E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFilosofie a dějiny přírodních věd

Charakteristika oboru

Filosofie přírodních věd zkoumá myšlenková východiska chápání živé i neživé přírody i východiska přírodovědného výzkumu, tvořícího v určité historické epoše paradigma té které přírodní vědy. Historie každé vědy podává konkrétní obraz podob paradigmatu v průběhu kulturních dějin. Doktorské studium Filosofie a dějin přírodních věd na katedře zašťiťuje široké pole témat. Ve filosofii vědy se zabývá jak jejími historickými a metodologickými, tak čistě filosofickými aspekty od presokratiků až po fenomenlogii a hermeneutiku. V dějinách vědy se pak soustředí především na vědy o životě a jejich stěžejní osobnosti především v 19. a 20. století, zastoupeny jsou však i dějiny vědy renesanční a raně novověké. Velký důraz je kladen na meziobrovost výzkumu, která umožňuje rozvíjet i "pomezní" témata. Obor je určen pro absolventy magisterského studia Přírodovědecké, popř. Filosofické fakulty, výjimečně i jiných fakult. Ústní přijímací zkouška je skládána před příslušnou přijímací komisí, součástí je i prezentace vlastního výzkumného záměru pro doktorskou práci, uchazeč musí předložit jeho stručný písemný nástin signovaný budoucím školitelem. Komise rovněž může testovat úroveň požadovaných znalostí z anglického jazyka, popřípadě dalších živých či mrtvých jazyků nutných pro to které badatelské zaměření.

Výzkumná témata řešená na pracovišti

Fenomenologie a hermeneutika živé přírody i její vědecké reflexe.
Problematika prostoru, času a tvarovosti v živém světě a v lidské percepci (především paradoxy individuální i druhové „identity“ v metabolických i evolučních proměnách).
Mimetické jevy v živé přírodě, problémy podobnosti a historie výzkumu mimikry ve vztahu k dobovému biologickému paradigmatu.
Reflexe estetiky živé přírody od antiky k dnešku, zejména v dílech Ch. Darwina a A. Portmanna.
Koncepce „přírody“ a „přirozenosti“ (fysis) při vzniku filosofie a vědy u řeckých předsokratických myslitelů.
Dějiny koncepcí „lidské přirozenosti“.
Filosofická východiska a metodologie hlavních proudů přírodovědy od antiky po současnost a jejich srovnání s vedlejšími, „alternativními“ a mimo-vědeckými proudy.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů