E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFyzikální chemie

Charakteristika oboru

Postgraduální studium je organizováno katedrou fyzikální a makromolekulární chemie ve spolupráci s řadou chemických ústavů AV ČR (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Ústav makromolekulární chemie, Ústav chemických procesů, atd.) a pokrývá téměř všechny oblasti fyzikální chemie (včetně biofyzikální chemie a fyzikální chemie polymerů) a některé obory chemické fyziky. Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření školícího pracoviště je možná orientace studijního plánu směrem k makromolekulární chemii a biochemii, i když na PřF UK existují samostatné PGS v těchto oborech. V poslední době jsou v rámci PGS rozvíjeny zejména následující moderní oblasti: (a) dynamika a kinetika fyzikálních a chemických procesů (např. relaxační a konformační dynamika molekul, souborů malých molekul a makromolekulárních soustav studovaná experimentálně nebo pomocí počítačových simulací), (b) statistická termodynamika nízkomolekulárních tekutin a polymerů (teoretické studie fázového chování doplněné počítačovými simulacemi Monte Carlo), (c) moderní elektromigrační separační metody orientované na problematiku "věd o životě" (vysoce účinné separace biologicky významných látek jako DNA, proteinů atd.) a (d) biofyzikální chemie (vztahy mezi strukturou, fyzikálně chemickými vlastnostmi a funkcí biologicky významných molekul a nadmolekulárních souborů). V oblasti chemické fyziky je PGS tradičně zaměřeno do dvou oblastí (a) kvantové chemie (velmi přesné ab initio výpočty charakteristik malých molekul, semiempirické výpočty slabých mezimolekulárních interakcí a vlastností nadmolekulárních souborů), a (b) spektroskopie (teoretické studium povrchem zesíleného Ramanova rozptylu a jeho aplikace při studiu biologických systémů, fluorometrie se subnanosekundovým časovým rozlišením a její využití při studiu rychlých dějů na molekulární úrovni). Koncepce postgraduálního studia fyzikální chemie vychází z celosvětových trendů fyzikální chemie. Obecný studijní plán byl připraven ve spolupráci s odborníky z AV ČR a VŠCHT v Praze. Nabídka jednotlivých témat anticipuje personální požadavky výzkumných pracovišť a současně reflektuje potřeby různých výrobních odvětví v ČR a členských zemí EU tak, aby absolventi snadno nalezli uplatnění v praxi.

Nabídka specializovaných přednášek a seminářů

Kvantová chemie
Molekulární struktura a spektroskopie
Vibrační spektroskopie
Spektroskopie NMR
Fotochemie
Chemická termodynamika
Statistická termodynamika
Statistická termodynamika tekutin
Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic
Elektromigrační separační procesy
Fyzikální chemie makromolekul
Biofyzikální chemie
Fotochemie a živé soustavy
Fyzikální chemie koloidů a biopolymerů
Numerické metody ve fyzikální chemii
Základy programování

Další přednášky z PGS a magisterského programu Přírodovědecké fakulty UK, jiných fakult UK (např. Matematicko-fyzikální fakulty UK, lékařských fakult UK, ap.) i jiných pražských vysokých škol (VŠCHT, FJFI ČVUT, ap.) si lze vybrat se svolením školitele a oborové rady.

Výzkumné tématiky a experimentální metodiky rozvíjené na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie

Kvantově chemické ab initio výpočty. Dynamika chování soustav polymerů a polymerních koloidů. Elektrochemické separace biologicky významných molekul. Statisticko termodynamické studie chování kapalin a plynů. Studium oxidativního stresu metodami biofyzikální chemie. Studium vlastností polovodivých polymerních materiálů. Stacionární fluorometrie a fluorometrie se subnanosekundovým časovým rozlišením. Spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu. Elektroforetická separace DNA. Electromigrační separace iontů z jaderných odpadů Kapilární elektrochromatografie v polymerních roztocích Elektroforéza a chromatografie chirálních molecukul Počítačové simulace Monte Carlo.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů