E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací řízení

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné k datu zveřejnění, resp. aktualizace.

Absolvoval jsem zahraniční střední školu a při vyplňování elektronické přihlášky do bakalářského studia mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku odeslat. Co mám dělat?

(zveřejněno 1.2.2011)

Pro IZO zahraničních škol je určen kód 999999999 a KKOV pro takové studium nemusí být vyplněn.


Přihlášku ke studiu jsem odeslala včas, ale bude pravděpodobně doručena až po termínu podávání přihlášek.  Berete přihlášky ke studiu podle data odeslání nebo podle data přijetí vaší školou?

(zveřejněno 1.2.2011)

V případě zaslání přihlášky v listinné podobě je rozhodující datum odeslání -  tedy poštovní razítko nebo v případě osobního doručení na fakultu razítko podatelny.


Vyžaduje Univerzita Karlova potvrzení znalosti češtiny (testem nebo jinou formou)?

(zveřejněno 1.2.2011)

Prokázání znalosti češtiny zkouškou nepožadujeme.


Jsem absolventkou bakalářského studia. Středoškolského vzdělání jsem dosáhla v zahraničí a asi před 5 lety, když jsem podávala přihlášku k bakalářskému studiu,  jsem si nechala uznat  zahraniční vzdělání nostrifikací. Teď jsem podala přihlášku k bakalářskému studiu na vaší fakultě. Musím o nostrifikaci žádat znovu?

(zveřejněno 1.2.2011)

Nostrifikační doložka nemá omezenou platnost, proto ji můžete opět použít.


Před týdnem jsem zaslal poštou přihlášku do doktorského studia na Vaší fakultě (číslo přihlášky: XXXXXX).  Mohu se zeptat, zda v pořádku dorazila?

(zveřejněno 1.2.2011)

Vaše přihláška bude pravděpodobně ještě v podatelně nebo jsme ji dosud nestihli zaevidovat. Jakmile bude přihláška zaevidována studijním oddělením jako zaplacená, bude Vám automaticky odeslán mail.

U elektronické přihlášky je rozhodné datum odeslání přihlášky v SIS.


Zúčastnil jsem se Středoškolské odborné činnosti/Olympiády. Za jakých podmínek se promíjí přijímací zkouška?

(aktualizováno 12.4.2017)

Podmínky upuštění od přijímací zkoušky se liší v jednotlivých akademických rocích i na jednotlivých studijních oborech. Informace o podmínkách přijímacího řízení najdete na úřední desce a webových stránkách Přírodovědecké fakulty.


Jsem studentka prvního ročníku a tuším, že se mi pravděpodobně  nepodaří splnit podmínky pro postup do druhého ročníku. Mohu poslat znovu přihlášku ke studiu oboru, který studuji, aniž bych studium ukončila?

(zveřejněno 1.2.2011)

Ano, je to možné. Ale v případě, že budete přijata ke studiu stejného studijního oboru, musíte před zápisem do 1. ročníku stávající studium ukončit.


Mám zájem o studium na Přírodovědecké fakultě. Chtěla bych se zeptat, zda jsou ještě k sehnání publikace modelových otázek k přijímacímu řízení na PřF.

(aktualizováno 12.4.2017)

Vybrané modelové otázky jsou zveřejněny pouze na webových stránkách fakulty ve složce přijímací řízení.


Podala jsem 2 přihlášky k bakalářskému studiu na vaší fakultě. Předmět přijímací zkoušky je stejný. Budu muset dělat zkoušku dvakrát?

(aktualizováno 24.11.2014)

Ne, pokud je předmět přijímací zkoušky shodný pro více oborů, budete tento test vykonávat jen jednou a výsledek testu se použije v přijímacím řízení pro oba obory.


Maturitní zkoušku budu vykonávat až v září, takže v době, kdy se budou konat přijímací zkoušky ještě nebudu mít maturitu. Mohu se i přesto přijímacích zkoušek zúčastnit?

(aktualizováno 29.5.2012 )

Ano, můžete. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení pak  studijnímu oddělení doložíte při zápisu,  nejpozději do data stanoveného v podmínkách přijímacího řízení pro aktuální akademický rok.


Hraje v přijímacím řízení bakalářského studiu roli prospěch na střední škole?

(aktualizováno 12.4.2017)

Vaše studijní výsledky ze střední školy jsou zohledňovány pouze v rámci upuštění od přijímací zkoušky ke studiu některých oborů. Informace o podmínkách přijímacího řízení v aktuálním akademické roce najdete na úřední desce a webových stránkách Přírodovědecké fakulty.


Jsem studentem 1. ročníku. Je pravděpodobné, že nesplním předepsaný počet kreditů pro postup do druhého úseku studia, takže jsem si podal znovu přihlášku ke studiu téhož studijního oboru. Termín přijímací zkoušky se shoduje s termínem povinného kurzu, kterého se musím zúčastnit v rámci mého současného studia. Mohu dostat povolení k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu?

(zveřejněno 1.2.2011)

Ne, účast na přednáškách a kurzech není podle legislativy (Řád přijímacího řízení) důvodem pro povolení náhradního termínu.


K přijímací zkoušce se nemohu dostavit, neboť jsem onemocněl. Mohu požádat o vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu?

(zveřejněno 1.2.2011)

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá nejpozději v den přijímací zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.  Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je nutné podat na poště nejpozději v den přijímací zkoušky a přiložit lékařskou zprávu. 


Jsem student bakalářského studia na jiné vysoké škole a přihlásil jsem se k jarnímu termínu státních závěrečných zkoušek. Termín přijímací zkoušky do navazujícího studia na Vaší fakultě se však kryje s termínem SZZK. Co mám dělat?

(zveřejněno 1.2.2011)

Ve Vašem případě se jedná o studium, jehož úspěšné absolvování je jednou z podmínek pro přijetí do navazujícího magisterského studia. Pošlete studijnímu oddělení písemnou žádost o povolení vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. K žádosti přiložte originál potvrzení Vaší školy o termínu SZZK.


Termín přijímací zkoušky na vaší fakultě se mi kryje s termínem přijímací zkoušky na jiné fakultě. Mohu požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

(zveřejněno 1.2.2011)

Ne, důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce


Je nutná osobní účast při zápisu do prvního ročníku?

(aktualizováno 12.4.2017)

Ve výjimečných případech Vás může zapsat i osoba, pověřená Vámi na základě úředně ověřené plné moci.  Další náležitosti jako vydání průkazu studenta, zápis předmětů atd. si musí zařídit každý sám. Vzhledem k tomu, že na úvodním soustředění a během zápisu studenti dostávají mnoho užitečných informací, jednoznačně doporučujeme osobní účast.


Onemocněl jsem a nemohu se zúčastnit úvodního soustředění a tedy ani zápisu. Kdy se mohu zapsat ke studiu?

(aktualizováno 19.1.2015)

Pošlete studijnímu oddělení elektronickou žádost o zápis v náhradním termínu zápisu. Studijní oddělení Vám na základě této žádosti pošle informace o náhradním termínu zápisu.


Je nutné vyplňovat v přihlášce prospěch ze střední školy? Požaduje fakulta na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotním stavu uchazeče?

(aktualizováno 24.11.2014)

Požadavky jsou vždy dány obsahem závazně stanovených Podmínek přijímacího řízeni.  V aktuálních podmínkách přijímacího řízení se vyplněni středoškolského prospěchu ani potvrzení lékaře nevyžaduje.


Za jakých podmínek mohu přestoupit na Přírodovědeckou fakultu z jiné VŠ? Jedná se o studium stejného oboru.

(aktualizováno 12.4.2017)

Aktuálně platné znění zákona o vysokých školách "přestup" neumožňuje. Je možné, aby si uchazeč podal přihlášku ke studiu na naši fakultu, absolvoval přijímací řízení a po přijetí si požádal o uznání splněných studijních povinností z předchozího studia. Uznávání předmětů na Přírodovědecké fakultě se řídí Opatřením děkana 18/2014.


Minulý týden jsem zaplatit poplatek za přihlášku do bakalářského/magisterského studia a dosud zaplacení nevidím v SIS.

(aktualizováno 12.4.2017)

Pravděpodobně jste vůbec neuvedl nebo uvedl chybný specifický nebo variabilní symbol nebo omylem zaplatil jinou částku, než byla stanovena podmínkami přijímacího řízení. V tom případě se platba nespáruje s přihláškou automaticky. Zašlete proto zprávu na dole uvedenou adresu a přiložte potvrzení o platbě.


Jsem ze Slovenska a mám zájem o studium na Přírodovědecké fakultě. Chtěla bych se zeptat, jak je to s používáním slovenštiny na přednáškách, v písemných pracích a při zkouškách.

(zveřejněno 12.4.2017)

Přednášky jsou v úředním jazyce, tedy v češtině. Použití slovenštiny ze strany studenta, zejména při písemném projevu, je závislé na souhlasu vyučujícího/zkoušejícího. Pokud byste chtěla obhajovat magisterskou práci psanou ve slovenštině, budete muset podat písemnou žádost a nemusí Vám být vyhověno.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Janu Skalickou ze studijního oddělení jana.skalicka@natur.cuni.cz

Akce dokumentů