E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStanovení radonového indexu pozemků

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Albertov 6, Praha 2 (držitel povolení SÚJB pro vedení kurzu) pořádá kurzy STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKŮ.

 

V roce 2017 pořádáme kurz ve dnech 29.5.2017 – 31.5.2017 - informace zde

Zaměření a účel kurzu

Kurz je určen pro jednotlivce a organizace, kteří se profesně zaměří na stanovení nebo posuzování radonového indexu pozemků jako podkladu pro ochranu staveb proti pronikání radonu do budov z geologického podloží. Kurz zabezpečuje odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 422/2016 Sb. Kurz je podkladem pro udělení povolení SÚJB pro uvedenou činnost v ČR.

Náplň kurzu

Náplní kurzu jsou údaje o legislativě, radonovém programu ČR, radiační ochraně, radioaktivitě hornin, radonu a jeho fyzikálních vlastnostech, metodách detekce jaderného záření a radonu, přístrojích a kalibraci přístrojů, metodice a postupu stanovení radonového indexu pozemků v ČR podle doporučení SÚJB 2012, mapách radonového rizika, ukázky přístrojů a technických zařízení, ukázka terénního měření radonu v zeminách a stanovení plynopropustnosti zemin, výpočty k problematice radonu a konzultace.

Rozsah kurzu a lektoři

Rozsah kurzu je 2,5 dne (25 výukových hodin). Účastníci kurzu obdrží učební texty: základní předpisy (16 stran), biologické účinky ionizujícího záření (7 stran), stanovení radonového indexu pozemků (150 stran). Výuku vedou lektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Státního ústavu pro radiační ochranu (SÚRO) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK):
RNDr. Aleš Fronka, SÚRO biologické účinky ionizujícího záření a radiační ochrana
RNDr. J. Thomas, CSc. SÚRO, inspektor pro přír. zdroje záření - radonový program ČR
RNDr. L. Moučka, SÚRO - expertní skupina, - radioaktivita numerická řešení
Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc., PřF UK - stanovení radonového indexu pozemků
RNDr. Z. Jáně, PřF UK - přístroje, měření
Ing. J. Slovák, SÚJB - legislativa, služby radiační ochrany
RNDr. Luděk Šefrna, CSc., PřF UK – zeminy a půdy

Organizace a místo konání kurzu

Kurzy pořádá Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2, ve svých učebnách, časově nepravidelně, vždy pro skupinu přihlášených zájemců. Cena kurzu pro organizace je 3800 Kč/účastník, pro řádné studenty denního studia vysokých škol (nevýdělečné osoby) 1000 Kč/účastník. Účastníkům kurzu se vydává „Osvědčení o účasti v kurzu“.

Přihlášky

Přihlášku s uvedením jména, příjmení, kontaktní adresy a spojení (telefon a e-mail) zašlete nejpozději do 1.5.2017 na adresu vedoucího kurzu :

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.
e-mail: matolin@natur.cuni.cz
tel.: 221951545
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
Albertov 6, 128 43 Praha 2 

Přihlášení zájemci jsou registrováni a včas obdrží podrobnou informaci o konání kurzu.       

Akce dokumentů