E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnalytická chemie

Charakteristika oboru

Analytická chemie je obor přírodních věd založený nejen na všech chemických disciplínách, ale i na fyzice, biologii, teorii informace a řadě technických oborů. Podává informaci o identitě, struktuře a množství složek v přírodních i člověkem vytvořených objektech a o jejich distribuci v prostoru a čase. Spolupracuje s ostatními obory přírodních věd při hledání souvislostí mezi chemickým složením látek a jejich vlastnostmi. Je to aplikovaný multidisciplinární obor s mnoha zpětnými vazbami, který akcentuje kolektivní práci při řešení problémů. Vyžaduje zvládnutí principů řady oborů, jako jsou obecná a fyzikální chemie, fyzika, matematika, dobrý přehled anorganické a organické chemie a biochemie, a především získání hlubokých znalostí teoretických základů analytické chemie a moderních instrumentálních analytických metod. Vzhledem k experimentálnímu charakteru oboru hrají důležitou roli praktické schopnosti a návyky.

Výzkumná témata řešená na pracovišti

Výzkumná činnost na katedře analytické chemie je směřována do oblasti elektroanalýzy, optických analytických metod a především do oblasti metod separačních. Individuální řešená témata jsou však zpravidla komplexní povahy, tj. jednotlivé výzkumné oblasti se do značné míry prolínají. Podrobněji lze výzkumnou činnost katedry shrnout takto (podrobnosti lze nalézt na katedrálních www stránkách):

Studium elektrochemických reakcí organických látek a využití výsledků studia pro voltametrickou a polarografickou detekci a stanovení biologicky, farmaceuticky, ekeologicky a toxikologicky významných organických látek. S touto problematikou souvisí i studium vztahů mezi mezi strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi látek.

Vývoj a testování sensorů a detektorů pro detekci látek v mikroseparačních metodách a pro detekci látek v plynné fázi. Využívá se zde především metod elektrochemických, ale i optických.

Vývoj metod a technik úprav vzorku a rozkladů biologických materiálů před spektrální analýzou a využití získaných výsledků při stanovování řady prvků v těchto biologických (ale i anorganických) materiálech především metodami atomové absorpční spektrometrie.

Využití spektrofotometrických metod ve farmaceutické a environmentální analýze často v kombinaci s průtokovými analytickými metodami (flow-injection analysis).

Vývoj a využívání vysokoúčinných separačních metod (plynová chromatografie, kapalinová kolonová a kapilární chromatografie, kapilární elektroforéza) pro separace a stanovení látek ve složitých směsích, pro chirální separace a separace biologicky aktivních molekul. S tím souvisí i vývoj nových stacionárních fází především pro přípravu monolitických kapilárních kolon. Separační metody jsou často nezbytným krokem při analýzách reálných vzorků a jsou proto využívány v kombinaci s detekčními metodami elektrochemickými, optickými a hmotnostně spektrometrickými.

Obhájené disertační práce

Požadavky oborové rady

Oborová rada

 

Akce dokumentů