E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní problematika

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1. 3. 2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

V SIS mám vložený předmět, z kterého jsem v minulém roce složil zkoušku, ale vyučující mi nedopatřením nezapsal výsledek do SIS. Jak to mohu vyřešit?

Přineste na studijní oddělení vyplněný formulář žádosti o dodatečné zapsání výsledku zkoušky/zápočtu do SIS (formulář si předtím na studijním oddělení vyzvednete, není dostupný na webu). V žádosti musí být uveden kód předmětu v SIS, název předmětu, výsledek, datum splnění povinnosti a vyjádření pedagoga s případným zdůvodněním a podpisem a razítkem příslušné katedry. Pokud máte výsledek zapsán v indexu, k žádosti doložte i kopii stránky s výsledkem. Se žádostí nemusíte chodit k panu proděkanovi osobně, můžete ji zanechat u příslušné referentky.


Chtěl(a) bych si zapsat předmět z jiné vysoké školy, ale přes SIS to nejde. Jak mám postupovat?

Co nejdříve po splnění předmětu přineste na studijní oddělení žádost (formulář Žádost o zapsání výsledku předmětu splněného na jiné VŠ, viz stránka Formuláře). Příslušná VŠ ve formuláři žádosti uvedene údaje: český a anglický název předmětu (dle IS příslušné VŠ), semestry výuky, počet kreditů, typ examinace, jazyk výuky, datum splnění, výsledek, VŠ a fakultu, na které výuka předmětu probíhala, celé jméno a tituly vyučujícího, jeho podpis a razítko katedry nebo ústavu. Žádost musí být podepsána příslušným vyučujícím s čitelným uvedením jména, příjmení a kontaktu pro případné ověření údajů. Ve formuláři svým podpisem stvrdíte, že předmět byl splněn na jiné vysoké škole, na které nejsem (nebyl jsem) zapsán jako řádný student a předmět nebyl plněn v rámci jiného studia. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena studentovi do SIS jako volitelná. Do indexu, máte-li jej vydán, výsledek zapíše vyučující.


S čím mi pomůže garant ?

Garanti jednotlivých studijních programů a oborů jsou zodpovědní za příslušné studijní plány. Obrátit se na ně můžete v případě, že máte nějaký méně obvyklý problém právě s naplňováním studijního plánu, např.

  • Zapsali jste si povinný předmět a v daném akademickém roce jste ho neukončili. Zjistíte ale, že předmět není v následujícím akademickém roce vyučován. V takovém případě stanoví garant programu předmět, který si zapíšete náhradou a jste povinni jej v daném akademickém roce splnit.

Co je to úspěšné a neúspěšné ukončení studia?

Studium je řádně (úspěšně) ukončeno splněním všech studijních povinností daných studijním plánem daného oboru a složením poslední části státní bakalářské nebo magisterské zkoušky, vše ostatní je jiné ukončení studia. Jiné ukončení studia nastává nejčastěji zanecháním studia, tedy doručením písemného prohlášení o zanechání studia na studijní oddělení (ne tím, že přestanete chodit na přednášky a cvičení) nebo nesplněním podmínek studijního plánu („ukončení“ např. kvůli nesplnění předepsaného počtu kreditů nebo neukončení povinného předmětu ani při opakovaném zápisu), uplynutím maximální doby studia od zápisu. Méně častou formou ukončení studia je případ disciplinárního prohřešku.


Jak se mohu zapsat do dalšího ročníku?

Podrobný návod je k dispozici v sekci Průběh studia na stránce Návody a informace.

Aktualizace 30.7.2020


Budu rozkládat 3. ročník bakalářského studia. Musím si zapsat téma bakalářské práce už letos? I přesto, ze bakalářskou práci budu obhajovat až v následujícím akademickém roce?

Ne, v uvedeném případě téma letos zapisovat nemusíte.


Mohu přestoupit na Přírodovědeckou fakultu z jiné VŠ? Jedná se o studium stejného oboru.

