E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDidaktika chemie

Charakteristika oboru

Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oblasti didaktiky chemie. Didaktika chemie je interdisciplinární, avšak zcela svébytný obor, který musí být na jedné straně v souladu s novými poznatky chemických oborů a na druhé straně se současnými poznatky z oblasti obecné didaktiky, pedagogiky, psychologie, sociologie, informatiky a dalších disciplín, v závislosti na charakteru prováděného výzkumu. Absolventi doktorského studia budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v tomto oboru. Uplatnění absolventů bude možné na didaktických pracovištích univerzit a vysokých škol připravujících učitele chemie, ve výzkumných ústavech MŠMT ČR zabývajících se problematikou chemického vzdělávání, na pracovištích, která se zabývají dalším vzděláváním učitelů,  v národních i mezinárodních institucích a organizacích zaměřených na celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti chemického nebo přírodovědného vzdělávání.

Vybrané předměty doktorského studia

Předměty odborně chemické: předměty z nabídky studijních programů a oborů chemie
Předměty pedagogicko-psychologické: předměty z nabídky studijních programů a oborů pedagogiky a psychologie
Předměty chemického vzdělávání:

 • Obecné otázky chemického vzdělávání
 • Výzkumné metody v chemickém vzdělávání
 • Motivace a aktivizace v chemickém vzdělávání
 • Chemické experimenty v chemickém vzdělávání
 • Učební úlohy, evaluace a diagnostika v chemickém vzdělávání
 • Badatelsky orientovaná výuka v chemickém vzdělávání

Vybraná témata disertačních prací

 • Pojetí a funkce chemického vzdělávání v kontextu rozvoje chemie-vědy a potřeb praxe
 • Chemické vzdělávání jako součást přírodovědné gramotnosti
 • Rozvoj kompetencí v chemickém vzdělávání založeném na bádání a aktivní činnosti žáků
 • Možnosti frekvenční analýzy interdisciplinárních prvků v současných učebnicích chemie a její využití při tvorbě výukových materiálů
 • Taxonomie výukových cílů v oblasti chemických výpočtů
 • Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka
 • Využití ICT při zpracování témat obecné chemie - zaměření na výukové prezentace ve vybraných tématech obecné chemie
 • Aplikace pedagogicko-psychologických intervencí v chemickém vzdělávání
 • Modelování chemických struktur a procesů v chemickém vzdělávání
 • Experimentální a praktické činnosti v kontextu současného chemického vzdělávání

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů