E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČasto kladené dotazy k DPS

Než kontaktujete referenta CŽV, prostudujte si, prosím, následující dotazy:

Studijní povinnosti


Kde najdu studijní plán a další povinnosti?

 • studijní plán je k nahlédnutí na webu DPS - úvodní informace pro konkrétní obory, kde jsou shrnuty požadavky na přijetí do programu, studijní povinnosti, pořadí skládání závěrečných zkoušek, max. doba studia, výše poplatku

 • studijní plán lze zobrazit také v SIS (kód studijního plánu MDPSxx)

Jak probíhá výuka pedagogicko-psychologického bloku?

 • výuka probíhá pro všechny účastníky společně bez ohledu na obor studia

 • výuka probíhá pouze v 1. (zimním) semestru studia většinou 1x za 14 dní v pátek odpoledne a v sobotu celý den

 • rozvrh a studijní materiály jsou k dispozici na Moodle - předmět v Moodle je určen VŠEM oborům DPS

Jak probíhá výuka DPSPRBI a DPSPRGG?

 • výuka probíhá společně se studenty řádného studia učitelských oborů v průběhu týdne

Jak probíhá výuka externího DPS (DPSBI, DPSGG, DPSGE, DPSCHE)?  

 • výuka odborných předmětů probíhá až od 2. (letního) semestru

 • výuka probíhá většinou 1x za 14 dní v pátek odpoledne a v sobotu celý den

 • před každým semestrem kontaktuje posluchače referent CŽV nebo garant s konkrétními informacemi

Je potřeba provádět kontrolu splněných povinností mezi ročníky?

 • ne, kontrolu není potřeba v SIS zadávat a provádět

Musím se zapisovat do dalšího ročníku studia?

 • ne, stačí zaplacení poplatku na další semestr a doručení dokladu o provedení platby

Kdy si můžu zapisovat předměty na další semestr?

Kdy si mám zapsat předmět Závěrečný projekt?

 • tento předmět je dvousemestrální a je potřeba si jej zapsat již v zimním semestru 2. ročníku studia (tj. 3. semestr)

 • zápočet se pak uděluje v letním semestru

Mohu si nechat uznat předměty splněné v předchozím studium?

Komu doručit žádost o přerušení/uznání předmětu/závazné zapsání předmětu?

 • originál žádosti odevzdávejte osobně nebo poštou referentovi CŽV, ten již zajistí podpis garanta programu a proděkana pro CŽV a žádost vyřídí

Mohu studium přerušit?

 • ano, přerušení studia je možné, doba přerušení se ale započítává do celkové doby studia

 • funkce v SIS budou omezeny, nebude ani možno přihlásit se k závěrečné zkoušce

Co musím učinit pro opětovné nastoupení do studia po přerušení?

 • pro opětovné nastoupení není potřeba žádných speciálních úkonů

 • jediným úkonem je platba poplatku za další semestr k prvnímu dni nového semestru a zaslání dokladu o provedení platby

Kolik času mám na absolvování studia?

 • studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů

 • obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky

 • pro studenty zapsané před AR 2016/2017 platí rozdílné podmínky dle konkrétního oboru (DPSPRBI a DPSPRGG max. 6 semestrů, DPSBI, DPSGG, DPSGE a DPSCHE max. 8 semestrů)

Co musím učinit, abych si mohla studium prodloužit na 6 semestrů?

 • pro prodloužení studia není potřeba žádných úkonů, jen zaplacení poplatku za další semestr

Co mám dělat, když studuji DPSPRBI nebo DPSPRGG, ale už nejsem student PřF? Mám se přehlásit do externího DPS?

 • po ukončení řádného studia na PřF UK je možné pokračovat ve studiu DPSPRBI i DPSPRGG, včetně konání závěrečných zkoušek až do vypršení maximální doby studia.

nahoru

Poplatky


Do kdy je potřeba poplatek za další semestr zaplatit?

 • poplatek za další semestr je splatný vždy nejpozději v první den nového semestru

Když nezaplatím poplatek za další semestr, přeruší se mi studium?

 • ne, pokud nezaplatíte poplatek za další semestr, bude zaslána upomínka a pokud ani po této upomínce nebude poplatek zaplacen, má se za to, že posluchač studium zanechal (viz Informace pro účastníky DPS Čl VI., odst. 2)

Proč musím posílat doklad o provedení platby?

 • v SIS zatím není možné párovat platby s předepsanými poplatky, proto je potřeba toto dokladovat ve formě dokladu o provedení platby

 • na zavedení automatického párování plateb se pracuje

Stačí jako doklad o provedení platby příkaz k úhradě?

 • ne, příkaz k úhradě není prokazatelným dokladem, že peníze z účtu opravdu odešly
 • platným dokladem je ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení platby nebo stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky

Mohu si poplatek za účast v programu odečíst z daní?

 • ne, odpočet z daně se vztahuje pouze na zákonem přesně stanovené druhy zkoušek, na tento poplatek se nevztahuje

nahoru

Závěrečné zkoušky


Jak často se vypisují termíny závěrečných zkoušek?

 • termíny jsou vypisovány 3x ročně - zimní termín (leden/únor), jarní (květen/červen) a podzimní (září)

Je potřeba podávat také papírovou přihlášku k závěrečným zkouškám?

 • ne, k závěrečné zkoušce se přihlašuje pouze prostřednictvím SIS

Je potřeba v SIS zadávat kontrolu splněných povinností před závěrečnými zkouškami?

 • ne, kontrolu není potřeba v SIS zadávat a provádět, kontrolu provede pouze referent CŽV

V jakém pořadí mohu závěrečné zkoušky skládat?

 • jako první je vždy potřeba složit ZZK z Pedagogiky a psychologie (je doporučeno splnit ji hned po absolvování výuky pedagogicko-psychologického bloku)

 • poté můžete buď zvlášť skládat ZZK z Didaktiky a nakonec obhajovat práci, nebo můžete obě části spojit

Proč mám v SIS zapsaný předmět MDIPL001 a MSZCZVxxx, když jsem si jej nezapsal/la?

 • předměty MDIPL001 (Závěrečná práce) a MSZCZxxx (Pedagogika a psychologie nebo Didaktika) se studentům zapisují do SIS automaticky a představují závěrečné zkoušky jako takové

 • bez nagenerování těchto předmětů není možné se do SIS k závěrečné zkoušce přihlásit

Co vše potřebuji mít splněné k ZZK z Pedagogiky a psychologie?

 • pro skládání ZZK z Pedagogiky a psychologie je potřeba mít splněny pouze předměty pedagogicko-psychologického bloku (předměty MDPSPP001-MDPSPP007)

Co vše potřebují mít splněné k ZZK z Didaktiky?

 • pro skládání ZZK z Didaktiky je potřeba mít splněny všechny předměty studijního plánu (vyjma Závěrečného projektu - zápočtu za zpracovávání závěrečné práce), ZZK z Pedagogiky a psychologie a také již zapsanou závěrečnou práci v SIS

 • POZOR! DPSPRBI a DPSBI vyžaduje splnění Závěrečného projektu už k ZZK z Didaktiky 

V jaké formě se odevzdává závěrečná práce?

 • práce se odevzdává v tištěné podobě (není potřeba pevná vazba) a elektronicky pouze na CD nebo flashdisku na pořádající katedru

 • podrobnosti vždy sdělí vedoucí práce

 • pravidla pro psaní prací pro DPS - biologie naleznete na webu KUDBI

 • do SIS se zatím nenahrává

 

Kdy a jak mi bude předáno osvědčení?

 • po absolvování studia bude absolvent informován e-mailem, že je jeho osvědčení připraveno a že si jej může vyzvednout (v kanceláři referenta CŽV)

 • toto může chvíli trvat, závisí na dodáni protokolů, podpisu osvědčení panem děkanem atd.

nahoru

 

Aktualizace 26.6.2017

Akce dokumentů