Přestup na PřF UK není možný. Přijetí ke studiu na naší fakultě je možné jen přes přijímací řízení.


 

Kolik kreditů potřebuji pro zápis do dalšího úseku studia?

Podle čl. 4 Pravidel pro organizaci studia platí tato pravidla:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

 

 

Zapsáno celkem kreditů

 

 

Minimální počet pro postup do dalšího úseku studia

 

 

Zapsáno celkem kreditů

 

 

Minimální počet pro postup do dalšího úseku studia

 

 

1. úsek studia (zimní semestr 1. ročníku)

12 a více

12

-

-

2. úsek studia (letní semestr 1. ročníku) 45 – 70 45 71 a více 60

3. úsek studia
(2. ročník)

95 – 140

95

141 a více

120

4. a další úsek studia (3. ročník  a další ročníky)

120 a více

150

-

-

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

 

 

Zapsáno celkem kreditů

 

 

Minimální počet pro postup

 

 

Zapsáno celkem kreditů

 

 

Minimální počet pro postup

 

 

1. úsek studia

 

 

45 – 70

 

 

45

 

 

71 a více

 

 

60

 

 

2.  a další úsek studia

 

 

90 – 140

 

 

90

 

 

141 a více

 

 

120

 

 

Aktualizace 7. 7. 2020


Chci zanechat studium. Co mám udělat?

Pokud chcete z vlastního rozhodnutí zanechat studia, pošlete studijnímu oddělení Vámi podepsané písemné prohlášení o zanechání studia (formulář Prohlášení o zanechání studia, viz stránka Formuláře). Prohlášení o zanechání studia lze rovněž předat v podatelně fakulty (po - pá 8:00 - 12:00 hod) nebo přinést osobně na studijní oddělení v době úředních hodin studijního oddělení. Den, kdy bude prohlášení doručeno na fakultu, bude dnem ukončení Vašeho studia. Toto datum bude následně uvedeno v SIS. Potvrzení o době studia vám bude na požádání vystaveno studijním oddělením.
Aktualizace 19.2.2020


Chci prodloužit studium. Jak mám postupovat?

V případě, že chcete prodloužit studium (3. ročník bakalářského studia nebo 2. ročník navazujícího studia), je třeba pro postup do dalšího úseku studia mít splněný příslušný počet kreditů a mít splněny podruhé zapsané povinné předměty. Postup je totožný s postupem uvedeným v odpovědi na dotaz
Jak se mohu zapsat do dalšího ročníku? (viz výše).


Potřebovala bych potvrzení o studiu, ale jsem momentálně v zahraničí. Může mi potvrzení vyzvednou spolužák nebo někdo z rodiny?

Ano, dotyčnou osobu pověřte Vámi podepsanou plnou mocí (nemusí být úředně ověřená). Formulář plné moci najdete na stránce Formuláře.

Potvrzení o studiu s elektronickým podpisem lze získat ze SIS bez osobní návštěvy studijního oddělení. Podrobnosti jsou uvedeny v metodickém pokynu na stránce Návody a informace.


Kolikrát lze opakovat státní doktorskou zkoušku?

V čl. 11, odst. 14 SZŘ UK se uvádí, že:  „Obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín. Nevykoná-li student obhajobu disertační práce nebo státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu, nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno.“, kde je zcela jednoznačně uvedeno, že státní doktorská zkouška má pouze jeden opravný termín. Žádný další opravný termín studentovi doktorského studijního programu tedy stanovit nelze.


Jsem dlouhodobě v zahraničí a nebudu se moci zúčastnit promoce. Je možné, aby mi diplom převzal někdo jiný s plnou mocí nebo aby mi byl diplom zaslán?

Osoba pověřená plnou mocí může diplom převzít, a poté Vám jej předat. Pokud udělíte někomu plnou moc k vyzvednutí diplomu a dodatku, jedná se o vztah mezi Vámi a zmocněncem a záleží na dohodě mezi Vámi. Pro UK je rozhodující předání diplomu zmocněnci a podpis v matrice. UK doručování diplomů do zahraničí nezajišťuje. Formulář plné moci najdete na stránce Formuláře.


Od kdy mohu používat titul?

Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Absolvent tedy může používat titul dnem ukončení studia. Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je dokladem o ukončení studia, který je vydáván zpravidla na promoci.


Během studia jsem se provdala. Jaké příjmení budu mít na diplomu?

Na diplomu bude uvedeno příjmení, které jste měla v době konání poslední studijní povinnosti, jak vyplývá z čl. 2 odst. 7 Opatření rektora č. 55/2017. Na základě písemné žádosti absolventa lze uvést také Vaše rodné příjmení.


V SISu se mi objevily předměty státní závěrečné zkoušky. Chci si je smazat, protože ke státní závěrečné zkoušce půjdu až v následujícím ak. roce, ale SIS mi to neumožňuje. Co mám dělat?

Předměty státní závěrečné zkoušky zapisujeme všem studentům posledních ročníků. Bez zapsaných předmětů státní závěrečné zkoušky by se ti, co chtějí absolvovat, nemohli ke státní závěrečné zkoušce přes SIS přihlásit. Těm, kteří se v daném ak. roce k  SZZk nepřihlásí, budou tyto předměty posunuty do následujícího ak. roku.


Jsem ze Slovenska a mám zájem o studium na Přírodovědecké fakultě. Chtěla bych se zeptat, jak je to s používáním slovenštiny na přednáškách, v písemných pracích a při zkouškách.

Přednášky jsou v jazyce výuky studijního programu, tedy v češtině nebo angličtině. Použití slovenštiny ze strany studenta, zejména při písemném projevu, je závislé na souhlasu vyučujícího/zkoušejícího. Pokud byste chtěla obhajovat závěrečnou práci psanou ve slovenštině, budete muset podat písemnou žádost a nemusí Vám být vyhověno.


Mám dotaz ohledně jazyka prací a obhajoby. Studuji studijní program s výukou v češtině. Pokud budu psát závěrečnou práci v angličtině, musím ji i v angličtině obhajovat nebo mohu obhajovat v češtině?

Vzhledem k tomu, že studujete v českém studijním oboru, obhajoba anglicky psané práce by měla proběhnout v češtině. Pokud bude oponent práce cizinec a posudek na práci bude v angličtině, bude-li tento oponent přítomen u obhajoby, měla by obhajoba proběhnout v angličtině. Vzhledem k různým oborovým zvyklostem doporučuji konzultovat tuto otázku s garantem programu, resp. konkrétního studijního oboru.


Pokud budu odevzdávat diplomovou práci ve slovenštině, v jakých jazycích musí být abstrakty?

Pokud je práce psaná ve slovenštině, (za předpokladu, že garant oboru souhlasil s psaním práce ve slovenštině) a v SIS je uveden jako jazyk práce “slovenština”, abstrakty budou v češtině a v angličtině.


SIS mně v navazujícím magisterském studiu nedovolí zapsat předmět kvůli nesplněné prerekvizitě. Tu mám ale již splněnou v bakalářském studiu. Jak mám postupovat?

Student, který zapisuje předmět, jehož rekvizitu splnil v předchozím studiu, zapíše jej předběžně v SIS a požádá písemně o závazný zápis předmětu s rekvizitou splněnou v předchozím studiu. Přílohou žádosti je vyjádření garanta zapisovaného předmětu a výpis splněných předmětů ze SIS. Žádost včetně přílohy se podává na studijním oddělení před datem odmítnutí zápisu předběžně zapsaných předmětů, u kterých je stanovena a nesplněna vazba na jiný předmět dle čl. 7 odst. 5 písm. a) a b) SZŘ UK. Toto datum je stanoveno v harmonogramu akademického roku.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na studijní referentku pro Váš studijní program/obor. Kontakty najdete na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Akce dokumentů