E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnatomie a fyziologie rostlin

Informace na stránkách katedry

Charakteristika oboru

Obor anatomie a fyziologie rostlin (též experimentální biologie rostlin) se zabývá studiem stavby rostlin a jejich životními funkcemi. Základní životní děje u rostlin - fotosyntéza, dýchání, vodní režim, minerální výživa, transport látek a energie v rostlině, růst a vývoj jsou studovány na úrovni rostliny jako celku i na úrovních orgánů, pletiv, buněk i subcelulárních struktur, s ohledem na vztah k faktorům prostředí, včetně faktorů stresových či různých interakcí rostlin s mikroorganizmy. Po stránce metodologické zahrnuje široké spektrum technik: od molekulárních, biochemických, cytologických, mikroskopických, anatomických, biofyzikálních až po komplexní výzkum rostlin pomocí systémů dálkového průzkumu. S využitím bioinformatiky (in silico), experimentální práce laboratorní, skleníkové či práce terénního charakteru obor studuje biologii rostlin v celé její komplexitě. A v této souvislosti mnohá jeho dílčí výzkumná témata překračují konvenční hranice mezi různými botanickými disciplinami právě tak, jako rozhraní mezi výzkumem základním a aplikovaným. Interpretace poznatků směřuje především k poznání rostliny jako funkčního, vnitřně koordinovaného celku, který žije v oboustranné dynamické interakci s prostředím. Výuka oboru je zajišťována Katedrou experimentální biologie (dříve Katedrou fyziologie rostlin https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologie-rostlin)

Oborová kvalita i další uplatnění výsledků takto rozmanitého výzkumu jsou v prvé řadě podmíněny úzkou spoluprací tří akreditovaných pracovišť - PřF UK, ÚEB AV ČR v.v.i. a BÚ AV ČR v.v.i., majících vysoké vědecké renomé v daném oboru nejen v rámci tohoto státu. K nim se však řadí i spolupráce s dalšími významnými institucemi, zaměřenými na výzkum v oblasti experimentální biologie rostlin, zejména Výzkumným ústavem rostlinné výroby Praha, Univerzitou Palackého v Olomouci, Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích, Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR, AGRITEC Plant Pesearch s.r.o. ŠUMPERK.

Výzkumná témata řešená na pracovišti

Výzkumná témata se odvíjejí od zaměření jednotlivých výzkumných týmů Katedry experimentální biologie rostlin (dříve Katedry fyziologie rostlin), které lze naléz na webových stránkách katedry: https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologie-rostlin

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

(činná pro tříleté i čtyřleté studijní programy)

Akce dokumentů