E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozvrh

Jak přistupovat k rozvrhu a na koho se obracet

 

Kde a kdy najdu rozvrh

Rozvrh PřF i ostatních fakult UK v Praze je dostupný v modulu Rozvrhy NG v SIS.

Rozvrhy předmětů vyučovaných na PřF sestavují správci rozvrhů vždy po uzavření zápisů předmětů v daném semestru, viz registrace předmětů v odstavci Studijní informační systém harmonogramu akademického roku. Následně je rozvrh zveřejněn a je umožněno zapisování rozvrhu (tj. zapisování na rozvrhové lístky předmětů). Následně je k zapisování rozvrhu umožněno provádět i dodatečné úpravy zápisů předmětů.

správce rozvrhu zajištuje rozvrh pro tel.                     e-mail

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
- hlavní správce rozvrhu

Sekce chemie
společné předměty

221 951 285
221 951 286

jiri.hudecek@natur.cuni.cz

RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. Sekce chemie 221 951 344

petr.smejkal@natur.cuni.cz

RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Sekce biologie
ÚŽP

221 951 658

david.svoboda@natur.cuni.cz

RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.

221 951 809 veronika.sacherova@natur.cuni.cz
Ing. Eva Štefanová, Ph.D. Sekce geografie 221 951 403 eva.stefanova@natur.cuni.cz
Rudolf Trnka Sekce geologie 221 951 452 rudolf.trnka@natur.cuni.cz
RNDr. Jana Rubešová, PhD. společné předměty
poč. učebny
221 951 582

jana.rubesova@natur.cuni.cz

Společnými předměty je míněno:

  • tělesná výchova na PřF, ve spolupráci s KTV – PaedDr. Aleš Ludvík (tel.: 272 082 301, e-mail: ales.ludvik@natur.cuni.cz)
  • pedagogika a psychologie pro studenty učitelství a oborů zaměřených na vzdělávání
  • výuka MFF pro studenty PřF (učitelství matematiky; fyzika, statistika apod.) ve spolupráci s rozvrhářem MFF – RNDr. Bednárek David,  Ph.D. (tel.: 951 554 191,  e-mail: bednarek@ksi.mff.cuni.cz)

Jak si rozvrh sestavím

1) Zápis předmětů v SIS

Pro práci s rozvrhem je nutné mít předmět zapsaný v SIS. Zápis se provádí v době k tomu určené (viz elektronický zápis předmětů a dodatečné úpravy zápisů v odstavci Studijní informační systém Harmonogramu akademického roku). Po změně v zápise předmětů je vhodné si provést kontrolu, která studenta upozorní na nesplněné závilosti předmětů (rekvizity, neslučitelnosti).

2) Zápis na rozvrhový lístek v SIS

Po povolení zápisu na rozvrhový lístek (RL) by se měl student zapsat na RL, resp. si zkontrolovat, zda je na RL zapsán (často toto dělají i vyučující). Tady pozor - SIS neprovede automaticky zápis na RL přednášky (i když je jen jedna paralelka a student je "zapsán na předmět").

Mohou se objevit následující problémy:

a) Předmět není rozvrhován:

I. Buď jde o turnus nebo jinou podobnou nepravidelnost (zapisuje se obvykle později, ve zvláštním režimu apod.) - v tom případě kontaktovat vyučujícího (garanta předmětu).

II. Nebo jde o výběrovou, málo navštěvovanou výuku, která se nerozvrhuje - také zde je vhodné kontaktovat garanta předmětu.

III. Popřípadě, to bude nejvýjimečnější, rozvrhář předmět prostě zapomněl rozvrhovat, nebo jde o "záložní RL", kam není zápis záměrně povolen. V tomto případě kontaktovat rozvrháře sekce.

b) SIS nepovolí zápis na RL

Student by si měl zkontrolovat, není-li již na některém jiném RL pro daný předmět zapsán rozvrhářem, tajemníkem katedry, vyučujícím (časté např. u praktik apod.). Druhá možnost: student není dosud zapsán nikde, elektronický zápis prostě není povolen. Třetí: student se včas nezaregistroval nebo je překročena kapacita předmětu/RL. Ve všech třech případech je primárně potřeba kontaktovat vyučujícího, student ovšem musí počítat s tím, že problém (již v ZS) nepůjde vyřešit.

c) Všechny (přístupné) RL na daný předmět se překrývají s jiným či jinými předměty, zápis proto není možný

Pokud jde o překryv dvou povinných předmětů, měl by být kontaktován (co možná nejdříve) rozvrhář sekce (tj. sekce, na níž je student "kmenově"), který by měl najít řešení (u učitelských kombinací to někdy/výjimečně může být prakticky nemožné pro malé skupiny 1-3 studentů). Pokud je jeden nebo více z překrývajících se předmětů nepovinný/volitelný (i povinně) nebo modulový, opět by měl být kontaktován rozvrhář sekce, ale ve většině případů bude zřejmě bezmocný.

3) Odhlásit se ze všech předmětů (popř. i RL), které nebudete navštěvovat a tedy i absolvovat.

Kde najdu další informace k rozvrhu

Akce dokumentů