E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKomise pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia - postup pro jmenování nových členů

Garant programu nebo oboru navrhne změny v komisi (doplnění nových členů, změna funkce člena, uvolnění členů z komise); návrh zpravidla schválený sekční vědeckou radou (podle zvyklostí sekce) předá studijnímu odboru. Nově navržené osoby musí být o budoucím členství v komisích informovány. Externí osoby musí mít vytvořen záznam v WhoIS a aplikaci Tajemník, jinak je nebude možné do komise zařadit.

Formulář návrhu změny komise pro přijímací zkoušku

Po obdržení návrhu Studijní odboru zavede změny do modulu Komise v SIS.  Komise (v SIS nazývané jako "subkomise") pro konkrétní termíny navržené garanty před přijímacími zkouškami ustanoví hromadně děkan. Tato ustanovení jsou zakládána na Studijním odboru.

Související předpisy

Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy - čl. 6 Přijímací zkouška a její průběh
odst. 7: Děkan ustanoví zkušební komise. Zkušební komise má nejméně tři členy. Členem zkušební komise může být pouze akademický nebo vědecký pracovník univerzity nebo jiné instituce. Zkoušky konané ústní formou se musí účastnit nejméně dva členové zkušební komise, .......

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách -  § 70 Akademičtí pracovníci:
(1) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy.

 

aktualizace 10. 1. 2022

Akce dokumentů