E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRegionální a politická geografie

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na lokální, regionální, makroregionální, kontinentální a globální problémy krajinné sféry. Zaměření vychází ze studia vývoje interakce přírodní a sociálněgeografické sféry v různé řádovostní úrovni.

Studium je zaměřené na oblasti České republiky i na zahraniční země. Poskytuje vědeckou a manažerskou přípravu zaměřenou na:

 • regionální rozvoj, rozvoj regionu a regionálních systémů
 • interakce příroda - společnost, trvale udržitelný rozvoj
 • cestovní ruch a rekreace, příčiny, struktura, dynamika, konsekvence
 • transformace a rozvoj dopravních systémů
 • geopolitické změny, globalizace problémů a sociálně-ekonomický a politický rozvoj makroregionů

Výzkumná témata řešená na pracovišti

 • proces evropské integrace jako součást globalizace
 • globální problémy světa
 • příhraniční regiony a Euroregiony, periferní oblasti a jejich rozvoj
 • vývoj geopolitických poměrů
 • Česká republika a EU
 • mezistátní cestovní ruch, proudy, příčiny, dynamika
 • česká zahraniční pomoc

Nabídka přednášek, kurzů a seminářů

V I. ročníku doktorského studia je povinné absolvování obecného kolokvia ze sociální a regionální geografie a demografie: rozsah 3/0, 3/0, výuka je zajištěna kolektivem pracovníků kateder sociální geografie a regionálního rozvoje i demografie a geodemografie.
Pro absolventy jiných oborů PřF UK nebo jiných fakult jsou individuálně předepisovány nad rozsah doktorského studia některé přednášky magisterského studia regionální geografie. Jde především o kurzy Sociogeografické komplexy, Lokální a regionální rozvoj II a Geografická analýza mikroregionu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, případně další dle specializace studenta. Podle individuálního zaměření studenta jsou školitelem specifikovány další přednášky, realizované jak na PřF UK, tak na jiných fakultách, v minimálním rozsahu čtyř speciálních přednášek se zkouškou.
Student může část odborné přípravy absolvovat v zahraničí. Absolvované kurzy se započítávají do jeho plánu individuální vědecké přípravy.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Další informace

Akce dokumentů