E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdělávání v chemii

studijní program akreditován pouze na dostudování

Pro tento studijní program není vypsáno přijímací řízení, vypsáno je pro program Didaktika chemie.

Charakteristika oboru a profil absolventa doktorského studia

Doktorandské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oblasti chemického vzdělávání. Absolventi doktorandského studia budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v tomto oboru. Uplatnění absolventů bude možné na didaktických pracovištích univerzit a vysokých škol připravujících učitele chemie, ve výzkumných ústavech MŠMT ČR zabývajících se problematikou chemického vzdělávání, na pracovištích, která se zabývají dalším vzděláváním učitelů,  v národních i mezinárodních institucích a organizacích zaměřených na celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti chemického nebo přírodovědného vzdělávání (Divize chemického vzdělávání EuCheMS, Evropská asociace výzkumu v přírodovědném vzdělávání, Mezinárodní organizace přírodovědného a technologického vzdělávání, Mezinárodní sdružení asociací přírodovědného vzdělávání a další). ev Science Education Research Association, International Organization of Science and Technology Education).

Vybraná témata disertačních prací

Pojetí a funkce chemického vzdělávání v kontextu rozvoje chemie-vědy a potřeb praxe
Srovnávací analýza chemického kurikula v ČR a zemích EU
Chemické vzdělávání jako součást přírodovědné gramotnosti
Rámcové a školní vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání v chemii<
Teorie a praxe tvorby učebnic chemie
Vybrané chemické pojmy a teorie v chemickém vzdělávání
Aktivizační metody a formy v chemickém vzdělávání
Moderní postupy v chemickém vzdělávání (aplikace ve vybraných tématech učiva)
Verbální a neverbální prostředky chemického vzdělávání
Aplikace pedagogicko-psychologických intervencí v chemickém vzdělávání
Modelování chemických struktur a procesů v chemickém vzdělávání
Experimentální metody základních chemických disciplín v chemickém vzdělávání
Experimentální a praktické činnosti v kontextu současného chemického vzdělávání
Nové materiály a technologie v kurikulu všeobecného chemického vzdělávání
Mezinárodní výzkumy úrovně chemického vzdělávání v ČR a zemích EU
Učební úlohy v chemii - tvorba úloh, sestavování, ověřování a vyhodnocování testů
Použití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v chemii
Multimédia a e-learning v chemickém vzdělávání
Flexibilní a interaktivní počítačové programy v chemickém vzdělávání
Pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů chemie

Požadavky oborové rady na publikační činnost doktorandů

1) povinné publikace před odevzdáním disertační práce (klasická forma disertace) - specifikovat
OR požaduje průběžné publikování výsledků práce doktoranda a to formou příspěvku do recenzovaného vědeckého časopisu či recenzovaného vědeckého sborníku nebo autorstvím či spoluautorstvím recenzované monografie či její kapitoly
2) počet publikací (v případě odevzdání monotematického souboru publikací k obhajobě) a případné další požadavky na tyto publikace (např. typ časopisu)
K obhajobě jsou požadovány nejméně 2 odborné studie v recenzovaném vědeckém časopisu či recenzovaném vědeckém sborníku, jednu z těchto prací lze nahradit autorstvím či spoluautorstvím recenzované monografie či její kapitoly. Splněny by měly být tyto požadavky: recenzovaný časopis - zahraniční nebo český s celostátní působností, recenzovaný sborník - mezinárodní, evropské nebo světové konference, monografie - minimální rozsah publikace 50 stran, minimální rozsah kapitoly 20 stran.

Obhájené disertační práce

Oborová rada

Akce dokumentů