E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia – všeobecné informace

Tato stránka je určena studentům PřF pro rychlou orientaci mezi různými druhy stipendií, není však
úplným výčtem pravidel a předpisů k této oblasti se vztahující.

Přiznávání stipendií a jejich vyplácení upravuje především: Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen SŘUK) a Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF.

Další všeobecné informace jsou dostupné na webových stránkách Stipendia a poplatky na univerzitním webu.

Studenti mohou získat následující stipendia

a) stipendium na podporu ubytování,
b) sociální stipendium,
c) za vynikající studijní výsledky („prospěchové“),
d) účelové stipendium,
e) mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníků bakalářského studia,
f) mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníků navazujícího magisterského studia,
g) sportovní stipendium.

Pozor – některá stipendia jsou přiznávána studentovi automaticky (bez žádosti studenta o jejich
vyplacení) a některá na základě podané žádosti studenta.

A) Stipendium na podporu ubytování

Studenti o ubytovací stipendium žádají elektronicky prostřednictvím webových aplikací UK (přidělování stipendia není v kompetenci fakult).
Ubytovací stipendium je vypláceno dle Opatření rektora 25/2016 ve třech různých výších podle sociální situace studenta. Podrobné informace najdete na stránkách UK.

B) Sociální stipendium

Studenti o sociální stipendium žádají elektronicky prostřednictvím webových aplikací UK (přidělování stipendia není v kompetenci fakult). Sociální stipendium je vypláceno dle Opatření rektora 25/2016. Podrobné informace najdete na stránkách UK.

C) Stipendium za vynikající studijní výsledky („prospěchové“)

Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno zpětně za vynikající studijní výsledky v předchozím úseku studia (akademickém roce). Lze jej získat ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku magisterského studia. Stipendium získává min. 10 % nejlepších studentů každého studijního programu a ročníku (podle pořadí v prospěchovém průměru vypočítaném ze všech známek), a to za předpokladu, že: studují ve standardní době studia, v uplynulém akademickém roce získali alespoň 58 kreditů a studijní průměr mají nižší nebo roven 1,5. Stipendium dále získají studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali na naší fakultě studium s vyznamenáním („červený diplom“). Tito studenti o prospěchové stipendium nežádají. Pokud je studentovi stipendium přiznáno, obdrží ze studijního oddělení mailovou informaci o jeho vyplacení.

Studenti prvních ročníků navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium s
vyznamenáním ("červený" diplom) jinde než na PřF UK – mají možnost o prospěchové stipendium
sami požádat a doložit svůj prospěch z bakalářského studia na jiné škole. Podrobnosti přiznávání
upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF, termín pro podání žádostí je uveden v Opatření
děkana 14/2016
o výši stipendií. Detailní informace v Pravidlech pro přiznávání stipendií na UK PřF.

D) Účelové stipendium

Účelové stipendium slouží např. na podporu vědecké práce studentů. Návrh podává obvykle vedoucí
práce, garant oboru či vedoucí katedry, je možné i vlastní podání studenta. Návrh/žádost se podává
děkanovi fakulty (studijní proděkance) pomocí tomu určeného formuláře. V případě zvláštního zřetele
(mimořádné situace, např. postižení živelnou pohromou) může student požádat o účelové
stipendium rektora UK. Na účelová stipendia se vztahují limity dané SŘUK.

E) Mimořádné motivační stipendium pro studenty 1. ročníků bakalářského studia

Mimořádné stipendium vypisuje děkan PřF na podporu studentů prvních ročníků bakalářského studia
dle čl. 3 Opatření děkana 14/2016.

F) Mimořádné motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků navazujícího
magisterského studia

Mimořádné stipendium vypisuje děkan PřF na podporu studentů prvních ročníků navazujícího magisterského studia dle čl. 4 Opatření děkana 14/2016.

G) Sportovní stipendium

Sportovní stipendium vypisuje děkan PřF na podporu sportovně talentovaných studentů. Stipendium
získávají studenti - aktivní vrcholoví sportovci na základě své žádosti a posouzení vedoucím Katedry
tělesné výchovy a děkanem (podrobné informace viz a rovněž stránka Katedry tělesné výchovy).

 

Další informace o stipendiích můžete nalézt na webu Studentské komory Akademického senátu PřF, kde se můžete zeptat v případě nejasností.

 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti
aktualizováno 25. 10. 2016

Akce dokumentů