E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEnvironmentální vědy

Charakteristika oboru

Obor vychází z celospolečenského požadavku poznat a analyzovat mechanismy nežádoucích změn prostředí, formulovat cesty vedoucí k jejich nápravě.
Klíčovým cílem studia je podrobná analýza současného stavu prostředí, identifikace hlavních zdrojů znečištění, jejich dynamika, transportní procesy a uzlové mechanismy přestupu z jednoho prostředí do jiného. Významným úkolem doktorandského bádání je hledání abiotických a biotických procesů a jevů, druhů organismů nebo jejich skupin, které mohou svým stavem, chováním nebo typickou změnou napomoci k indikaci včasného rozpoznání nežádoucích změn daného environmentálního systému (ovzduší, voda, půda, biota).
Absolvent získá během studia a spoluprácí se školitelem návyky k samostatné i týmové tvůrčí práci vycházející z obecné metodologie věd. Je připraven tvůrčím způsobem a na vysoké odborné úrovni řešit problémy základní a aplikované vědy. Má zkušenosti z laboratorní a/nebo terénní práce, je připraven koncipovat výzkumné úkoly, dokáže získané údaje zpracovat příslušnou statistickou a/nebo grafickou metodou a ty publikovat.
Studium je koncipováno jako příprava k vědecké kariéře nebo k vysoce odborné tvůrčí činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu, či řízení ochrany životního prostředí ve státní nebo soukromé sféře.

Nabídka přednášek

Atmosférický aerosol: RNDr. Jan Hovorka, PhD.
Aktuální problémy ochrany ovzduší: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Chlor v lesním ekosystému: Ing. Miroslav Matucha, CSc.
Geochemické cykly stopových prvků: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Hospodaření ve volné přírodě: prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.
Mikroorganismy a prostředí: RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Návrhy témat disertačních prací

Využití velikostní distribuce a chemického složení městského aerosolu pro receptorové modelování ovzduší v Praze
Stanovení resuspendovatelné frakce ve vzorcích půd a pouličního prachu
Dynamika koncentrací přízemního ozónu a jeho vliv na vegetaci v horských oblastech
Vliv lokálních spalovacích procesů a dálkového transportu na kvalitu ovzduší v malých sídlech
Experimentální regenerace železitých a hlinitých vodárenských kalů
Výskyt anorganických polutantů v důlních a výsypkových vodách, biologické metody jejich separace
Enzymové systémy lignolitických hub uplatňující se při biodegradaci organopolutantů/endokrinních disruptorů
Vliv kyseliny trichloroctové na vitalitu modelových druhů dřevin
Vliv dlouhodobého působení spalování fosilních paliv ve středoevropském regionu na změny chemismu a společenstva horských vodních ekosystémů na základě paleolimnologického výzkumu sedimentů a dynamických počítačových modelů.
Vliv povodí (půd a vegetace) na transport a dynamiku fosforu a dusíku v horských jezerech.
Příčiny vysoké kontaminace půd v povodí, sedimentů a biomasy ryb vysokohorských jezer polycyklickými aromatickými uhlovodíky.
Vliv křemíku na snížení negativního působení hliníku na životní projevy vodních organizmů.
Ověření vlivu vysoké koncentrace vodíkových iontů a reaktivního hliníku na snížení počtu druhů i v silně kyselých potocích.
Působení acidifikace a dálkového transportu persistentních organických polutantů na rybí populace v acidifikací postižených oblastech.
Změny ve složení ichthyocenóz v souvislosti s dynamikou prostředí (kvalita vody, rybářské hospodaření, hospodaření v krajině.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Další informace

Další informace viz stránky Ústavu pro životní prostředí.

Akce dokumentů