E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAntropologie a genetika člověka

Doktorské studium biomedicíny

Charakteristika oboru

Obor Antropologie a genetika člověka je zaměřena do oblasti biologické antropologie s přesahy do retrospektivních a klinických oborů genetiky, ekologie a etologie člověka. Zabývá se především ontogenetickým a evolučním vývojem člověka, variabilitou a adaptabilitou současných a minulých populací na úrovní genetické, histologické, ale také morfologické a populační. Dále se zaměřuje na růst a vývoj člověka a jeho poruchy, na složení lidského těla a na výživu, jakož i na jiné biologické vlastnosti člověka na všech úrovních bio-organizace a jejich dědičnosti a vzorci lidského chování. Molekulárně genetické studie jsou zacíleny na analýzy receptorových genů a genetických polymorfismů ve variabilních oblastech lidských chromozómů. Přesah výzkumu a výuky antropologie a genetiky člověka je také do klinického výzkumu například v problematice klinické genetiky se zaměřením na vybrané autoimunitní onemocnění či na molekulární diagnostiku vybraných onemocnění (např. vývojových vad). Aplikované specializace představují forenzní, funkční a ergonomická antropologie. Zvláštní postavení má zaměření na kosterní antropologii, a to jak na úrovni morfologické a funkční, tak i na úrovní tafonomické, například ve výzkumu bioarcheologie a terénní antropologie.

Nabídka přednášek, kurzů a seminářů

Genetika v medicíně
Klinická auxologie
Ekologie člověka
Evoluce člověka
Molekulární antropologie
Biomedicínská antropologie
Bioarcheologie
Terénní antropologie a tafonomie
Evoluční genetika člověka
Endokrinologie člověka
3D zobrazovací metody aplikované v antropologii
Histologie člověka
Antropologie holocénních populací střední Evropy
Muzejnictví a kurátorství antropologických sbírek
Forenzní antropologie
Forenzní genetika

Výzkumná témata řešená na pracovišti

Oblast výzkumu na katedře antropologie a genetiky člověka je členěna do oblastí retrospektivní, molekulární a biomedicínské antropologie. Detailněji jsou zkoumány především oblasti paleobiologie a bioarcheologie významných pleistocénních a holocenních kosterních nálezů, biomechanika a analýza průřezů dlouhých kostí, kraniofaciální paleobiologie, odhady demografických ukazatelů na podkladě kostry, osteobiografie, paleodemografie a výzkum demografických charakteristik, tafonomie a terénní antropologie, molekulární charakteristiky polygenních autoimunitních onemocnění, úloha prolaktinu v autoimunitních onemocnění, molekulárně antropologické modely pravěkých migrací, morfometrické sledování růstu a vývoje obličeje, epidemiologické studie pacientů s orofaciální rozštěpovou vadou.

Obhájené disertačních práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

Akce dokumentů