E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeologie

Doktorské studium probíhá prezenční nebo kombinovanou formou podle individuálního studijního plánu a je zakončeno obhajobou disertační práce. Prezenční doktorské studium je čtyřleté, zatímco v kombinované formě musí být ukončeno nejpozději do osmi let.

Studijní plán doktorského studia

Ve studijním plánu musí student složit dvě až pět zkoušek z odborných předmětů na úrovni magisterského nebo vyššího stupně. Studijní plán si doktorandi sestavují společně se školitelem z nabídky geologických ústavů, Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky, příp. dalších sekcí Přírodovědecké fakulty nebo jiných fakult či vysokých škol. Do studijního plánu je možné navrhnout i krátké kurzy pořádané u nás či v zahraničí. Jazyková zkouška není vyžadována, ale studijní plán může být o jazykovou zkoušku rozšířen na doporučení školitele nebo oborové rady. Nedílnou součástí studia je i účast na seminářích jednotlivých ústavů a dalších vědeckých aktivitách fakulty. Oborová rada organizuje každoročně oborové dny doktorského studia, kde student prezentuje své průběžné výsledky na disertační práci v anglickém jazyce. Účast je pro studenty prezenčního studia povinná; u studentů v kombinovaném studiu se předpokládá, že se zúčastní oborových dnů alespoň jednou za dva roky. Oborová rada doporučuje, aby vystoupení doktorandů na oborových dnech byli přítomni také jejich školitelé.

Požadavky k předložení disertační práce

Disertační práce představuje vědecké pojednání, kterým student prokazuje svoji schopnost samostatně a uceleně vědecky pracovat a tedy ucházet se o doktorský titul Ph.D. Disertační práce může mít formu monografie (klasický formát) nebo souboru navazujících vědeckých prací (kumulativní formát).

Disertace v klasickém formátu představuje monografický rukopis, který obsahuje úvod do tématu, kritický přehled dosavadních poznatků, stanovení výzkumných otázek, přehled použitých metod, výsledky a jejich diskusi, shrnutí a zhodnocení vědeckého přínosu. Součástí nebo přílohou monografické disertace musí být nejméně jeden původní vědecký článek (original research paper) uveřejněný nebo přijatý do tisku v renomovaném mezinárodním časopise s impakt faktorem (uvedeném v databázi Web of Science), který se úzce váže k tématu disertace a doktorand je jeho první autor. Článek musí vzniknout během doktorského studia.

Disertace v kumulativním formátu obsahuje úvodní pojednání, které doprovází vědecké články. Úvodní pojednání obsahuje úvod a kritické zhodnocení vědeckého problému, definici výzkumných otázek, způsob jejich řešení a shrnutí hlavních výsledků, které byly dosaženy v jednotlivých článcích a jejich vzájemné souvislosti. Kumulativní disertace musí obsahovat nejméně tři původní vědecké články (original research paper) v renomovaných mezinárodních časopisech s impakt faktorem (uvedených v databázi Web of Science), z toho alespoň dva publikované nebo přijaté do tisku, ostatní mohou být rukopisy v recenzním řízení a doktorand musí být prvním autorem alespoň na dvou z nich.

Všechny články musí úzce souviset s tématem disertační práce a musí vzniknout (a být odeslány do redakce časopisu) během doktorského studia.

Publikace, které jsou součástí doktorské disertační práce, musí mít afiliaci ke školícímu pracovišti PřF UK. Pokud je školitelem externí pracovník, který současně finančně pokrývá potřeby výzkumu, nebo má student pracovní poměr k mimofakultnímu pracovišti, uvádí se dělená afiliace, z nichž jedna se vztahuje ke školícímu pracovišti (ústavu) na PřF UK.

Disertační práce se odevzdává v českém nebo anglickém jazyce, případně v dalším jazyce odsouhlaseném oborovou radou. V rámci internacionalizace doktorského studia na PřF UK, však oborová rada důrazně doporučuje studentům, aby disertační práci předložili v angličtině a stala se tak dostupná i pro zahraniční oponenty a čtenáře. Oborová rada též zároveň doporučuje alespoň jednoho zahraničního oponenta disertační práce.

Doplňující informace k formálním náležitostem doktorského studia geologie jsou uvedeny na webových stránkách:
https://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/agenda-phd/formulare
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/phd/predpisy
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/phd/pozadavky-oborovych-rad
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/phd/obhajoby
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/phd/obhajoby/komise/sdz-chemie-geologie-geografie

 

Geologie Geochemie Petrologie

Výzkumné směry řešené na vybraných pracovištích geologické sekce


ÚSTAV GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE

 • Tektonometamorfní vývoj aktivních kontinentálních okrajů a kolizních orogénů, dynamika akrečních klínů a subdukčních melanží
 • Mechanismy transportu a deformace magmatu v zemské kůře, vulkanické procesy a tok magmatu na zemském povrchu
 • Vznik a vývoj sedimentárních pánví, sedimentární procesy a prostředí, cyklicita sedimentárního záznamu
 • Evoluční aspekty změn fosilních společenstev, paleogeografie, evento- a ekostratigrafie
 • Vývoj globálního ekosystému, velká vymírání a klimatické změny v geologické historii


ÚSTAV GEOCHEMIE, MINERALOGIE A NEROSTNÝCH ZDROJŮ

 • Netradiční izotopové systémy a jejich aplikace pro geologické procesy
 • Procesy ovlivňující mobilitu kontaminantů ve svrchních sférách Země
 • Extrémní prostředí na Zemi a implikace pro vesmírný výzkum
 • Geochemické archívy pro studium globální změny
 • Výzkum mineralogie a krystalochemie geomateriálů a jejich transformace v geologickém prostředí
 • Suroviny pro využití ve 21. století, včetně výzkumu ložisek kritických kovů


ÚSTAV PETROLOGIE A STRUKTURNÍ GEOLOGIE

 • Geodynamika a tektonické procesy orogenních zón
 • Charakteristika metamorfních procesů na deskových rozhraních
 • Reologické chování geomateriálů a jeho vliv na architekturu orogenních zón
 • Složení, zdroje a vývoj magmatických komplexů v různých geodynamických prostředích
 • Krystalizační procesy silikátových magmat a jejich implikace pro dynamiku magmatických krbů
 • Experimentální a teoretický výzkum chování stopových prvků, fázových rovnováh a rovnovážných/nerovnovážných krystalizačních procesů
 • Lokální ekvilibria a disekvilibria při transformaci metamorfovaných hornin

 

Příklad kurzů vhodných pro doktorské studium z nabídek ústavů

ÚSTAV GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE

Geologie sedimentárních pánví (Martínek)
Historická a statigrafická geologie I (Kraft)
Historická a statigrafická geologie II (Holcová)
Principy a metody stratigrafického výzkumu (Kraft)
Petrologie a technologie uhlí (Opluštil)
Úvod do molekulární paleontologie (Symonová)
Kutikulární analýza (Sakala)
Mikropaleontologie (Holcová)
Aplikovaná mikropaleontologie (Holcová)
Paleogeografie a paleobiogeografie (Fatka)
Srovnávací anatomie recentních a fosilních obratlovců (Mazuch)
Numerická data a jejich zpracování (Holcová)
Paleobiologie prekambria a spodního paleozoika (Fatka)
Paleontologie fosilních obratlovců (Mazuch)
Historický vývoj globálního ekosystému (Košťák)
Paleoekologie (Košťák)
Základy palynologie (Fatka)
Tafonomie a tafonomická okna (Fatka)
Fosilní stopy a ichnostavba sedimentů (Mikuláš)
 

ÚSTAV GEOCHEMIE, MINERALOGIE A NEROSTNÝCH ZDROJŮ

Supergenní minerály (Sejkora)
Pokročilé metody zpracování difrakčních dat (Skála)
Impaktové kráterování a šoková metamorfóza (Skála)
Meteority, jejich původ a složení (Skála)
Mineralogie environmentálně důležitých minerálů (Plášil)
Mineralogická krystalografie I a II (Laufek, Plášil)
Aplikovaná mineralogie ve forenzní oblasti (Kotrlý)
Geochemie endogenních procesů (Ackerman)
Organická geochemie I a II (Jehlička)
Principy exobiologie (Jehlička)
Geochemie stabilních izotopů (Zachariáš)
Geochemie vody (Ettler)
Radioanalytické metody (Goliáš, Mizera)
Těžba a životní prostředí (Drahota)
Aplikace instrumentální analýzy v geologii (Strnad)
Analytická praxe v geovědách a životním prostředí (Strnad)
Analytické metody v geochemie (Strnad)
Netradiční izotopy v geochemii (Trubač)
Typy a modely ložisek rud (Zachariáš)
Jílová hmota v geologických procesech (Hradil)
Metody transmisní elektronové mikroskopie (Palatinus, Klementová)
Geologie a technologie nerudních surovin (Přikryl)
Základy hornictví a geologického průzkumu (Goliáš)
Fosilní paliva a netradiční energetické zdroje (Opluštil)
Základy hydrogeochemického modelování pomocí PHREEQC (Ettler)
 

ÚSTAV PETROLOGIE A STRUKTURNÍ GEOLOGIE

Magmatické procesy (Janoušek, Špillar)
Dynamika magmatických krbů (Špillar)
Izotopová geochemie - geochronologie (Janoušek, Magna)
Pokročilá metamorfní petrologie (Faryad)
Geologická termodynamika (Fabbrizio)
Modelování přenosu tepla v geologii (Lexa)
Pokročilá strukturní geologie (Lexa)
Analýza dat v prostředí R a Python  (Lexa, Janoušek)
Geodynamika litosféry (Jeřábek, Lexa, Faryad, Janoušek)
Reologie a deformační mikrostruktury hornin (Jeřábek)
Advanced Techniques in Petrology and Structural Geology (Jeřábek)

Seznam okruhů ke státní doktorské zkoušce 

Petrologie magmatických hornin
Petrologie metamorfovaných hornin
Strukturní geologie
Geotektonika
Vulkanologie
Geochemie
Analytické metody v geovědách
Mineralogie
Ložisková geologie
Historická a stratigrafická geologie a paleogeografie
Paleobiologie bezobratlých
Paleobiologie obratlovců
Mikropaleontologie
Paleobotanika
Petrologie sedimentárních hornin a sedimentární geologie
Kvartérní geologie
Dálkový průzkum Země a GIS, zpracování dat v geologii
 

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů