E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKomise pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby - postup pro návrhy nových členů

Garant programu navrhne změny v komisi (doplnění nových členů, změna funkce člena, uvolnění členů z komise). Pro nově navrhované členy, kteří dosud nemají záznam v WhoIs a v aplikaci Tajemník, musí katedra tyto záznamy vytvořit. Nově navržené osoby musí být o návrhu členství v komisích garantem či katedrou předem informovány.

Návrhy nových členů komisí s titulem doc. a prof. není třeba schvalovat Vědeckou radou fakulty. V těchto případech garant zašle návrh na zařazení do komise příslušného studijního programu/oboru  studijnímu odboru (vyplní formulář a ten zašle e-mailem referentkám nebo vedoucí SO).

Pokud nově navrhovaná osoba titul doc. nebo prof. nemá, je nutné členství v příslušné komisi po projednání v sekční vědecké radě nechat schválit Vědeckou radou fakulty. U osob, které dosud nebyly členy komisí pro jiné studijní programy, musí být přílohou návrhu odborný životopis, ze kterého je  patrná vědecká a pedagogická činnost navrhovaného za posledních pět let. Návrh schválený VRF obdrží Studijní odbor od Oddělení podpory vědy.

Studijní odbor zařadí nové členy do komisí v modulu Komise v SIS. Členové, kteří nebudou mít vytvořen záznam v WhoIS a aplikaci Tajemník, nebudou moci být do komise zařazeni. Jako datum počátku členství či uvolnění z funkce se v SIS uvádí datum schválení VRF (u schvalovaných členů) nebo datum navržení garantem.

Aktuální seznam předsedů a členů komisí pro jednotlivé studijní programy je k náhledu po předchozím přihlášení v SIS v modulu Komise po nastavení filtru:

  • oblast: státní závěrečné zkoušky
  • typ: Bc. , Mgr nebo Ph.D.
  • zvolit možnost Nadřazená komise
  • vybrat obor, případně zaškrtnout Komise, kde jsem členem nebo předsedou
  • vybrat možnost Všechny komise (s i bez data zasedání)

Formulář návrhu nového člena do komise pro bakalářské SZZK 

Formulář návrhu nového člena do komise pro magisterské SZZK a rigorózní zkoušky

Formulář návrhu nového člena do komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací


Související předpisy:

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
      § 53 Státní zkoušky

Studijní a zkušební řád UK
      Čl. 9 Státní zkoušky (pro bakalářské a magisterské studium)
      Čl. 11 Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška

Rigorózní řád
      Čl. 4 Státní rigorózní zkouška


ZÁPIS

z 2.​ zasedání​ ​KD​ ​dne​ 21.​ 10.​ 2019

2. Schvalování členů komisí 

Proděkan Chromý informoval KD o postupu elektronizace agendy státních doktorských zkoušek a obhajob disertací a problémech souvisejících s jmenováním komisí v SIS (zařazování odborníků schválených VRF do komisí). Vzhledem k rostoucí interdisciplinaritě výzkumu a požadavkům oborových rad, aby do komisí byli zařazeni odborníci i z příbuzných oborů a s odkazem na ustálenou praxi (závěry z 21. zasedání KD dne 4. 6. 2012) navrhl následující postup pro sestavování komisí:

Pro funkci předsedy nebo člena komise budou všechny osoby, schválené Vědeckou radou fakulty ve smyslu čl. 9, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy pro konkrétní studijní program, považovány za schválené pro všechny doktorské studijní programy na Přírodovědecké fakultě a bude možné je po schválení oborovou radou zařadit do komise napříč všemi doktorskými studijními programy. Toto pravidlo platí zpětně i pro osoby, jejichž schválení VRF již proběhlo, stejně tak se aplikuje i na bakalářské a navazující magisterské studijní programy po schválení garantem programu. 

Usnesení: KD s navrženým postupem souhlasí.  

Aktualizace 9. 2. 2023

Akce dokumentů