E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřiznání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Na základě čl. 2, odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy  se stipendium za vynikající studijní výsledky přiznává též studentům v prvním roce studia navazujícího magisterského programu, kteří v bakalářském studijním programu absolvovaném na fakultě v kalendářním roce nástupu do navazujícího magisterského programu splnili podmínky pro udělení celkového hodnocení „prospěl/a s vyznamenáním“ (dle čl. 9 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu univerzity a čl. 11 Pravidel pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě) a to bez nutnosti podat žádost.

Studentům, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné fakultě či vysoké škole v kalendářním roce nástupu do navazujícího magisterského studia na PřF UK s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ přiznává děkan stipendium individuálně na základě jejich žádosti (přílohou žádosti je kopie diplomu a kopie dodatku k diplomu). Tuto žádost je třeba doručit zpravidla osobně na studijní oddělení nebo do podatelny fakulty nejpozději do 31. 10. kalendářního roku, ve kterém se student zapsal do 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti
14. září 2020

Publikováno: Čtvrtek 10.09.2020 19:25

Akce dokumentů

Kategorie: