E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnorganická chemie

Charakteristika oboru

Anorganická chemie patří do kánonu základních chemických disciplín. Ve své  současné podobě však představuje multidisciplinární obor s mimořádnou šíří a mnoha perspektivními a rychle se rozvíjejícími oblastmi jako jsou například chemie anorganických a hybridních materiálů, koordinační chemie a katalýza a dále organoprvková a bioanorganická chemie. Tento unikátní multidisciplinární charakter současné anorganické chemie se nutně projevuje úzkou spoluprací s ostatními chemickými obory (organická, analytická a fyzikální) a i obory jinými (fyzika, biologie, lékařství). Stěžejní oblasti zmíněné výše respektují i hlavní směry doktorského studia oboru Anorganická chemie.

Anorganická chemie – koordinační a bioanorganická chemie

Syntéza nových makrocyklických ligandů a aminoalkylfosfonových a fosfinových kyselin a studium jejich struktur a koordinačních vlastností v roztocích (především pomocí potentiometrických titrací, NMR a UV-VIS spektroskopie) i pevném stavu (rentgenostrukturní analýza a spektrální metody). Studium zmíněných látek se soustředí na jejich potenciální aplikace v biologii a medicíně.

Anorganická chemie – organoprvková chemie a katalýza

Design a příprava fosfinoferrocenových sloučenin nesoucích funkční skupiny a jejich využití jako ligandy pro homogenní i heterogenní katalýzu. Získané sloučeniny a koordinační sloučenin z nich připravené se charakterizují především spektrálními (NMR, IR, UV-VIS aj.), difrakčními (monokrystalová rentgenostrukturní analýza) a elektrochemickými metodami. Následně studují jako katalyzátory v synteticky významných organických reakcích.

Anorganická chemie – chemie materiálů

Příprava nových materiálů a nanomateriálů s význačnými optickými a magnetickými vlastnostmi, jejich charakterizace metodami strukturní analýzy, optických a spektrálních metod (včetně metod časově rozlišených), magnetochemických měření a termické analýzy. Design nových fotofukčních (nano)materiálů generujících reaktivní kyslíkové částice (ROS) a jiné molekuly a studium jejich aplikací se zvláštním zřetelem k využití v medicíně.

Více informací viz WWW stránkách katedry.

Základní výzkumná témata řešená na pracovišti

Anorganická chemie – chemie materiálů

1. Příprava a studium sloučenin s vodíkovými vazbami pro materiálové aplikace

2. Kompozitní a modulované struktury

3. Nanokrystalické materiály

4. Fotofunkční (nano)materiály

Anorganická chemie – koordinační, organoprvková a bioanorganická chemie

1. Makrocyklické ligandy pro komplexaci iontů kovů a kovových radionuklidů

2. Kontrastní látky pro tomografii magnetické resonance založené na komplexech lanthanoidů

3. Fosfinoferrocenové ligandy – syntéza, koordinační a katalytické vlastnosti

4. Komplexy kovů s porfyrinoidními ligandy

Výběr z nabízených přednášek

•          Mechanismy anorganických reakcí (Mička, Mosinger)

•          Koordinační chemie I a II (Hermann)

•          Chemie organoprvkových sloučenin (Štěpnička)

•          Vybrané spektrální metody (Kavan)

•          Krystalová strukturní analýza (Císařová)

•          Metody a aplikace vibrační spektroskopie (Němec)

•          Elektronová spektra a magnetické vlastnosti (Kotek)

•          Chemie pevných látek (Havlíček)

•          Úvod do fyziky pevných látek I a II (Kalbáčová Vejpravová)

•          Úvod do studia anorganických materiálů (Nižňanský)

•          Nanomateriály: příprava, vlastnosti a aplikace (Kavan)

•          Bioanorganická chemie (Lukeš)

•          Molekulární a buněčné zobrazování v biomedicínských oborech (Hájek)

•          Fotochemický a elektrochemický přenos elektronu (Vlček)

Více informací viz SIS.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborových rad

Oborová rada

 

 

Akce dokumentů