E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTeoretická a evoluční biologie

Studium je zaměřeno na speciální otázky zákonitostí vzniku a evoluce života a jeho projevů na všech úrovních organizace. Absolventi získávají vynikající přehled komplexních znalostí, které se opírají o širokou teoretickou i speciální metodickou  průpravu.   Nedílnou součástí studia je i důvěrné seznámení se s obecnými aspekty teorie a epistemologie tzv. věd o životě (Biosciences). Studium klade důraz na individuální schopnosti studenta a jejich  rozvoj: každý student pod vedením školitele a je veden k samostatné vědecké a publikační činnosti. Skladbu předmětů individuálních studijních plánů určuje příslušná oborová rada podle návrhu školitele.

Charakteristika oboru

Cílem teoretické biologie je odhalovat a formulovat obecné pojmy a logické vztahy, které charakterizují život jako protiklad neživých systémů. Důraz je kladen na biologii evoluční a na morfogenezi živých bytostí a na vznik života. Nestandardní sebeprojevy živého jako mimeze, pohlavní a hierarchický výběr a biosémiotika a také patří do okruhu pozornosti teoretické biologie. Konečně, matematické modelování chování biologických systémů na různých úrovních organizace spadají též do tohoto širokého vymezení. Jde vesměs o oblasti, které nejsou dobře zařaditelné do tradičních oborů pěstovaných na biologických katedrách.

Nabídka přednášek, kurzů a seminářů

Studijní plán je volen individuálně dle zaměření tématu doktorské práce. Vybírá se zejména z kurzů zajišťovaných katedrou Filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké Fakulty UK a dále širokého panelu předmětů vypisovaných na fakultách přírodovědecké, matematicko fyzikální a filosofické.

Výzkumná témata řešená na pracovišti

(příklady – nejsou povinné, u studentů, kteří budou řešit problematiku na jiných ústavech, je samozřejmé, že OR vyjde vstříc požadavkům školitele a jeho možnostem)

* Jevy týkající se druhového bohatství a jejich vzájemná provázanost: formální přístupy a interpretace
* Bakteriální biosféra jako informační síť
* Evoluce ultrafialových signálů hmyzu a studium jejich fenotypové plasticity
* Zrod molekulární biologie
* Ekologie a paleontologie kvartéru
* Morfogeneze bakteriálních kolonií
* Evo-devo
* Evoluční psychologie, vliv biologických faktorů na lidské chování
* Evoluční parazitologie, manipulační teorie
* Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy u živočichů
* Využití experimentálních her v biologickém výzkumu
* Evoluce peptidických slovníků u parazitických a volně žijících organismů
* Vliv genetické architektery znaků na evoluční plasticitu
* Komplexita a její aplikace na biologická data

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů