E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Charakteristika oboru

Hlavním oborem doktorandského studia je vědní obor geoinformatika, který zahrnuje širokou problematiku získávání informací o prostředí na naší planetě. Patří do ní studium otázek pořizování prostorových dat metodami dálkového průzkumu včetně fotogrammetrie, skladování prostorových dat v databázích a tvorba databází, tvorba modelů krajiny a jejích prvků a objektů včetně kartografických modelů, analýzu prostorových dat a získávání informací o krajině s využitím nástrojů geografických informačních systémů a obrazové analýzy, vizualizace a prezentace prostorových dat a informace v podobě klasického i elektronického kartografického díla a jejich zpřístupnění a distribuce prostřednictvím Internetu.

Nabídka přednášek, kurzů a seminářů

Nabídka přednášek a seminářů je dána rozsahem magisterského studia geoinformatiky (viz Studijní plány) a výzkumnými aktivitami katedry. Pro každého studenta je sestaven individuální plán studia pro první tři roky, který zahrnuje podle zaměření tématu doktorské práce i předměty z jiných oborů či fakult University Karlovy, případně i jiných vysokých škol.
Část odborné přípravy student PGS může absolvovat v zahraničí. Absolvované kurzy se započítávají do jeho plánu individuální vědecké přípravy.

Aktuální nabídka témat disertačních prací

  • Tvorba 3D modelů reliéfu
  • Vývoj zastavěného povrchu s využitím GIS
  • Tvorba databáze pro prostorová data
  • Zpracování hyperspektrálních dat
  • Radarová interferometrie
  • Sledování změn krajinné pokrývky
  • Využití družicových dat v krizovém řízení

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

 

Akce dokumentů