E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSociální geografie a regionální rozvoj

Charakteristika oboru

Předmětem studia je geografická organizace společnosti a její vývoj. Jedná se zejména o analytická a syntetická hodnocení systému osídlení a procesu urbanizace, hierarchického uspořádání regionů, územní diferenciace v rozmístění sociálních a ekonomických jevů a stanovení úlohy podmiňujících faktorů. V aplikačním smyslu toto studium navazuje na řešení problémů regionálního rozvoje, administrativního členění, řešení různých typů lokalizačních úloh atd. Specifický význam je dále přikládán studiu interakce společnost, resp. člověk a přírodní prostředí a navazujícím problémům sociální ekologie. Specializované zaměření dále představují problémy spojené s jednotlivými socioekonomicko geografickými obory jako je geografie obyvatelstva (např.struktura a vývoj migračních vztahů, jejich motivací), geografie zemědělství např.využití země), geografie průmyslu (např.lokalizační faktory), geografie služeb (např. hierarchická diferenciace obslužných zařízení středisek).

Nabídka přednášek, kurzů a seminářů

a) V prvním ročníku doktorského studia je povinné absolvování obecného kolokvia ze sociální a regionální geografie a demografie.
b) Pro absolventy jiných oborů nebo jiných fakult UK nebo jiných VŠ jsou předepsány některé přednášky magisterského studia sociální geografie.
c) Podle zaměření doktorandské práce jsou školitelem specifikovány další přednášky - např. na jiných fakultách nebo VŠ, v jiných kurzech apod.
d) Obvykle je doktorandům zajištěn i zahraniční studijní pobyt a s ním spojené absolvování některých přednášek.

Výzkumná témata řešená na pracovišti

Převažují témata zaměřená na komplexní problémy geografické organizace společnosti jako je prognóza urbanizace, předpokladů vývoje sociálně-ekonomické regionální diferenciace, regionalizace a územního členění apod. V jejich rámci jsou pak zahrnuty i otázky speciální-předpoklady migračního vývoje, regionálních rozdílů v úmrtnosti obyvatelstva, využití ploch atd. Speciální problémy tohoto druhu jsou někdy předmětem i samostatných - obvykle aplikovaně zaměřených - výzkumů.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Další informace

 

Akce dokumentů