E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFyziologie živočichů

Doktorské studium biomedicíny

Charakteristika oboru

Tento vědní obor se zabývá studiem biologických funkcí živočišných a lidských organismů. Díky širokým možnostem moderních experimentálních metod molekulární biologie, chemie, fysiky a některých speciálních fysiologických technik jsou studovány buněčné, orgánové a organismické aspekty.

Přednášky, kurzy

Bioenergetika
Bionika (Moravec)
Environmentální fysiologie (Vybíral)
Fysiologie svalů (Žurmanová)
Fysiologie buňky (Kalous)
Fysiologie epitelu (Pácha)
Chronobiologie (Illnerová)
Membránové lipidy a buněčná signalizace (Nováková, Novák)
Molekulární farmakologie (Svoboda)
Molekulární neurobiologie (Novotná)
Molekulární základy buněčné dráždivosti (Vyskočil)
Separační analytické a značící metody nízkomolekulárních sloučenin a proteinů (Mácha)

Témata disertačních prací

Renální mechanismus hypertenze u Ren-2 transgenních hypertenzních potkanů. - Dr. Červenka
Regulace uvolňování synaptických mediátorů z nervových zakončení. Patogenetické mechanismy Alzheimerovy choroby. - Dr. Doležal.
Energetické zabezpečení obnovy jaterní tkáně po částečné hepatektomii a mechanismus působení hepatotoxických látek na energetický metabolismus. Využití fluorescenčních technik pro hodnocení tvorby kyslíkových radikálů. Hodnocení energetického metabolismu buněk při indukci apoptosy. Diagnostika vrozených poruch energetického metabolismu. Hodnocení metabolismu adipocytů obesních živočichů. - Dr. Drahota
Animální modely epilepsie. Korelace poruch chování a paměti s EEG aktivitou a morfologickými změnami v mozku. - Dr. Hliňák
Synchronisace biologických hodin nesvětelnými / světelnými podněty. Exprese genů v biologických hodinách po osvětlení. - Prof. Illnerová
Význam odpřažení mitochondrií beta buněk pankreatu pro vývoj diabetes mellitus 2.typu. Objasnění úlohy mitochondriálního faktoru CIDEa ve fyziologii, antioxidační obraně, u diabetu 2.typu a obezity. Regulace produkce kyslíkových radikálů v buněčném cytosolu a extracelulární matrix pomocí mitochondrií. Interakce superoxidu a dalších reaktivních kyslíkových (dusíkových) radikálů s mitochondriálními odpřahujícími proteiny. - Dr. Ježek
Studium nikotinických acetylcholinových receptorů. - Dr. Krůšek
Protekce ischemického myokardu:vztah mezi"preconditioningem" a adaptací na chronickou hypoxii. Mechanismy kardioprotektivního účinku chronické hypoxie. Růst srdce při tlakové zátěži v časném postnatálním období. - Doc. Kolář
Fyziologie tukové tkáně. - Dr. Kopecký
Regulace triglyceridémie a aktivita lipoproteinové lipázy. - Dr. Kovář
Determinace odpovědi koncentrace lipoproteinů na změnu diety.
Hledání genetických lokusů spojených se vznikem hypertense. Úloha lipidů v regulaci krevního tlaku. Věkový faktor v solné hypertensi. - Dr. Kuneš
Funkční a morfologická plasticita synapsí za různých funkčních a patologických stavů centrálního nervového systému. Funkčně-morfologická analýzy změn v neokortexu a hippocampu navozených hypoxií. Možnosti ovlivnění apoptózy v nervové tkáni. - Prof. Langmeier
Detekce myofibrilární kreatinkinasy z krysího m.psoas. Rekonstrukce myofibrilární kreatinkinasy pomocí RTG difrakce. Manipulace s myofibrilární kreatinkinasou v obnaženém svalovém vlákně. - Prof. Mejsnar
Charakteristika změn v pojivových bílkovinách při plicní hypertensi. Modifikace bílkovinných substrátů vlivem oxidativního stresu. Uplatnění spřažených technik (LC-MS) pro detekci fysiologicky významných depot v organismu. - Ing. Mikšík
Metabolismus membránových lipidů v srdečním svalu. - Doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
Mechanismus přenosu signálu neuropeptidů v epifýze laboratorního potkana. Úloha neuropeptidů v regulaci syntézy melatoninu v epifýze. Působení melatoninu na mechanismus signálního přenosu gonadotropních buněk hypofýzy. - Doc. Novotná
Buněčná regulace transportu sodných iontůl ve střevním epitelu (epiteliální sodíkový kanál, Na-H antiport). Humorální a neurální regulace chloridové sekrece ve střevním epitelu (chloridový kanál) a vzájemná interakce s imunitním systémem. Metabolismus kortikosteroidů v epitelu a jeho vztah k mineralokortikoidní a glukokortikoidní regulaci fysiologických funkcí, - Doc. Pácha
Úloha glutamátových receptorů při přenosu bolesti na míšní úrovni. Míšní mechanismy patologických bolestivých stavů. Buněčné mechanismy hyperalgesivních stavů. - Dr. Paleček
Kontraktilní a kolagenní proteiny srdečního svalu. Vliv ACE inbhibitorů na kvalitativní a kvantitativní změny srdečního kolagenu. Biochemická remodelaee hypoxického myokardu. - Prof. Pelouch
Adaptace tukového metabolismu na různé modely infrekventního krmení (stabilita změn po různé době adaptace. - Prof. Petrásek
Imunocytochemická determinace diferenciace typů svalových vláken po transplantaci svalu a analýza vlivu genetických, nervových a hormonálních faktorů na expresi specifického fenotypu svalových vláken. Stereologické metody analýzy svalových vláken. - Dr. Soukup
Aktivita acetylcholinesterasy v krvi a v červených krvinkách u pacientů s AD. Změny v homeostase vápníku v průběhu stárnutí a u pacientů s AD. Patofysiologické působení iontů fluoru a hliníku v etiologii AD.Receptory pro IP3 v krevních elementech u pacientů s AD. Změny v organisaci cytoskeletu v leukocytech u pacientů s AD. Vliv aluminfluoridových komplexů na organizaci cytoskeletálních proteinů. - Prof. Strunecká
Synchronisace biologických hodin nesvětelnými podněty. Synchonisace biologických hodin světelnými podněty. Exprese genů v biologických hodinách po osvětlení. - Dr. Sumová
Úloha dlouhé a krátké varianty Gs alfa proteinu v regulaci hnědé tukové tkáně. Molekulární mechanismus beta1- a beta3-adrenergní stimulace hnědé tukové tkáně. Úloha trimerních GTP-vazebných proteinů v desensibilisaci hormonálního účinku. Funkční význam internalisace a recyklování GPRC (receptorů spřažených a G proteiny). - Doc. Svoboda
Principy regulace energetického metabolismu kosterního svalu. Aktivita kreatinkinázy asociované s myofibrilami.
Buněčné mechanismy synchronisace biologických hodin u savců. Účinky melatoninu na reprodukční funkce a jejich mechanismus. Přenos melatoninového signálu v nervových a sekrečních buňkách. - Dr. Vaněček
Vliv chladové adaptace na aktivitu sympatoadrenálního systému a rozvoj netřesové termogenese u člověka. Vliv omezené aktivace sympatiku alfa a beta blokátory na termoregulační a hormonální odpověď při akutní exposici chladu u člověka. - Doc. Vybíral
Buněčné a molekulární mechanismy nocicepce na modelu isolovaných sensorických neuronů potkana v tkáňové kultuře. - Dr. Vyklický, Sen.
Elektrofysiologické studium molekulárních mechanismů aktivace glutamátových receptor-iontových kanálů včetně modulace jejich aktivity druhými posly a farmakologickými látkami. (Užití techniky patch clamp pro snímání proudových odpovědí z kultivovaných hipokampálních neuronů.) Charakterisace vlastností glutamátových receptorů a excitačního synaptického přenosu mezi neurony v míšních řízcích. (Užití techniky patch clamp pro snímání excitačních postsynaptických proudů z interneuronů a motoneuronů v akutně připravených řízcích z krysí míchy. - Dr.Vyklický, Jr.
Oxid dusnatý a nervosvalová synapse - mají se rádi? (intracellulární snímání synaptických a akčních potenciálů). Molekulární průkaz nekvantového výlevu neuropřenašeče na nervosvalovém spojení myši (patch clamp). Vlastnosti exprimovaného acetylcholinového receptoru po místní mutaci podjednotek (patch-clamp, spektrofluorometrie). -Prof. Vyskočil
Mechanismus vzniku intracelulárních vápníkových oscilací v neonatálních hypofyzárních buňkách. Denní rytmus GABAA receptoru v neuronech suprachiasmatického jádra v mozkových řezech. - Dr. Zemková
Význam nových nutričních faktorů k diagnostice, patofyziologii a prognóze malnutrice: význam lathosterolu a myostatinu. Význam malých denzních LDL - metabolické, nutriční a humorální aspekty: vztahy k oxidačnímu stresu a složení mastných kyselin plazmatických lipidu. - Prof. Žák

Obhájené disertační práce

Požadavky oborových rad

Oborová rada

(činná pro tříleté i čtyřleté studium)

Akce dokumentů