nejméně jeden z těchto článků musí být publikovaný nebo přijatý do tisku v mezinárodně uznávaném vědeckém časopise (tím se zpravidla rozumí časopis s impakt faktorem definovaným ISI; časopisy s IF v dolní čtvrtině příslušné kategorie definované ISI jsou vhodné jen v dobře zdůvodnitelných případech). Přijetí do tisku je třeba věrohodným způsobem doložit. Všechny články musí souviset s tématem disertační práce. Úvod musí být podstatnou částí práce (v délce průměrného článku) a musí důkladně představit rámec a souvislosti tématu, cíle práce a jednotlivé články zařadit do celkového kontextu. Práce musí rovněž obsahovat širší shrnutí významu výsledků jednotlivých článků pro disciplínu, buď jako závěrečnou část úvodu, nebo v samostatném závěru. Všechny zmíněné části (úvod, publikované/do tisku přijaté články, nepublikované texty ve formátu článků, závěr) musí být součástí vlastního textu disertace (nikoliv být její přílohou). V odůvodněných případech může disertační práce mít formu ucelené vědecké monografie, která musí být prvoautorská a přijatá do tisku.

 Je požadována alespoň jedna aktivní účast na mezinárodní konferenci.

Demografie Doktorand absolvuje povinně Obecné kolokvium (MPGS0014) v 1. ročníku studia (nejpozději však do konce 2. ročníku studia). Individuální studijní plán musí dále obsahovat minimálně tři odborné zkoušky z předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci, které student absolvuje do konce 2. ročníku studia.
Státní doktorskou zkoušku je třeba vykonat nejpozději do konce 3. ročníku studia.
 
 Do obhajoby dizertační práce doktorand publikuje minimálně dva odborné články v recenzovaném vědeckém časopise, přičemž minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF a jeden článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření dizertace) může oborová rada uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Publikace musí tematicky souviset s problematikou dizertační práce. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí správnou afiliaci katedry.
Dizertace předkládaná formou monotematického souboru publikací: Minimální počet souboru publikací tvoří čtyři odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise (z nich minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF). Do souboru publikací lze zařadit i kapitoly v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky ucelený celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Úvodní text dizertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro) badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry výzkumu a možností jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). Počet minimálně čtyř publikovaných textů zařazených v příloze dizertace není klíčový, podstatná je jejich kvalita a logické uspořádání souboru publikací prokazující odborné kvality doktoranda. V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský podíl specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Alespoň jedna z publikací musí být doktorandem publikována samostatně (autorství 100 %) a u alespoň jedné z dalších publikací musí být doktorand uveden jako první autor. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí afiliaci katedry.
Doktorand v prezenční formě studia se podílí na výuce. Podíl na výuce je koordinován se školitelem a vedoucím katedry (u prezenčního studia). Předpokládá se účast doktoranda na vedení a/nebo hodnocení bakalářských a diplomových prací (u prezenčního studia).
Doktorand v průběhu studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí, který souvisí s tématem dizertační práce a je minimálně dvoutýdenní (doporučuje se pobyt delší než 4 týdny). Zahraniční mobilita je integrální součástí studijního plánu doktoranda.
Doktorand se každoročně účastní seminářů, kde jsou prezentována rozpracovaná témata dizertačních prací všech doktorandů a taktéž se každým rokem účastní alespoň jedné demografické konference (domácí nebo zahraniční), kde prezentuje poster nebo přednese příspěvek.
 
 Doktorand v prezenční formě studia se podílí na zajištění aktivit realizovaných katedrou (například konference a semináře pořádané katedrou, přijímací řízení, apod.).
Didaktika chemie Individuální studijní plán musí obsahovat alespoň tři předměty výuky, jazykovou zkoušku, postup zpracování doktorské práce, publikační činnost, zapojení do pedagogické práce, účast na akcích k chemickému vzdělávání a stáž na jiném, nejlépe zahraničním pracovišti.
 
 Každý student si zapíše minimálně po jednom předmětu z pedagogicko-psychologické oblasti, z didaktiky chemie a z chemie; předměty by měly být přednostně voleny z nabídky předmětů pro DS a zapsány se všemi požadovanými údaji. Povinnou součástí studia je jazyková zkouška z angličtiny (ve zdůvodněných případech z jiného světového jazyka), vykonaná jako státní zkouška, nebo certifikovaná zkouška, nebo zkouška na pracovišti jazykové přípravy doktorandů na některé z fakult VŠ v ČR.
 
 Doktorská práce se předkládá ve formě vědeckého spisu v rozsahu 120-200 stran (včetně příloh). Zároveň se požaduje průběžné publikování výsledků práce doktoranda, a to formou příspěvku do recenzovaného vědeckého časopisu či recenzovaného vědeckého sborníku nebo autorstvím či spoluautorstvím recenzované monografie či její kapitoly. K obhajobě jsou požadovány nejméně dvě odborné studie v recenzovaném vědeckém časopisu či recenzovaném vědeckém sborníku; jednu z těchto prací lze nahradit autorstvím či spoluautorstvím recenzované monografie (minimální rozsah 50 stran) či její kapitoly (minimální rozsah 20 stran).
 
 Pedagogickou činnost je možné vykonávat na úrovni vysoké, střední nebo základní školy. Účast na seminářích a konferencích k chemickému vzdělávání se požaduje minimálně jedenkrát ročně; stáž na jiném odborném pracovišti by měla být minimálně v celkovém rozsahu jeden měsíc.
Ekologie

Počet zkoušek není pevně stanoven, studijní plán musí být sestaven v součinnosti se školitelem. Každý student vystoupí dvakrát na specializovaných seminářích: jednou v prvním roce studia a podruhé ve třetím roce. Tyto semináře probíhají v anglickém jazyce.

Disertační práce se skládá z obecného shrnujícího úvodu a přiložených vědeckých prací - publikovaných nebo k publikaci přijatých recenzovaných článků (případně knižních kapitol nebo jiných typů recenzovaných vědeckých publikací) nebo nepublikovaných rukopisů (připravených pro publikaci). Celkový počet požadovaných rukopisů a publikací je nejméně tři; nejméně jedna publikace musí být vyšlá nebo přijatá do tisku v časopise, jehož impakt faktor podle ISI Web of Science byl v době přijetí rukopisu 1 nebo vyšší, nebo nejméně dvě publikace vyšlé nebo přijaté do tisku v časopisech, jejichž impakt faktor byl v době přijetí rukopisu 0,5 nebo vyšší. Nejméně u jedné z přijatých prací by měl být uchazeč prvním autorem. Úvod disertační práce by neměl být pouhým stručným shrnutím obsahu přiložených prací, ale měl by je zasazovat do širšího kontextu. Neobsahuje-li práce samostatnou kapitolu se zobecňujícím závěrem, měla by být obsažena pasáž obdobného obsahu v úvodu práce. Úvod práce bývá psán česky nebo anglicky, přiložené publikace a rukopisy obvykle anglicky (těžištěm práce by měly být takové rukopisy, u nichž lze předpokládat úspěšné recenzní řízení v impaktovaných časopisech).

Jazyková zkouška není požadována.

Studenti nemají direktivně stanovenu povinnost podílet se na výuce, je ovšem pozitivně kvitováno, když pomáhají při praktikách, zvláště terénních.

Stáže nejsou povinnou součástí ISP, dle možností jsou doporučovány.

Environmentální vědy

Povinné předměty ISP se stanovují individuálně s ohledem na zaměření disertační práce. Obvyklé jsou alespoň dvě zkoušky během studia.

V rámci klasické (monografické) formě disertace je požadována minimálně jedna publikace v časopise s IF, druhá (v anglickém jazyce) v časopise s recenzním řízením (seznam RIV, SCOPUS), přičemž alespoň u jedné musí být doktorand prvním autorem. Vždy se rozumí, že se práce dotýkají předmětu disertační práce. Práce (i s IF), které nemají souvislost s tématem disertace nebudou započítány (publikací se rozumí i práce přijatá po recenzním řízení k tisku).
U monotematického souboru prací jsou požadovány minimálně čtyři navazující/související práce in extenso, z toho nejméně jedna publikace v časopise s IF a jedna v časopise s recenzním řízením (seznam RIV, SCOPUS), další nejméně dvě práce mohou být v podobě rukopisů připravených k publikaci. Soubor bude opatřen společným úvodem a závěrem a předán ve svázané podobě. Alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem. (publikací se rozumí i práce přijatá po recenzním řízení k tisku).
Veškeré publikace, které vznikly v souvislosti se zpracování disertačního projektu jejichž je student prezenčního i kombinovaného studia hlavním (prvním) autorem nebo spoluautorem musejí být u jeho jména opatřeny adresou (afiliací) akreditovaného pracoviště, tedy ÚŽP PřF UK, a to i tehdy, když je disertace zpracovávána na spolupracujícím pracovišti mimo UK.

Předpokládá se účast na vedení a/nebo hodnocení bakalářských a magisterských prací a u prezenčního formy studia i podíl na pravidelné výuce (koordinováno s vedením ústavu). Každý student navíc vystoupí dvakrát na specializovaných seminářích.

Je požadována minimálně jedna aktivní účast na mezinárodní konferenci a domácí konferenci.

Filozofie a dějiny přírodních věd

Součástí ISP jsou zkoušky ze dvou až čtyř předmětů podle uvážení školitele.

Disertační práce v klasickém (monografickém) formátu je typickou formou disertace v daném oboru – součástí nebo přílohou práce musí být nejméně jeden článek uveřejněný nebo přijatý do tisku v odborném časopise s recenzním řízením , který se úzce váže k tématu disertace a doktorand je jeho první autor.

Disertace v kumulativním formátu je pro daný obor formou výjimečnou a její adekvátnost posuzuje OR. V takovémto případě úvodní pojednání obsahuje úvod a kritické zhodnocení vědeckého problému, definici výzkumných otázek, způsob jejich řešení a shrnutí hlavních výsledků, které byly dosaženy v jednotlivých publikacích a jejich vzájemné souvislosti. Kumulativní disertace musí obsahovat nejméně tři články v odborných časopisech s recenzním řízením, z toho alespoň dva publikované nebo přijaté do tisku, ostatní mohou být rukopisy v recenzním řízení a doktorand musí být prvním autorem alespoň na dvou z nich. Všechny články musí souviset s tématem disertační práce.

Vedoucí práce může podle svého uvážení předepsat v rámci povinných zkoušek absolvovat zkoušku z živého či mrtvého jazyka v případech, kdy se mu to pro zdárné vypracování disertace jeví užitečné.

Studenti nemají direktivně stanovenu povinnost přednášet či vést semináře, tato činnost je však samozřejmě positivně kvitována při celkovém hodnocení.

Fyzická geografie a geoekologie Studijní plán obsahuje povinné předměty Obecná a regionální fyzická geografie (zkouška) a Kolokvium doktorandů (zápočet), dále dva až tři volitelné odborné předměty zakončené zkouškou, z nichž nejméně jeden musí být absolvován mimo PřF UK. Všechny předměty jsou rozvrženy do prvních dvou ročníků studia. Státní doktorskou zkoušku je třeba vykonat nejpozději do konce 3. ročníku.
 
 Dizertační práce obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Při odevzdání dizertace k obhajobě je požadován nejméně jeden článek v časopise s IF a tři další publikace v databázích WoS/Scopus, přičemž doktorand musí být nejméně na dvou z nich uveden jako první autor. Je-li dizertace předkládaná formou monotematického souboru publikací současně platí, že celkový minimální počet původních vědeckých prací (články ve vědeckých časopisech, kapitoly v monografiích) je pět, z toho nejméně ve třech z nich musí být uveden jako první autor. V případě, že publikace dosud nevyšla, předkládá autor potvrzení redakce o přijetí do tisku.
 
 Doktorand v prezenční formě studia se podílí na výuce pod vedením svého školitele, podle potřeb a v úzké součinnosti s vedoucím katedry. Doktorand může být vedoucím a oponentem bakalářské práce a konzultantem diplomové práce.
 
 Doktorand v průběhu studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí. Zahraniční mobilita je integrální součástí studijního plánu doktoranda, její délka a charakter vycházejí z konkrétních individuálních potřeb dizertace.
 Účast na konferencích je integrální součástí vědecké výchovy, počet konferencí však není obligatorně stanoven.
 
 Doktorandi v prezenční formě studia se v přiměřené formě podílejí na zajištění chodu školícího pracoviště, zejména na organizování bakalářských a magisterských obhajob a státních zkoušek, konferencí, workshopů a prezentací pořádaných školícím pracovištěm.
Fyzikální chemie Součástí ISP je absolvování minimálně dvou odborných kurzů ukončených zkouškou z předmětů tématicky blízkých problematice řešené v dizertační práci (minimálně jednu zkoušku do konce 1. ročníku studia, další zkoušky do konce 2. ročníku studia).
 
 Je požadováno absolvování (i dřívější) certifikované zkoušky z angličtiny.
 
 K předložení klasické formy disertační práce k obhajobě je nutné, aby v ní obsažené výsledky již byly publikovány alespoň ve dvou publikacích impaktovaných časopisech, nebo přijaty do tisku.
 V případě, kdy již minimálně čtyři publikace vyšly (nebo byly přijaty do tisku) v časopisech s IF, může být disertační práce sepsána kombinovanou formou. V úvodu doktorand projekt představí v kontextu se současným stavem vědy v dané oblasti, charakterizuje strategii řešení svého projektu a formou uceleného přehledu (review), včetně celkových závěrů, představí výsledky obsažené v publikovaných článcích, které připojí jako součást disertace.
 Jsou-li výsledky projektu předmětem patentového řízení, může být podmínka počtu publikací zmírněna event. i zrušena, avšak jen tehdy, je-li patentová přihláška již podána a přijata k patentovému řízení. Není-li tomu tak, mohou být vzaty v úvahu i impaktované publikace doktoranda (chystajícího se podat patentovou přihlášku) s tématikou odlišnou od tématiky disertace.
 
 Doktorand(ka) vypracuje a podá během studia alespoň jednou přihlášku projektu do soutěže GA UK.
 
 Výsledky musí být prezentovány alespoň na dvou mezinárodních konferencích, včetně konferencí konaných v ČR.
 
 Minimálně jednou ročně studenti v angličtině referují o postupu prací a získaných výsledcích řešení na semináři katedry nebo pracovní skupiny.
 
 Je doporučena zahraniční stáž.
Fyziologie živočichů Součástí ISP jsou minimálně dvě zkoušky z odborných předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci.
 Jazyková zkouška není požadována, ISP však může být o jazykovou zkoušku rozšířen na doporučení školitele nebo oborové rady. Všechny tyto zkoušky by měl doktorand absolvovat během prvních dvou ročníků studia a složení státní doktorské zkoušky se předpokládá nejpozději do konce třetího ročníku.
 U disertační práce v klasické formě, která kromě všech standardních formálních náležitostí obsahuje abstrakt v češtině a angličtině, úvod do problematiky a podrobný literární přehled, cíle práce, materiál a metody, výsledky, diskusi, závěr a seznam citované literatury, musí být součástí (přílohou) práce minimálně dva původní články přijaté do tisku v impaktovaném časopise týkající se tématu řešeného v předkládané disertaci. Doktorand musí být prvním autorem alespoň jednoho z nich. Pokud je doktorand prvním autorem významné původní publikace s IF > 5, může ve výjimečných případech postačovat jen tato jedna publikace. O přípustnosti jedné publikace místo standardně požadovaných dvou jako postačujícího podkladu pro vypracování klasické formy disertace vždy rozhoduje oborová rada. Zkrácená forma disertace představuje komentovaný soubor nejméně čtyř původních vědeckých publikací vztahujících se k tématu doktorské práce přijatých do tisku v impaktovaných časopisech. Doktorand musí být prvním autorem alespoň na dvou z nich. V případě významné původní publikace s IF > 5, kde je doktorand prvním autorem, je možné mít celkem jen tři publikace. V případě dvou významných původních publikací s IF > 5, kde je doktorand prvním autorem, mohou postačovat jen tyto dvě publikace. O přijatelnosti sníženého počtu publikací jako podkladu pro zkrácenou formu disertace rozhoduje vždy oborová rada. Doprovodný komentář zkrácené formy disertace v rozsahu minimálně 20 stran by měl kromě všech standardních formálních náležitostí obsahovat abstrakt v češtině a angličtině, přehled současného stavu problematiky, cíle práce, seznam použitých přístupů a stručné shrnutí a diskuzi získaných výsledků, závěr a seznam citované literatury. Autorství stanoveného počtu publikací v impaktovaných časopisech je podmínkou nutnou pro akceptaci disertační práce k obhajobě, avšak nezaručuje příznivý výsledek řízení k získání doktorského titulu. Práce může být sepsána v češtině nebo angličtině. K obhajobě je požadováno předložení dvou výtisků disertační práce v listinné podobě. 
 Doktorandi se aktivně účastní zahraničních i domácích kongresů a symposií, výsledky své práce případně také prezentují na odborném semináři formou přednášky s diskuzí.
 Doktorandi v prezenční formě studia se zpravidla podílejí na pravidelné praktické výuce a účastní se také vedení a oponentního řízení bakalářských prací. O zapojení doktoranda do pedagogické činnosti rozhoduje školitel.
 Doporučuje se výjezd na několikaměsíční stáž v rámci spolupráce se zahraničními pracovišti či v rámci programu ERASMUS. O relevanci zamýšlené zahraniční cesty a jejímu uznání jako součásti doktorského studia rozhoduje především školitel a oborová rada.
Geologie Povinnou součástí individuálního studijního plánu (ISP) je složení nejméně dvou a nejvýše pěti zkoušek z odborných předmětů na úrovni magisterského nebo vyššího stupně, které mají vztah k doktorskému tématu. Zkoušky musí student prezenčního doktorského studia složit během prvních dvou let studia; výjimečně a v řádně odůvodněných případech, pak v roce třetím. Státní doktorská zkouška (SDZk) by měla být vykonána v průběhu druhého, nejpozději však do konce třetího ročníku studia. SDZk zahrnuje dva, ev. v případě potřeby i více zkušebních okruhů, které se vztahují k tématu disertační práce a předmětům absolvovaným v průběhu studia. Pro studenty kombinovaného studia je doporučeno splnit ISP včetně složení SDZk během prvních čtyř let studia. Do studijního plánu je možné navrhnout krátké kurzy pořádané u nás i v zahraničí. Nedílnou součástí studia je i účast na ústavních a sekčních seminářích a podobných vědeckých aktivitách fakulty. Oborová rada organizuje každoročně oborové dny doktorského studia, kde student prezentuje své průběžné výsledky na disertační práci v anglickém jazyce. Účast studentů prezenčního studia je povinná, u studentů v kombinovaném studiu se předpokládá účast alespoň jednou za dva roky.
   
 Disertace v klasickém formátu představuje monografický rukopis, který obsahuje úvod do tématu, kritický přehled dosavadních poznatků, stanovení výzkumných otázek, přehled použitých metod, výsledky a jejich diskusi, shrnutí a zhodnocení vědeckého přínosu. Součástí nebo přílohou monografické disertace musí být nejméně jeden článek uveřejněný nebo přijatý do tisku v impaktovaném časopise (uvedeném v databázi ISI Web of Science, ideálně v prvním nebo druhém kvartilu, tj. Q1 nebo Q2), který se úzce váže k tématu disertace a doktorand je jeho první autor. Předpokládaný rozsah disertační práce v klasickém formátu je v rozmezí 150–250 stran včetně textových obrázků a bibliografie (bez příloh).
  
 Disertace v kumulativním formátu obsahuje úvodní pojednání, které doprovází vědecké publikace. Úvodní pojednání (minimální rozsah 15 tisíc slov) obsahuje úvod a kritické zhodnocení vědeckého problému, definici výzkumných otázek, způsob jejich řešení a shrnutí hlavních výsledků, které byly dosaženy v jednotlivých publikacích a jejich vzájemné souvislosti. Kumulativní disertace musí obsahovat nejméně tři články v impaktovaných časopisech (uvedených v databázi Web of Science, ideálně v prvním nebo druhém kvartilu, tj. Q1 nebo Q2), z toho alespoň dva publikované nebo přijaté do tisku, ostatní mohou být rukopisy v recenzním řízení a doktorand musí být prvním autorem alespoň u dvou z nich. Všechny články musí souviset s tématem disertační práce. Za součást disertační práce v obou výše uvedených formátech se považuje pouze taková publikace, u které student uvádí afiliaci k řešitelskému pracovišti na PřF UK buďto jako jedinou, nebo jako jednu z několika dalších. Publikace bez uvedené afiliace k řešitelskému pracovišti na PřF UK nelze tedy zahrnout do disertační práce.
  
 Nedílnou součástí vědecké výchovy doktoranda je aktivní prezentace výsledků vědecké práce na domácích nebo zahraničních konferencích.
 
 Rovněž je doporučeno, aby doktorand absolvovat jednu nebo více zahraničních stáží.
Imunologie Součástí studijním plánu jsou nejméně dvě zkoušky z odborných předmětů z oblasti tématu disertační práce.
 Jazyková zkouška není vyžadována.
 
 U disertační práce v klasickém formátu (po zasvěceném úvodu jsou popsány použité metody, hlavní výsledky a je uvedena podrobná diskuse získaných výsledků) musí mít doktorand publikované nebo prokazatelně přijaté do tisku minimálně tři publikace v časopisech s impakt faktorem (IF); alespoň na jedné z nich musí být doktorand prvním autorem.
 Je preferována disertace v kumulativním formátu – úvodní pojednání, které doprovází vědecké publikace (nejméně tři články v časopisech s IF - publikované nebo prokazatelně přijaté do tisku, kdy všechny musí souviset s tématem disertační práce).
 Úvodní pojednání obsahuje úvod a kritické zhodnocení vědeckého problému, definici výzkumných otázek, způsob jejich řešení a shrnutí hlavních výsledků, které byly dosaženy v jednotlivých publikacích a jejich vzájemné souvislosti.
 
Doporučena je každoroční účast na PhD konferenci organizované oborovou radou probíhající v anglickém jazyce. Studenti DPS Imunologie by zde měli během prvních dvou let studia referovat alespoň jednou o dosažených výseldcích formou plakátového sdělení, v dalších dvou letech alespoň jednou formou ústní prezentace.
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Absolvování minimálně tří odborných zkoušek z předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci. Minimálně polovinu předepsaných zkoušek doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2. ročníku studia. Jednu z předepsaných zkoušek doktorand zpravidla absolvuje mimo PřF UK.
 
Absolvování semináře doktorandů v každém roce studia s aktivní účastí v rozsahu a s obsahem odpovídajícím požadovanému stupni rozpracovanosti dizertační práce v daném ročníku studia. Během prvních dvou let studia doktorand prezentuje dílčí problematiku tématu dizertace, počínaje třetím rokem přednáší rozpracovanost dizertační práce v podobě vybraných výstupů z připravované dizertační práce.
 
Státní doktorskou zkoušku je třeba vykonat nejpozději do konce 3. ročníku studia. Státní doktorská zkouška má dvě části: a) rozprava na téma dizertační práce a b) oborová zkouška.
 
Povinné publikace před obhajobou dizertační práce v podobě monografie: minimálně 3 práce v recenzovaných odborných časopisech. Z uvedeného počtu musí být alespoň 1 článek zveřejněn v zahraničním recenzovaném odborném periodiku a alespoň dvě publikace otištěny v časopise s impaktním faktorem.
 
Povinné publikace v případě odevzdání dizertační práce jako monotematického souboru publikací: minimálně 6 příspěvků v recenzovaném odborném časopise. Z uvedeného počtu musí být alespoň 4 články zveřejněné v zahraničních recenzovaných časopisech a alespoň 3 články otištěny v periodiku s impaktním faktorem. Od předložených publikací se vyžaduje, aby tvořily logický, tematicky kompaktní celek a byly uvedeny a sjednoceny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou.
 
Součástí odevzdané dizertační práce je odborný životopis uchazeče a úplný seznam všech jeho publikací. Obojí je zpravidla uvedeno na konci práce za seznamem použité literatury.
 
Spolu s prací student odevzdává v elektronické podobě předsedovi oborové rady stručné shrnutí hlavních výsledků práce s důrazem na jeho vlastní přínos v doporučeném rozsahu 2 stran formátu A4. Tento dokument nahrazuje autoreferát a jeho smyslem je poskytnout členům komise podklady pro odbornou diskuzi při obhajobě.
 
V průběhu studia doktorand absolvuje zahraniční stáž v rozsahu minimálně 3 měsíců, doporučená délka stáže je 6 měsíců.
 
V průběhu studia se doktorand aktivně účastní domácích a zahraničních konferencí, přičemž již v 1. ročníku studia samostatně prezentuje minimálně jeden příspěvek na vybrané akci.
 
Od 1. ročníku studia se doktorand v úzké spolupráci se školitelem zapojuje do výzkumu. Zejména se jedná o aktivní zapojení do výzkumných projektů řešených na katedře souvisejících s tématem doktorandovy práce. Vedle toho předkládá návrhy na získání vlastních projektů určených pro podporu doktorského studia (GAUK, granty pro doktorandy apod.).
 
Doktorand v prezenční formě studia se aktivně podílí na činnostech souvisejících s výukou zajišťovanou katedrou podle potřeby jejího vedení v přiměřeném rozsahu zpravidla 4 hodin týdně. Tato činnost zahrnuje účast na výuce v některých z hlavních výukových aktivit, jako jsou přednášky, cvičení, semináře, exkurze apod. O zapojení doktoranda do pedagogické činnosti rozhoduje vedoucí katedry po konzultaci s pedagogem odpovědným za výuku daného předmětu a se školitelem. Doktorand v prezenční formě studia se podílí na vedení bakalářských prací a jejich oponentuře, příp. ve spolupráci se školitelem i na vedení diplomových prací.
Makromolekulární chemie Součástí ISP je absolvování minimálně dvou odborných kurzů ukončených zkouškou z předmětů tématicky blízkých problematice řešené v dizertační práci (minimálně jednu zkoušku do konce 1. ročníku studia, další zkoušky do konce 2. ročníku studia).
 
 Je požadováno absolvování (i dřívější) certifikované zkoušky z angličtiny.
 
 K předložení disertační práce k obhajobě je nutné, aby v ní obsažené výsledky již byly zveřejněny alespoň ve dvou vyšlých nebo do tisku přijatých (s vlastním DOI) publikacích v impaktovaných časopisech.
 Má-li doktorand minimálně tři publikace již zveřejněné v mezinárodních recenzovaných časopisech s IF>1, může mít jeho disertace formu monotematického souboru publikací sepsaného jako krátké review, které obsahuje minimálně: úvod, přehled výsledků a jejich diskuzi v rozsahu cca 50 stran.
 Publikace budou do disertace vevázané. Případná patentová přihláška může být uznána jako publikace.
 
 Doktorand dále:
 (i) vypracuje a podá během studia alespoň jednou přihlášku projektu do soutěže GA UK;
 (ii) prezentuje výsledky svého projektu alespoň na dvou mezinárodních konferencích;
 (iii) minimálně jednou ročně referuje v angličtině o postupu prací a získaných výsledcích řešení na semináři katedry nebo pracovní skupiny.
 
 Je doporučena zahraniční stáž.
Mikrobiologie

Povinné předměty:
 Dvoutýdenní kurz Pokroky v molekulární biologii, (organizuje prof. MUDr. J. Jonák, CSc., ÚMG AV ČR) a jednodenní seminář Pokroky v mikrobiologii (organizuje doc. RNDr. J. Gabrielem, DrSc., MBÚ AV ČR)
 Další předměty:
 Další dva volitelné předměty jsou do plánu doplněny v závislosti na předchozím vzdělání a s ohledem na téma disertace.
 
 Je vyžadována certifikovaná zkouška z angličtiny (FCE, CAE, TOEFL) nebo zkouška na ÚJOP UK.
 
 Vyžaduje se účast na konferenci doktorandů ve 2. a 4. ročníku studia s anglickou prezentací výsledků.
 
 Dizertace se může podávat ve dvou podobách, krátké a dlouhé formě.
 A) Dlouhá forma dizertace – požadavky: Alespoň dva publikované články v impaktovaných časopisech (WOS), alespoň na jednom z nich je doktorand prvním autorem. Tato forma doktorské práce  má klasické členění kapitol (Obsah, Úvod (s formulací cílů), Literární přehled, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Souhrn, Použitá literatura, Seznam použitých zkratek); obvyklý rozsah cca 100 stran. Dizertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

B) Krátká forma dizertace – požadavky:
Doktorand je autorem alespoň tří publikací v časopisech s IF, u nichž je na všech prvním autorem nebo je autorem pěti publikací v časopisech s IF z nichž je alespoň na dvou prvním autorem. Může se jednat o práce přijaté do tisku.
Pro doktorandy nastupující v akademickém roce 2015/2016 a později : Alespoň tři publikované články v impaktovaných časopisech (WOS), nejméně na dvou z nich je doktorand prvním autorem.
Členění zkrácené  dizertace:
 1. Cíle  dizertační práce: 1 – 2 strany
 2. Literární úvod  30 – 50 stran
 3. Úvod ke každé publikaci: cca 1 strana.
 4. Diskuse, společná celé práci: 5-10 stran.
5. Seznam použité literatury.

 
 Doktorand absolvuje zahraniční stáž na pracovišti s příbuznou problematikou, aktivně se zúčastňuje vědeckých konferencí a kongresů, na nichž referuje o svých výsledcích formou ústního či plakátového sdělení. Stáž v zahraničí není podmínkou obhajoby, pokud ji nelze zajistit.

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Požadavky pro individuální studijní plán:
 
 * Absolvovat certifikovanou zkoušku z angličtiny (např. FCE, TOEFL) nejpozději do podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce.
 * Úspěšně složit minimálně tři odborné zkoušky z předmětů tematicky blízkých problematice řešené v disertační práci. Výběr předmětů závisí na dohodě se školitelem a podléhá schválení OR. Nelze opakovat předměty, které byly absolvovány v předchozích stupních studia.
 
 K předložení klasické formy disertační práce k obhajobě je nutné mít minimálně dvě publikace v recenzovaných mezinárodních časopisech s IF větším než dvě 2, přičemž alespoň u jedné z nich je student prvním autorem. (Za zveřejněnou publikaci se pokládá i práce přijatá k tisku, která má vlastní DOI.) Klasická forma je kompletním textem obsahujícím úvod a stanovení cílů, popis použitých metod, výsledky, diskusi, shrnutí a přehled citované literatury. Rozsah klasické formy disertační práce je 50 a více stran.
 
 Dizertační práce může být předložena ve standadní formě (monografie) nebo ve zkrácené formě (article-based).
 K předložení zkrácené formy disertační práce je nutné mít monotematický soubor  minimálně čtyř zveřejněných publikací, které splňují stejná kritéria jako u klasické práce, přičemž alespoň u jedné z nich je student prvním autorem. Zkrácená forma disertační práce obsahuje minimálně úvod, metodiku, přehled výsledků a diskuzi získaných výsledků, avšak ve zkráceném rozsahu cca 30-50 stran. Předkládané publikace jsou vevázané do práce.
 
 Absolvovat zahraniční stáž v délce minimálně tří měsíců, nebo prezentovat své výsledky v anglickém jazyce (přednáška nebo poster) na minimálně třech mezinárodních konferencích. Stáž lze rozdělit na 2 nebo 3 kratší pobyty (bez nutnosti odůvodnění). Dále se student pravidelně účastní seminářů pracoviště (KFMCH, resp.  ÚOCHB, ÚFCH), kde rovněž prezentuje rozpracovanost své disertační práce.
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1) Absolvování minimálně 1 předmětu s vazbou k tématu doktorské disertační práce z nabídky PřF UK a LF UK (výběr po dohodě se školitelem) – nejpozději ve 2. roce studia. Podmínka k podání přihlášky k SDZ. OR nicméně doporučuje absolvování alespoň 2 předmětů.
 
 2) Úspěšné vykonání SDZ MBBGV ze 3 okruhů (povinná molekulární biologie, výběr z buněčné biologie, genetiky nebo virologie a volitelný okruh s úzkou vazbou k tématu disertační práce) – nejpozději ve 3. roce studia.
 
 3) Studentům je v průběhu studia doporučena stáž v zahraničí. O jejím zařazení do ISP rozhoduje především školitel a její realizace závisí na možnostech daného školícího pracoviště.
 
 4) Samostatné provedení vlastní, originální a kvalitní vědecké práce. Podmínka úspěšné obhajoby disertační práce.
 
 5) S výjimkou uvedenou v bodě 7) se doktorská práce podává ve formátu: titulní strana (UK, PřF, studijní program, školící pracoviště, název práce v češtině a angličtině, jméno autora, jméno školitele, místo a rok); prohlášení autora (podepsané); obsah; abstrakt v češtině a angličtině; seznam použitých zkratek; úvod do problematiky a přehled současného řešení problému a citované literatury (minimálně 20 normostran); cíle práce; materiál a metody; výsledky; diskuse (minimálně 10 normostran); shrnutí a závěr; seznam citované literatury. Disertační práce může být předložena buď v jazyce českém nebo jazyce anglickém, případně po schválení oborovou radou v jazyce jiném.
 
 6) V případě, že student prokáže schopnost samostatné vědecké práce a získá kvalitní výsledky, může po dohodě se školitelem a předsedou OR odevzdat doktorskou práci před koncem 4. roku studia, i když není podložená publikacemi v časopise s IF. Student před odevzdáním takové disertační práce vhodným způsobem zajistí zveřejnění výsledků dle Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. § 47 odst. 4 ve znění pozdějších dodatků. Jednou z možností zveřejnění je například server https://www.biorxiv.org/. Od započetí 5. roku studia dále musí být práce podložena minimálně třemi publikacemi týkajícími se tématu disertační práce v časopise s IF; z toho alespoň jednou prvoautorskou původní vědeckou publikací v časopise s IF vyšším než 2.
 
 7) Zkrácenou formu doktorské disertační práce lze podat pouze do konce 4. roku studia. Práce musí být založená na alespoň jedné prvoautorské původní vědecké publikaci v časopise s IF vyšším než 8. Zkrácená forma disertační práce obsahuje totéž co disertační práce v plném znění, s výjimkou kapitoly popisující použitý materiál a metody, která může být vypuštěna, a kapitoly popisující výsledky. Popis výsledků může být nahrazen krátkým,  vysvětlujícím, a v případě více přiložených publikací, propojujícím textem objasňujícím  podstatu získaných výsledků, ne kratším než 2 normostrany. Publikace musí být zařazena(y) za tímto textem s průběžným stránkováním.
 
 8) U dosud nezveřejněných publikací je třeba doložit potvrzení, že rukopis byl odborným časopisem přijat ke zveřejnění.
 
 9) Oborová rada nevyžaduje vypracování a odevzdání autoreferátu.
 
 10) Předseda OR poskytne v případě potřeby veškerá další vysvětlení a upřesnění k výše uvedeným požadavkům.
Obecné otázky geografie Doktorand absolvuje povinně Obecné kolokvium (MPGS0014) a předmět Research methods in geography for PhD students (MPGS0116) v 1. ročníku studia (nejpozději však do konce 2. ročníku studia). Další odborné zkoušky (minimálně tři až čtyři) z předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci jsou voleny individuálně po dohodě se školitelem (náročnost zkoušky je zpravidla vyšší než v pregraduálním studiu, examinátorem zpravidla není školitel doktoranda); minimálně dvě z těchto zkoušek doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2. ročníku studia. Jednu z předepsaných zkoušek doktorand zpravidla absolvuje mimo PřF UK. Do konce 2. ročníku studia doktorand absolvuje Teoreticko-metodologickou rozpravu (MPGS0047). Doktorand předkládá minimálně 20 stran textu s diskuzí teorií a konceptů, z nichž vlastní dizertace vychází. Text odevzdává nejpozději do 30. dubna 2. roku studia, a to elektronicky školiteli. Nad tímto textem proběhne rozprava doktoranda se školitelem tak, aby doktorand mohl podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce.
 Do konce 2. ročníku studia doktorand absolvuje státní doktorskou zkoušku.
Od 3. ročníku studia (včetně) doktorand každoročně prezentuje rozpracovanost dizertační práce v rámci doktorandského semináře katedry či před komisí zřízenou oborovou radou.
 
 Do obhajoby dizertační práce doktorand publikuje minimálně dva odborné články v recenzovaném vědeckém časopise, přičemž minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF a jeden článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření dizertace) může oborová rada uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Publikace musí tematicky souviset s problematikou dizertační práce. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí správnou afiliaci katedry.
Dizertace předkládaná formou monotematického souboru publikací: Minimální počet souboru publikací tvoří čtyři odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise (z nich minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF). Do souboru publikací lze zařadit i kapitoly v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky ucelený celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Úvodní text dizertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro) badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry výzkumu a možností jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). Počet minimálně čtyř publikovaných textů zařazených v příloze dizertace není klíčový, podstatná je jejich kvalita a logické uspořádání souboru publikací prokazující odborné kvality doktoranda. V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský podíl specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Alespoň jedna z publikací musí být doktorandem publikována samostatně (autorství 100 %) a u alespoň jedné z dalších publikací musí být doktorand uveden jako první autor. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí afiliaci katedry.
 
 Do konce 2. ročníku studia doktorand zpravidla odešle 1. publikační výstup do recenzního řízení. Do konce 3. ročníku studia doktorand odešle 2. publikační výstup do recenzního řízení. Do konce 3. ročníku doktorand vykazuje 1. publikační výstup, publikaci, která prošla recenzním řízením a je přijata k otištění. Do konce 4. ročníku doktorand vykazuje 2. publikační výstup, publikaci, která prošla recenzním řízením a je přijata k otištění.
 
 Doktorand v prezenční formě studia se podílí na výuce zajišťované školitelem, resp. školícím pracovištěm. Participuje na přednáškách, cvičeních, seminářích, exkurzích, kurzech celoživotního vzdělávání apod. O zapojení doktoranda do pedagogické činnosti rozhoduje školitel. Nejpozději do konce 3. ročníku doktorand zpravidla participuje na výuce minimálně jeden semestr v rozsahu dvě hodiny týdně. Doktorand v prezenční formě studia se podílí na vedení bakalářských, příp. ve spolupráci se školitelem i diplomových prací a jejich oponentuře. Doktorand vždy na začátku zimního semestru vypisuje 2–3 témata kvalifikačních (zejména bakalářských) prací v SIS, jako konzultanta práce uvádí zpravidla školitele. Doktorand se podílí na zajištění Odborného semináře pro diplomanty navazujícího magisterského studia.
Doktorand v průběhu studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí, který souvisí s tématem dizertační práce a je minimálně dvoutýdenní (doporučuje se pobyt delší než 4 týdny). Zahraniční mobilita je integrální součástí studijního plánu doktoranda.
Doktorand se v maximální možné míře účastní akcí pořádaných katedrou, o kterých je zpravidla informován prostřednictvím e-mailu.
Od prvního ročníku studia se doktorand v úzké spolupráci se školitelem zapojuje do výzkumu. Participuje na projektech zpracovávaných členy výzkumného týmu, jehož je členem. Zpravidla od 1. ročníku se doktorand uchází o vlastní grantové projekty – např. GAUK.
 
 Do konce 2. ročníku studia doktorand zpravidla prezentuje příspěvek na zahraniční konferenci.
Organická chemie

Požadavky pro individuální studijní plán:
Absolvovat certifikovanou zkoušku z angličtiny (např. FCE, TOEFEL) nejpozději do podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce.
Úspěšně složit minimálně tři odborné zkoušky z předmětů tematicky blízkých problematice řešené v disertační práci. Výběr předmětů závisí na dohodě se školitelem a nelze opakovat předměty, které byly absolvovány v předchozích stupních studia.
Soustavně pracovat na své disertační práci.
Pravidelně se účastnit všech seminářů katedry organické chemie a zpravidla jednou za rok na nich vystoupit a prezentovat pokrok v řešení své disertační práce.
Pravidelně se účastnit cyklu zvaných přednášek Quo Vadis Chemie (předpokláda se alespoň účast na Quo Vadis Chemie přednáškach organizovaných katedrou organické chemie).

Participace na aktivitách katedry
Doktorand v prezenční formě studia se podílí na pedagogické činnosti katedry např. vedením cvičení, seminářů, praktik atd.

Požadavky oborové rady na publikační činnost doktorandů
1) Minimálně dvě publikace vyšlé nebo přijaté do tisku v odborném recenzovaném časopise s IF >= 2 (či jedna publikace vyšlá nebo přijatá do tisku v odborném recenzovaném časopise s IF >=4), na níž je doktorand(ka) první autor(ka). V případě, že toto kriterium nebude splněno, rozhodne oborova rada o přijetí disertace k obhajobě na základě interního hlasovaní (po seznámení se s písemným zdůvodněním školitele).  
2) Alespoň jedna aktivní účast (ústní sdělení nebo poster) na odborné konferenci.
3) Ve stanovené době předložit kompletní doktorskou disertační práci (nikoliv soubor publikací se stručným komentářem).

Parazitologie Součástí ISP je úspěšné absolvování minimálně čtyř odborných předmětů (přednáška a příslušné cvičení jsou v doktorském studiu považovány za jednu studijní povinnost). Z těchto čtyř odborných předmětů musí být minimálně tři ukončené zkouškou. Pro všechny doktorandy je povinný předmět Buněčné a molekulární interakce mezi hostitelem a parazitem (MB160P31), který musí být splněn nejpozději do konce třetího ročníku. Pro absolventy magisterského studia v jiných oborech než parazitologie je rovněž povinné splnit předmět Základy parazitologie (MB160P25) včetně Cvičení ze základů parazitologie (MB160C25) (nutno splnit nejpozději do konce druhého ročníku) a nejméně jednu velkou specializační přednášku s příslušným praktikem (Biologie parazitických prvoků MB160P37/MB160C30, Biologie helmintů MB160P33/MB160C28, Lékařská entomologie MB160P26/MB160C26) (nutno splnit nejpozději do konce druhého ročníku). U českých a slovenských studentů je dále požadována certifikovaná zkouška z angličtiny; nutno splnit nejpozději do konce čtvrtého ročníku. Tato povinnost může být nahrazena absolvováním jedné nebo více zahraničních stáží v anglicky komunikující laboratoři v celkovém součtu minimálně tří měsíců (viz níže; v případě náhrady za zkoušku z angličtiny se na stáž vztahuje stejné časové omezení jako na samotnou zkoušku) nebo úspěšným absolvováním alespoň jednoho semestru v angličtině (např. v rámci programu ERASMUS). Nestanoví-li příslušná oborová rada jinak, musí doktorand absolvovat státní doktorskou zkoušku nejpozději do konce třetího ročníku.
 Průběžná aktivní účast na vědeckých konferencích je samozřejmou podmínkou studia; povinností je aktivní účast alespoň na jedné konferenci do konce druhého ročníku. Dosažené výsledky musí být publikovány v časopisech se známým impakt faktorem (IF); do konce třetího ročníku by měla být alespoň jedna práce odeslána do redakce časopisu k posouzení. Všechny uvedené limity časového plnění jsou závazné, avšak v individuálních, výjimečných a jasně zdůvodněných případech může oborová rada rozhodnout jinak.
 Studenti nemají stanovenu povinnost podílet se aktivně na výuce (např. pomoc při praktických cvičení apod.), zapojení do této činnost však může být pozitivně zohledněno při celkovém hodnocení. Povinnou součástí studia je i zahraniční stáž, která by v souhrnu měla představovat dobu alespoň tří měsíců; tato povinnost nemá časové omezení (viz ale výše) a v odůvodněných případech může být oborovou radou prominuta. Dalšími povinnostmi jsou písemná zpráva v angličtině (cca 3 strany) o postupu a perspektivách práce na dizertaci (odevzdává se do konce listopadu v druhém ročníku studia) a veřejná prezentace výsledků dizertační práce na semináři katedry parazitologie PřF UK, a to ve druhém nebo třetím ročníku studia (ucelená přednáška cca 30 minut s následnou diskuzí).
 Jádrem doktorského studia je výzkumný projekt zaměřený na původní vědecké práce, které vyústí v disertační práci. Doporučená forma dizertační práce obsahuje úvodní kapitolu a jasně definované cíle práce. Úvodní část by neměla být pouhým stručným shrnutím obsahu přiložených prací, ale měla by je zasazovat do širšího kontextu. Rovněž by měla prokázat hlubší vhled doktoranda do studované problematiky, podat kritické zhodnocení vědeckého problému a způsobů jeho řešení. Dizertační práce musí obsahovat závěrečnou kapitolu shrnující hlavní výsledky jednotlivých publikací, jejich souvislosti a specifikovat vlastní přínos studenta k řešení problematiky. Před úvodním pojednáním musí být zařazen jednostránkový Souhrn/Abstrakt v českém a anglickém jazyce. Součástí práce jsou nejméně dvě uveřejněné nebo k publikaci již přijaté vědecké práce v mezinárodních časopisech s IF. Doktorand musí být prvním autorem nejméně jedné ze zařazených publikací. Práce v recenzním řízení nebo připravené rukopisy mohou být zařazeny (doporučeno), ale nezapočítávají se do povinného počtu. Všechny publikace zařazené do dizertační práce musí souviset s tématem dizertační práce.
Dizertační práce se odevzdává ve čtyřech výtiscích (jeden na studijním oddělení a tři na sekretariátu katedry). Společně s dizertační prací se odevzdává i anglicky psaný "Autoreferát" (obsahující základní teze dizertační práce a odborný životopis uchazeče) v počtu deseti výtisků.
Regionální a politická geografie Doktorand absolvuje povinně Obecné kolokvium (MPGS0014) a předmět Research methods in geography for PhD students (MPGS0116) v 1. ročníku studia (nejpozději však do konce 2. ročníku studia). Dále doktorand volí buď předmět Teorie regionální geografie pro PGS nebo Teorie politické geografie pro PGS. Další odborné zkoušky (minimálně dvě až tři) z předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci jsou voleny individuálně po dohodě se školitelem (náročnost zkoušky je zpravidla vyšší než v pregraduálním studiu, examinátorem zpravidla není školitel doktoranda); minimálně dvě z těchto zkoušek doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2. ročníku studia. Jednu z předepsaných zkoušek doktorand zpravidla absolvuje mimo PřF UK. Do konce 2. ročníku studia doktorand absolvuje Teoreticko-metodologickou rozpravu (MPGS0047). Doktorand předkládá minimálně 20 stran textu s diskuzí teorií a konceptů, z nichž vlastní dizertace vychází. Text odevzdává nejpozději do 30. dubna 2. roku studia, a to elektronicky školiteli. Nad tímto textem proběhne rozprava doktoranda se školitelem tak, aby doktorand mohl podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce.
 Do konce 2. ročníku studia doktorand absolvuje státní doktorskou zkoušku.
Od 3. ročníku studia (včetně) doktorand každoročně prezentuje rozpracovanost dizertační práce v rámci doktorandského semináře katedry či před komisí zřízenou oborovou radou.
 
 Do obhajoby dizertační práce doktorand publikuje minimálně dva odborné články v recenzovaném vědeckém časopise, přičemž minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF a jeden článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření dizertace) může oborová rada uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Publikace musí tematicky souviset s problematikou dizertační práce. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí správnou afiliaci katedry.
Dizertace předkládaná formou monotematického souboru publikací: Minimální počet souboru publikací tvoří čtyři odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise (z nich minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF). Do souboru publikací lze zařadit i kapitoly v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky ucelený celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Úvodní text dizertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro) badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry výzkumu a možností jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). Počet minimálně čtyř publikovaných textů zařazených v příloze dizertace není klíčový, podstatná je jejich kvalita a logické uspořádání souboru publikací prokazující odborné kvality doktoranda. V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský podíl specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Alespoň jedna z publikací musí být doktorandem publikována samostatně (autorství 100 %) a u alespoň jedné z dalších publikací musí být doktorand uveden jako první autor. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí afiliaci katedry.
 
 Do konce 2. ročníku studia doktorand zpravidla odešle 1. publikační výstup do recenzního řízení. Do konce 3. ročníku studia doktorand odešle 2. publikační výstup do recenzního řízení. Do konce 3. ročníku doktorand vykazuje 1. publikační výstup, publikaci, která prošla recenzním řízením a je přijata k otištění. Do konce 4. ročníku doktorand vykazuje 2. publikační výstup, publikaci, která prošla recenzním řízením a je přijata k otištění.
 
 Doktorand v prezenční formě studia se podílí na výuce zajišťované školitelem, resp. školícím pracovištěm. Participuje na přednáškách, cvičeních, seminářích, exkurzích, kurzech celoživotního vzdělávání apod. O zapojení doktoranda do pedagogické činnosti rozhoduje školitel. Nejpozději do konce 3. ročníku doktorand zpravidla participuje na výuce minimálně jeden semestr v rozsahu dvě hodiny týdně. Doktorand v prezenční formě studia se podílí na vedení bakalářských, příp. ve spolupráci se školitelem i diplomových prací a jejich oponentuře. Doktorand vždy na začátku zimního semestru vypisuje 2–3 témata kvalifikačních (zejména bakalářských) prací v SIS, jako konzultanta práce uvádí zpravidla školitele. Doktorand se podílí na zajištění Odborného semináře pro diplomanty navazujícího magisterského studia.
Doktorand v průběhu studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí, který souvisí s tématem dizertační práce a je minimálně dvoutýdenní (doporučuje se pobyt delší než 4 týdny). Zahraniční mobilita je integrální součástí studijního plánu doktoranda.
Doktorand se v maximální možné míře účastní akcí pořádaných katedrou, o kterých je zpravidla informován prostřednictvím e-mailu.
Od prvního ročníku studia se doktorand v úzké spolupráci se školitelem zapojuje do výzkumu. Participuje na projektech zpracovávaných členy výzkumného týmu, jehož je členem. Zpravidla od 1. ročníku se doktorand uchází o vlastní grantové projekty – např. GAUK.
 
 Do konce 2. ročníku studia doktorand zpravidla prezentuje příspěvek na zahraniční konferenci.
Sociální geografie a regionální rozvoj Doktorand absolvuje povinně Obecné kolokvium (MPGS0014) a předmět Research methods in geography for PhD students (MPGS0116) v 1. ročníku studia (nejpozději však do konce 2. ročníku studia). Dále doktorand volí buď předmět Teorie sociální geografie pro PGS nebo předmět Teorie regionálního rozvoje pro PGS. Další odborné zkoušky (minimálně dvě až tři) z předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci jsou voleny individuálně po dohodě se školitelem (náročnost zkoušky je zpravidla vyšší než v pregraduálním studiu, examinátorem zpravidla není školitel doktoranda); minimálně dvě z těchto zkoušek doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2. ročníku studia. Jednu z předepsaných zkoušek doktorand zpravidla absolvuje mimo PřF UK. Do konce 2. ročníku studia doktorand absolvuje Teoreticko-metodologickou rozpravu (MPGS0047). Doktorand předkládá minimálně 20 stran textu s diskuzí teorií a konceptů, z nichž vlastní dizertace vychází. Text odevzdává nejpozději do 30. dubna 2. roku studia, a to elektronicky školiteli. Nad tímto textem proběhne rozprava doktoranda se školitelem tak, aby doktorand mohl podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce.
 Do konce 2. ročníku studia doktorand absolvuje státní doktorskou zkoušku.
Od 3. ročníku studia (včetně) doktorand každoročně prezentuje rozpracovanost dizertační práce v rámci doktorandského semináře katedry či před komisí zřízenou oborovou radou.
 
 Do obhajoby dizertační práce doktorand publikuje minimálně dva odborné články v recenzovaném vědeckém časopise, přičemž minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF a jeden článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření dizertace) může oborová rada uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Publikace musí tematicky souviset s problematikou dizertační práce. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí správnou afiliaci katedry.
Dizertace předkládaná formou monotematického souboru publikací: Minimální počet souboru publikací tvoří čtyři odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise (z nich minimálně jeden článek je publikován v časopise s IF). Do souboru publikací lze zařadit i kapitoly v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky ucelený celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Úvodní text dizertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro) badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry výzkumu a možností jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). Počet minimálně čtyř publikovaných textů zařazených v příloze dizertace není klíčový, podstatná je jejich kvalita a logické uspořádání souboru publikací prokazující odborné kvality doktoranda. V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský podíl specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Alespoň jedna z publikací musí být doktorandem publikována samostatně (autorství 100 %) a u alespoň jedné z dalších publikací musí být doktorand uveden jako první autor. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí afiliaci katedry.
 
 Do konce 2. ročníku studia doktorand zpravidla odešle 1. publikační výstup do recenzního řízení. Do konce 3. ročníku studia doktorand odešle 2. publikační výstup do recenzního řízení. Do konce 3. ročníku doktorand vykazuje 1. publikační výstup, publikaci, která prošla recenzním řízením a je přijata k otištění. Do konce 4. ročníku doktorand vykazuje 2. publikační výstup, publikaci, která prošla recenzním řízením a je přijata k otištění.
 
 Doktorand v prezenční formě studia se podílí na výuce zajišťované školitelem, resp. školícím pracovištěm. Participuje na přednáškách, cvičeních, seminářích, exkurzích, kurzech celoživotního vzdělávání apod. O zapojení doktoranda do pedagogické činnosti rozhoduje školitel. Nejpozději do konce 3. ročníku doktorand zpravidla participuje na výuce minimálně jeden semestr v rozsahu dvě hodiny týdně. Doktorand v prezenční formě studia se podílí na vedení bakalářských, příp. ve spolupráci se školitelem i diplomových prací a jejich oponentuře. Doktorand vždy na začátku zimního semestru vypisuje 2–3 témata kvalifikačních (zejména bakalářských) prací v SIS, jako konzultanta práce uvádí zpravidla školitele. Doktorand se podílí na zajištění Odborného semináře pro diplomanty navazujícího magisterského studia.
Doktorand v průběhu studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí, který souvisí s tématem dizertační práce a je minimálně dvoutýdenní (doporučuje se pobyt delší než 4 týdny). Zahraniční mobilita je integrální součástí studijního plánu doktoranda.
Doktorand se v maximální možné míře účastní akcí pořádaných katedrou, o kterých je zpravidla informován prostřednictvím e-mailu.
Od prvního ročníku studia se doktorand v úzké spolupráci se školitelem zapojuje do výzkumu. Participuje na projektech zpracovávaných členy výzkumného týmu, jehož je členem. Zpravidla od 1. ročníku se doktorand uchází o vlastní grantové projekty – např. GAUK.
 
 Do konce 2. ročníku studia doktorand zpravidla prezentuje příspěvek na zahraniční konferenci.
Teoretická a evoluční biologie

Studijní povinnosti jsou stanoveny individuálně s ohledem na profil studenta (např. absolventi nebiologických oborů si zapíší biologické kursy, zatímco biologové matematiku).

Klasickou formou disertace se rozumí monografie na dané téma, připravená k tisku (česky, anglicky, francouzsky, německy). Musí obsahovat jako přílohu alespoň jeden prvoautorový časopisecký článek, dle možnosti v impaktovém časopise.

Monotematický soubor publikací obsahuje tři  publikace v impaktových časopisech, z toho jednu prvoautorovou. Práce musí být opatřena přehledným úvodem (min. 50 stran, česky nebo anglicky) vysvětlujícím cíle disertace a její výsledky.

Jazyková zkouška není požadována.

Je požadována aktivní účast (poster, referát) na minimálně jedné mezinárodní konferenci. např. poster nebo referát.

Studentům je doporučována zahraniční stáž (dle možností) a podíl na vedení seminářů.

Vývojová a buněčná biologie

Součástí všech studijních plánů je Diskusní seminář OR s prezentací výsledků studentů formou přednášky a diskuse se zvanými odborníky a kurz Strategie grantové aplikace a příprava vědecké publikace. Po teoretické přípravě v několika přednáškách student samostatně připraví vzorovou žádost o podporu grantového projektu (formulář GA ČR) v anglickém jazyce (jedná se o povinnou součást ISP). Znalost anglického jazyka je požadována.
Po dohodě se školitelem volí student nejméně dva kurzy z nabídky OR vývojové a buněčné biologie, popř. nabídky fakult:
• Molekulární mechanismy oplození
• Diferenciace buňky v zárodečném vývoji
• Buněčná proliferace
• Buňky a tkáně in vitro
• Molekulární a buněčná onkologie
• Buněčné jádro a regulace genové exprese
• Vývojová a experimentální morfologie a buněčná terapie
• Proteiny signálních kaskád
• Reprodukční biologie
• Transmision electron microscopy in life sciences
• Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně
• Mikroskopické metody v biomedicíně
Další možnosti výběru poskytuje nabídka kurzů oborových rad ve sdružení Biomedicina (jsou na webu: http://dspb.avcr.cz/oborove-rady/).

Základem klasické formy disertační práce musí být výsledky, které byly publikovány nebo byly přijaty k publikaci v recenzovaných mezinárodně uznávaných odborných časopisech.
Uchazeč musí být autorem/spoluautorem nejméně dvou publikací v časopisech se známým impakt faktorem (IF), přičemž alespoň u jedné publikace musí být prvním autorem. Kumulovaný IF (KIF*) těchto publikací by měl být >1.0. V individuálních výjimečných a jasně zdůvodněných případech může oborová rada rozhodnout jinak.
* KIF je součtem IF časopisů s publikacemi uchazeče po korekci na počet autorů (tzv. AIF).
AIF pro konkrétní publikaci se vypočte podle vztahu: AIF = IF/n + 1, kde n = počet autorů publikace, přičemž pro prvního autora je hodnota AIF dvojnásobkem vypočtené hodnoty.

Doporučenou formou disertační práce je soubor alespoň čtyř publikací (již publikovaných, přijatých do tisku, či připravených k publikaci) s vysvětlujícím komentářem. Z těchto publikací by měly být alespoň tři již publikované nebo přijaté do tisku. Komentář v rozsahu minimálně 20 stran by měl zahrnovat shrnutí současného stavu problematiky, cíle práce, komentář k prezentovaným publikacím, stručné shrnutí výsledků práce a seznam použité literatury. Práce může být sepsána v češtině nebo angličtině. Kumulovaný IF (KIF*) těchto publikací by měl být >1.0. V individuálních výjimečných a jasně zdůvodněných případech může oborová rada rozhodnout jinak.
* KIF je součtem IF časopisů s publikacemi uchazeče po korekci na počet autorů (tzv. AIF).
AIF pro konkrétní publikaci se vypočte podle vztahu: AIF = IF/n + 1, kde n = počet autorů publikace, přičemž pro prvního autora je hodnota AIF dvojnásobkem vypočtené hodnoty.

Jednou za rok se student účastní PhD konference, kde probíhá referování o dosažených výsledcích vedené v angličtině.

Zoologie

Studijní povinnosti jsou stanoveny vždy individuálně dle potřeb daného studenta a disertačního projektu. Zpravidla zahrnují nejméně dvě zkoušky z odborných předmětů (na úrovni magisterského nebo vyššího stupně), pravidelnou účast na seminářích katedry případně i absolvování specializovaných kurzů.

Bez ohledu na to zda je disertace sepsána v klasickém (monografickém) nebo kumulativním (soubor prací opatřených úvodním pojednáním) formátu, součástí či přílohou práce musí být nejméně jeden článek uveřejněný nebo přijatý do tisku v časopise s IF, který se úzce váže k tématu disertace a doktorand je jeho spoluautorem. Výslovně upozorňujeme, že tato podmínka jest podmínkou nutnou, nikoli však postačující. Její nesplnění tedy jednoznačně brání akceptaci disertační práce, její splnění však příznivý výsledek řízení k získání doktorského titulu v oboru zoologie nijak nezaručuje.
Typická úspěšně obhájená disertační práce se však zpravidla sestává ze tři až jedenácti vědeckých článků v časopisech (až na výjimky s IF) či knihách, z nichž alespoň některé jsou k datu odevzdání již publikované či přijaté do tisku, zatímco zbylá díla mohou být rukopisy toho času v recenzním řízení. Předpokládá se, že se na vzniku prací zařazených do souboru disertace se doktorand podílel významnou měrou a to nikoli jednostranně (rozumí se nikoli např. jen sběrem materiálu, laboratorní prací, statistickým zpracováním či formulací textu). Spoluautorský podíl školitele není překážkou. Všechny články zařazené do souboru disertační práce musí souviset s tématem disertační práce (ostatní mohou být zařazeny jen do informativní přílohy) a doktorand musí být schopen je obhájit v plném rozsahu.

Nevyžadujeme formální zkoušku z jazyka. U doktorandů se však předpokládá znalost angličtiny v rozsahu potřebném pro běžnou vědeckou komunikaci a to jak formou písemnou, tak i ústní. V případě vážné neznalosti, OR může požadovat nápravu. Znalost dalších jazyků (světových, lokálních a třeba i mrtvých - dle potřeby konkrétního dílčího zaměření) je velmi vítána, zohledněna, ale není povinně vyžadována, pokud není nezbytně potřebná pro řešení daného disertačního tématu.

Doktorandi se v přiměřené míře podílí na pravidelné výuce v rámci praktik, exkurzí a seminářů jednotlivých zaměření. Tato účast je vždy podmíněna souhlasem pedagoga, který je garantem dané výuky či úkonu. O přesném rozsahu tohoto podílu rozhoduje především školitel, v případě nejasností pak OR. Doktorandi jsou povinni se v průběhu semestru pravidelně zúčastňovat seminářů jednotlivých "oddělení" jakož i obhajob kvalifikačních prací a svojí aktivní účastí přispívat k tvůrčí atmosféře celého pracoviště (v případě kombinované formy studia to platí přiměřeně). V odůvodněných případech mohou být přizváni jako školitelé (jen v případě bakalářských), konzultanti či oponenti kvalifikačních prací.

Stáže na zahraničních pracovištích a v expedicích jsou považovány za významnou součást studia. Jsou realizovány v rámci finančních možností. Protože závisí  na externích zdrojích financí a možnostech, které může pracoviště ovlivnit jen částečně, nemohou být explicitně vyžadovány pro každého doktoranda. O relevanci zamýšlené zahraniční cesty a jejímu uznání jako součásti doktorského studia rozhoduje především školitel a OR.

Akce dokumentů