E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNostrifikace

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné k datu zveřejnění, resp. aktualizace.

Co je potřeba doložit k žádosti o nostrifikaci?

(zveřejněno 7. 5. 2015, aktualizováno 27. 3. 2017)

Je třeba dodat řádně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (výpisu předmětů absolvovaných během studia) – doklady o studiu, které nebyly vydány v anglickém jazyce, musí být úředně přeložené do češtiny (soudním tlumočníkem). Žádáte-li o uznání magisterského studia, je nutné doložit i kopii diplomové práce (stačí v elektronické podobě, nemusí být ověřená ani přeložená), a současně její podrobný abstrakt v anglickém jazyce. V případě, že zpracování diplomové práce nebylo součástí Vašeho zahraničního studia, je třeba tuto skutečnost oznámit ve formě čestného prohlášení.

V souladu s novelou zákona o vysokých školách vybírá veřejná vysoká škola dle ustanovení odst. 2 § 90a poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, který činí 3 000 Kč.

Žádosti se podávají pouze na rektorátě UK, Ovocný trh 5, Praha 1. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně rektorátu, nebo převodem na účet Univerzity Karlovy: 190-907907399/0800.


Na jakém základě se nostrifikace provede?

(zveřejněno 7. 5. 2015, aktualizováno 27. 3. 2017)

Rektor Univerzity Karlovy rozhodne o žádosti na základě doporučení či nedoporučení garanta studijního programu či oboru akreditovaného na UK, který je obsahově nejvíce podobný studiu žadatele.


Musí být každé zahraniční vysokoškolské vzdělání v ČR nostrifikováno?

(zveřejněno 7. 5. 2015, aktualizováno 27. 3. 2017)

Pokud absolvent zahraniční vysoké školy získal své vzdělání na území Slovenské republiky, nebo absolvoval studium v Maďarsku, Polsku či Slovinsku, jsou jeho doklady o získané kvalifikaci na základě mezinárodních ekvivalenčních dohod uzavřených s těmito státy automaticky považovány za rovnocenné českým dokladům, aniž by musel procházet procesem nostrifikace.


Musím při přijímací zkoušce předložit nostrifikační doložku?

(zveřejněno 7. 5. 2015, aktualizováno 27. 3. 2017)

Ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání je možné předložit až při zápisu ke studiu. Rozhodnutí o eventuálním přijetí ke studiu obdržíte teprve po předložení tohoto dokladu.


Pracuji v zahraničí, chci podat žádost o nostrifikaci. Může to za mne vyřídit kamarád, případně rodiče?

(zveřejněno 7. 5. 2015, aktualizováno 27. 3. 2017)

Ano, pokud žádost vlastnoručně podepíše přímo držitel diplomu, může řadu úkonů v procesu nostrifikace učinit jiná osoba, např. osobní doručení žádosti na rektorát UK, uhrazení nostrifikačního poplatku za žadatele, konzultace na rektorátu či na fakultě.

Pokud však chcete, aby za Vás jiná osoba převzala rozhodnutí rektora ve věci uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, nebo aby informace týkající se Vašeho nostrifikačního řízení mohly být poskytnuty jiné osobě, je nutné ji k těmto úkonům zplnomocnit. Formulář plné moci najdete na http://www.cuni.cz/UK-6453.html.


Má osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání omezenou platnost?

(zveřejněno 24. 11. 2014, aktualizováno 27. 3. 2017)

Nikoliv, pokud vlastníte osvědčení o uznání rovnocennosti Vašeho zahraničního vzdělání vydané veřejnou vysokou školou, Ministerstvem školství ČR, případně příslušným krajským úřadem (v případě středoškolského vzdělání), nemá tento doklad omezenou platnost, můžete jej tedy bez obav použít i řadu let po jeho vydání.

 


Veškeré informace o procesu uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání platné na Univerzitě Karlově naleznete na těchto webových stránkách:

http://www.cuni.cz/UK-6452.html (obecné informace a pokyny k platbě)

a http://www.cuni.cz/UK-6453.html (vzor formuláře žádosti, plné moci, způsob ověření dokladů vydaných v jednotlivých státech)

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na paní Mgr. Valerii Havrdovou ze studijního oddělení: valerie.havrdova@natur.cuni.cz, případně kontaktujte odpovědné osoby na rektorátě UK:

Mgr. Anna Hájková, tel. 224 491 368
e-mail: anna.hajkova@ruk.cuni.cz
 

Mgr. Veronika Rutová, tel. 224 491 442
email: veronika.rutova@ruk.cuni.cz

Akce dokumentů