E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFyzická geografie a geoekologie

Charakteristika oboru

Studijní obor postgraduálního doktorského studia „Fyzická geografie a geoekologie“ navazuje na stejnojmenný studijní obor magisterského studia. Ve specializacích je obor PDS zaměřen na celou šíři fyzické geografie:
a) Rozvíjí jednotlivé základní vědní disciplíny, které studují dílčí subsystémy krajinné sféry: Geomorfologie a paleogeografie kvartéru, klimatologie a meteorologie, hydrologie, biogeografie, pedogeografie a geoekologie.
b) Zabývá se syntézou geografického prostředí, kterou zajišťuje komplexní fyzická geografie. Vedle vztahů mezi přírodními složkami geografického prostředí se věnuje i interakcím mezi fyzickogeografickou a socioekonomickou sférou.

Nabídka přenášek, kurzů a seminářů

Doktorské studium ve studijním programu Fyzická geografie a geoekologie je zajišťováno na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Přednášky a semináře si doktorandi zapisují do svých studijních plánů v souladu se svým odborným zaměřením po dohodě se školitelem i podle vlastní volby a se souhlasem oborové rady ze seznamu přednášek fakulty, dalších fakult UK, případně i jiných vysokých škol. Některé kurzy, přednášky a zkoušky mohou doktorandi absolvovat se souhlasem školitele a oborové rady během studijních pobytů na významných zahraničních univerzitních a výzkumných pracovištích. Pro prvé dva roky doktorského studia je podstatná i aktivní účast v „Geografickém kolokviu“, pořádaném na Katedře FGG. Konkrétní témata v kolokviu se každoročně mění podle odborného zaměření přizvaných odborníků, a to postupně v celém rozsahu fyzické geografie. V každém běhu kolokvia všichni doktorandi nejméně dvakrát podrobně referují a diskutují s přítomnými odborníky i s ostatními doktorandy o problematice své disertační práce, o stavu rozpracovanosti a o dosažených výzkumných výsledcích.

Výzkumná témata řešená na pracovišti

Výzkumná témata pokrývají celou šíři oboru fyzická geografie. Řada z nich je řešená ve spolupráci s výzkumnými ústavy Akademie věd České republiky (Archeologický ústav, Geologický ústav, Ústav fyziky atmosféry, Geofyzikální ústav, Ústav struktury a mechaniky hornin), s resortními výzkumnými ústavy Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství České republiky (Výzkumný ústav vodohospodářský, Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), a s dalšími akademickými pracovišti včetně zahraničních univerzit.

Vybraná řešená témata

Zákonitosti a dynamika prostorového rozšíření periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Vysokých Sudet a Karpat
Metody výzkumu glaciálního a postglaciálního reliéfu v prostředí hercynských středohor střední Evropy

Výzkum sesuvů a dalších geodynamických rizikových procesů

Projevy geotektoniky v reliéfu vybraných horských jednotek České republiky

Vznik a vývoj fluviálních akumulací

Vlastnosti klimatických sezon významné pro lidské zdraví
Morfologické, sedimentologické a limnologické poměry jednotlivých genetických typů jezer

Biologické hodnocení jakosti vody – srovnávací studie říčních toků a jezer fluviálního původu Modelování plošných zdrojů znečištění v podmínkách měnícího se využití území (COST)
Kvalita vody a sedimentů ve fluviálních jezerech České republiky (GA UK)
Hodnocení ekohydrologického stavu vodních toků v kontextu Rámcové směrnice ochrany vod EU
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami
Využití matematických modelů pro simulaci srážko-odtokových procesů v závislosti na změnách využívání krajiny
Recentní změny krajinného pokryvu v ČR a ve střední Evropě

Změny ve využívání krajiny a problematika opuštěné půdy

Ekologická sukcese na opuštěných a disturbovaných plochách

Metody a výzkumné aplikace dendrochronologické analýzy

Vybrané tematické okruhy disertačních prací

Vývoj severního svahu Jizerských hor v kvartéru
Digitální modelování rizikových geodynamických procesů

Morfostrukturní analýza reliéfu Etiopské vysočiny pomocí metod DPZ

Dynamika vývoje a potenciální nebezpečnosti protržení jezer v pohoří Codillera Blanca, Peru

Rizikový vývoj glaciálních jezer v pohoří Ťan Šan v Kyrgyzstánu

Režim přízemního ozonu v středoevropském prostoru a jeho možné souvislosti
Vliv dlouhodobých změn atmosférické cirkulace na pozorované změny přízemních klimatických prvků v Evropě a ČR
Analýza period sucha na území ČR
Metody hodnocení klimatického a hydrologického sucha
Hydrosynoptické příčiny povodní na základě objektivní analýzy meteorologických situací Biologické hodnocení jakosti stojatých vod
Organogenní jezera České republiky
Funkce fluviálních jezer v ekosystému říční nivy
Plošné zdroje znečištění povrchových vod
Kontaminace povrchových vod a sedimentů specifickým znečištěním v oblastech postižených antropogenní činností
Geochemie sedimentů ve fluviálních jezerech ČR
Využití matematických modelů pro simulaci srážko-odtokových procesů v závislosti na změnách struktury vegetačního pokryvu
Modelování kvality povrchových vod
Hydrologická funkce rašelinišť
Metody ekohydrologického hodnocení vodních toků s využitím nástrojů GIS

Acidifikace půd (prostorové aspekty)
Vlastnosti a rozšíření koluvizemí v ČR
Teplotní režim půdy a horninového podloží

Odraz pravěkých a středověkých procesů v současné krajině

Aplikace dendrochronologických metod pro rekonstrukci fyzickogeografických procesů

Dendrochronologická analýza vlivu větru na ekoton horní hranice lesa a vznik vrcholového fenoménu

Hodnocení zranitelnosti krajiny a ekosystémových služeb
Typologie české a evropské kulturní krajiny

Změny ve využívání krajiny v územích se zvýšeným kulturně historickým potenciálem
Typologie, rozšíření a vývoj rozptýlené zeleně v krajině


Poznámka: mnoho dalších témat ze všech vědních disciplín fyzické geografie

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů