E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 5. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 1. 6. 2023

Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty, dodatek smlouvy o půjčce, vedoucí kateder a ústavů, nominace do disciplinární komise, podmínky pro stipendia, vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS

Přítomni:        dle prezenční listiny (21), jednání probíhalo hybridní formou

Omluveni:      dle prezenční listiny 

Hosté:             dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání 20. 4. 2023
 3. Úkoly z dubnového zasedání ASF
 4. Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty
 5. Dodatek smlouvy o půjčce
 6. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ústavů
 7. Nominace studentů do disciplinární komise
 8. Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2023/2024
 9. Vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS
 10. Zpráva z AS UK
 11. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 12. Sdělení a informace
 13. Různé

 

1.Schválení programu zasedání

Usnesení 5.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování:                                                                                                                            20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2.Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání ze dne 20. 4. 2023

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, pouze úpravy překlepů a formální/stylistické opravy (D. Šmok, M Jeníček, V. Opatová), doplnění k bodu Etická komise (A. Altová), doplnění bod ke zprávě rozvojové komise (J. J. Zévl).

Zápis byl zveřejněn 1. 6. 2023 na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2023/copy_of_zapis_ASF_III

 

Usnesení 5.2

ASF schvaluje zápis ze 3. jednání ASF ze dne 20. 4. 2023.

Hlasování: 20/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

3.Úkoly z dubnového zasedání ASF

 • Úkoly z dubnového jednání byly projednávány na výjezdním zasedání (rozvojová komise)

 

4.Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima a tajemník K. Mozr. Pan děkan zdůraznil, že se jedná o složitý kompromis. Pan tajemník přednesl důvodovou zprávu:

Důvodová zpráva:

Předkládám Rozpis PřF pro rok 2023, který byl zpracován podobně jako Rozpis UK. Rozpis byl schválen na KD a projednán na neformálním výjezdním zasedání ASF. Při přípravě Rozpisu Přírodovědecké fakulty bylo postupováno podle Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2023 při aplikování metodických postupů na podmínky PřF. 

Všechny číselné údaje jsou podrobně uvedeny v tabulkách fakultního Rozpisu. 

Základní ukazatele vč. srovnání s minulým rokem a tvorby zdrojů na celofakultní aktivity jsou přehledně sestaveny v tabulkách s názvem „PŘEHLED“ a „Bilance“. Následující tabulky obsahují další kroky algoritmu podle Principů, přičemž počáteční čísla v názvu tabulek odkazují na příslušný článek a odstavec Principů. 

Ve všech hlavních rozepisovaných titulech došlo k meziročnímu nárůstu, a to u příspěvku na vzdělávací činnost o 30 392 660 Kč z toho – fixní část o minus 15 199 272 Kč, výkonová část o plus 568 684 Kč a zdroje na odpisy a podporu projektů jsou vyšší o 670 840 Kč; v letošním roce byl příspěvek snížen o kohezi v částce 28 903 Kč. Tedy celkový příspěvek o 37 963 960 Kč vyšší než v minulém roce.

U dotace na podporu vědy o 6 475 300 Kč vyšší, přičemž provozní (Cooperatio) je vyšší o 6 779 276 Kč. U prostředků na specifický vysokoškolský výzkum vyšší o 1 096 000 Kč.

V souladu s rozpočty celofakultních aktivit zpracovaných na podkladě výčtu předpokládaných výdajů celofakultních útvarů, mandatorních a ostatních fakultních výdajů došlo k nárůstu o 10 500 000 Kč, tj. o 6,07 %. (Děkanát vzrostl o 11,1 %). V tomto rozpise byla vyčleněna částka ve výši 25 291 000 Kč na úhradu 1/5 půjčky na pořízení nemovitosti na adrese Plavecká 11. 

PřF předpokládá příjmy v roce 2023 ve výši 2 028 701 000 Kč.

Z Rozpisu UK pro rok 2023 připadá na PřF částka 924 435 156,- Kč, která se dělí na příspěvek ve výši 504 596 493,- Kč, dotaci na vědu ve výši 391 451 663,- Kč a dotaci na SVV ve výši 28 387 000,- Kč.

Dále k rozpisu připojuji dotaci na UNCE ve výši 32 519 281,- Kč. Tedy k celkovému rozdělení připadá částka 931 663 437,- Kč.

https://drive.google.com/drive/folders/1O6AqovthvZjuy0q4B1qcs7mL2nfHtbKQ

 

 Diskuse:

 • Předseda ASF R. Perlín shrnul zdlouhavý proces schvalování rozpočtu a rozpisu na kolegiu děkana (KD)
 • Předseda EK ASF sen. L. Šídlo vystoupil s prohlášením, že nemůže předložit doporučující stanovisko či výsledek jednání EK k rozpočtu a rozpisu fakulty, neboť nebyly podklady předloženy v dostatečném předstihu tak, aby se daly projednat na samostatné schůzi EK k této věci, a to ještě před výjezdním zasedáním ASF a KD (na kterém ani nemohou být případně účastni všichni členové EK, neboť nejsou senátory). EK tak neměla možnost podklady prostudovat a společně zformulovat případné otázky či žádosti o podrobnější zdůvodnění dílčích navrhovaných výdajů. Samotné představení a zdůvodnění navrhovaných částek v rámci jednání na výjezdním zasedání považuje pak za nedostatečné, k některým částem nebylo přistoupeno vůbec (viz např. plánovaný bod ke schvalování – Usnesení 5.5 Rozvaha příjmů a výdajů pro rok 2023). Vzhledem k důležitosti projednávaného materiálu vyzývá sen. L. Šídlo k tomu, aby veškeré stěžejní materiály tohoto typu byly dávány k dispozici s možností projednání min. týden před jednáním (tj. i výjezdním zasedáním) tak, aby bylo vůbec reálné svolat schůzi EK za účelem pokusu o formulaci společného doporučujícího stanoviska na jednání ASF. S ohledem na skutečnost, že nebyl vytvořen dostatečný časový prostor k diskusi, stejně jako na nepřesvědčivé zdůvodnění výrazně nadprůměrného tempa růstu nákladů děkanátu v posledních letech, sen. L. Šídlo sdělil, že nemůže jako senátor a zástupce akademické obce v tomto případě navrhovaná tři usnesení podpořit.

 

 • Sen. J.-J. Zévl potvrdil problém s nedostatečným časem, a že s ohledem na důležitost materiálu, byla diskuse na výjezdním zasedání překvapivě malá, nebyly vidět přísliby, co můžeme očekávat do budoucna.
 • Předseda ASF R. Perlín: harmonogram přípravy rozpočtu je složitý, proto se těžko ladí dopředu termíny jednání.
 • Tajemník K. Mozr: zdůvodnil navyšování mezd, které tvoří hlavní položku zvýšených nákladů.
 • Sen. J. Bruthans: návrh na porovnání tempa růstu mezd oddělení (následně informován tajemníkem, že podklady jsou na sdíleném disku).
 • Sen. L. Šídlo: zdůraznil rozdílné tempo růstu děkanátu vs. celkovému obratu celé fakulty
 • Sen. D. Rössel: podpořil, že podklady by EK ASF měla dostat dopředu
 • Děkan J. Zima: vyslovil se k otázce průměrných platů – děkanát zná tyto průměry, jsou velké rozdíly, roli hraje úspěšnost v grantech

Usnesení 5.3

ASF schvaluje rozpis na rok 2023 takto:

Biologická sekce                                            323 672 552,- Kč

Chemická sekce                                             186 312 942,- Kč

Geografická sekce                                         93 271 521,- Kč

Geologická sekce                                           65 258 660,- Kč

ÚŽP                                                               23 647 762,- Kč

Děkanát a celofakultní pracoviště                183 500 000,- Kč

Hlasování: 17/0/4 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Usnesení 5.4

ASF schvaluje rozpočet děkanátu, celofakultních pracovišť a celofakultních výdajů:

Výdaje

pracoviště

celkem 2023

Děkanátní oddělení

 

6010 - sekretariát děkana a tajemníka

14 588 662

6100 - právní odbor

2 053 508

6150 - odbor veřejných zakázek

2 305 534

6200 - zaměstnanecký odbor

7 761 398

6300 - ekonomický odbor

14 465 566

6400 - studijní odbor

13 610 088

6500 - odbor rozvoje

13 931 981

6600 - odbor správy budov a investic

18 229 653

6700 - odbor informačních technologií

13 928 159

6800 - odbor vnějších vztahů

5 817 993

 

 

Celkem děkanát

106 692 542

 

 

MANDATORNÍ celofakultní výdaje

56 220 179

 

 

OSTATNÍ celofakultní výdaje

6 886 000

 

 

Celofakultní pracoviště

 

7100 - Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

8 603 644

7300 - Katedra tělesné výchovy

8 403 308

7700 - Přírodovědná školka Rybička

4 375 175

7800 - Botanická zahrada

16 279 975

 

 

Celkem

37 662 102

 

 

C E L K E M

207 460 823

 

 

Příjmy

 

 

Naplnění z Rozpisu PřF

183 500 000

 

 

Ostatní příjmy

24 000 000

 

 

C E L K E M

207 500 000

 

Hlasování: 17/0/4 
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 5.5

ASF schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů pro rok 2023

Rozvaha příjmů a výdajů dle Statutu UK

2023

 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)

hlavní činnost (4)

A. Náklady

sl. 1

     I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

398 940

            1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

177 800

            2.Prodané zboží

0

            3.Opravy a udržování

18 900

            4.Náklady na cestovné

48 900

            5.Náklady na reprezentaci

0

            6.Ostatní služby

153 340

     II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

0

           7.Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

           8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

0

           9.Aktivace dlouhodobého majetku

0

     III. Osobní náklady

1 033 055

           10.Mzdové náklady

772 000

            11.Zákonné sociální pojištění

260 000

            12.Ostatní sociální pojištění

0

            13.Zákonné sociální náklady

1 055

            14.Ostatní sociální náklady

0

    IV. Daně a poplatky

0

            15.Daně a poplatky

0

    V. Ostatní náklady

386 706

            16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

            17.Odpis nedobytné pohledávky

0

            18.Nákladové úroky

0

            19.Kursové ztráty

385

            20.Dary

0

            21.Manka a škody

0

            22.Jiné ostatní náklady

386 321

     VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

210 000

            23.Odpisy dlouhodobého majetku

210 000

            24.Prodaný dlouhodobý majetek

0

            25.Prodané cenné papíry a podíly

0

            26.Prodaný materiál

0

            27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek

0

     VII. Poskytnuté příspěvky

0

            28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi organ. složkami

0

     VIII.Daň z příjmů

0

Hlasování: 17/0/4 
Návrh usnesení byl přijat.

Po hlasování tajemník K. Mozr poděkoval za schválení všech tří usnesení a navrhl Ekonomické komisi možnost svolání schůzky k jednotlivým parametrům rozpočtu a rozpisu tak, aby se vyjasnily dílčí problematické části. Předseda EK ASF L. Šídlo poděkoval za tuto možnost a potvrdil zájem tuto schůzku svolat. Zároveň poděkoval panu tajemníkovi za poskytování podrobných podkladů, které jsou důležité pro sledování trendů dosavadního i budoucího vývoje fakulty a jejích částí. Pan děkan poděkovat ASF za schválení rozpočtu, rozpisu i rozvahy.

 

5.Dodatek smlouvy o půjčce

Úvodní slovo přednesl tajemník K. Mozr:

Důvodová zpráva:

Na základě vyjádření auditora a právníků došlo při uzavření smlouvy o půjčce s Fakultou humanitních studií, Univerzity Karlovy dne 11. 7. 2019 k nesprávnému uvedení podmínek splátek. Tuto chybu napravujeme právě předloženým dodatkem. 

https://drive.google.com/drive/folders/1QejEYCtjAw2mcrrrBKXKnoR2n33UT4Gu

Děkan J. Zima doplnil, že stejnou záležitost nyní projednával AS MFF UK, který tento bod schválil.

Usnesení 5.3

ASF bere na vědomí dodatek č. 1 k Dohodě o půjčce Fakultě humanitních studií, Univerzity Karlovy v předloženém znění.

Hlasování: 20/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

6.Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ústavů

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima:

Důvodová zpráva:

Děkan fakulty předložil ASF výsledky výběrových řízení na obsazení míst vedoucích kateder/ústavu a to na:

 • 1100 Katedra antropologie a genetiky člověka – doc. Sládek, ASF Daniel Rösel
 • 1400 Katedra genetiky a mikrobiologie – RNDr. R. Tachezy, ASF Daniel Rösel
 • 1700 Katedra zoologie – doc. Michal Vinkler, ASF Pavel Škaloud
 • 1800 Katedry učitelství a didaktiky biologie – PhDr. Petr Novotný, ASF Věra Opatová
 • 1900 Katedry filosofie a dějin přírodních věd – doc. Karel Kleisner, ASF Marek Slovák

 

Zástupce ASF se zúčastnil zasedání výběrových komisí. Ve výběrových řízeních byl vždy jeden kandidát a výběrové komise jednoznačně doporučily děkanovi fakulty jmenovat:

 • doc. Mgr. Vladimíra Sládka, Ph.D. vedoucím katedry antropologie a genetiky člověka 
 • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie  
 • doc. RNDr. Michala Vinklera, Ph.D. vedoucím katedry zoologie 
 • PhDr. Petra Novotného, Ph.D. vedoucím katedry učitelství a didaktiky biologie
 • doc. Mgr. Karla Kleisnera, Ph.D., vedoucím katedry filosofie a dějin přírodních věd

Podklady na: https://drive.google.com/drive/folders/1QejEYCtjAw2mcrrrBKXKnoR2n33UT4Gu

 

Pro volby podle bodu 6 a 7 programu jednání ASF jmenuje skrutátory: sen. Michal Jeníček, sen. Martin Mazuch. ASF schválil návrh skrutátorů.

Výsledky tajného hlasování:

 • doc. Mgr. Vladimíra Sládka, Ph.D. vedoucím katedry antropologie a genetiky člověka s výsledkem 20-0-1;
 • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie s výsledkem 21-0-0;
 • doc. RNDr. Michala Vinklera, Ph.D.  vedoucím katedry zoologie s výsledkem 21-0-0;
 • PhDr. Petra Novotného, Ph.D. vedoucím katedry učitelství a didaktiky biologie s výsledkem 21-0-0;
 • doc. Mgr. Karla Kleisnera, Ph.D., vedoucím katedry filosofie a dějin přírodních věd s výsledkem 21-0-0.

 

Usnesení 5.7

ASF doporučuje děkanovi fakulty jmenovat

 • doc. Mgr. Vladimíra Sládka, Ph.D. vedoucím katedry antropologie a genetiky člověka 
 • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie  
 • doc. RNDr. Michala Vinklera, Ph.D.  vedoucím katedry zoologie 
 • PhDr. Petra Novotného, Ph.D. vedoucím katedry učitelství a didaktiky biologie
 • doc. Mgr. Karla Kleisnera, Ph.D., vedoucím katedry filosofie a dějin přírodních věd

 

Hlasování: 21/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.Nominace studentů do disciplinární komise

Úvodní slovo přednesl předseda ASF R. Perlín a shrnul účel vzniku disciplinární komise. Prod. P. Chromý doplnil, že stávající komisi skončí 30.6. mandát.


Důvodová zpráva:

Disciplinární řád pro studenty

Čl. 2 Disciplinární komise fakulty

1. Komise je složena z členů akademické obce fakulty. Komise má 6 členů, z nichž jednu polovinu tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.

2. Členy komise a náhradníky jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty po předchozím souhlasu Akademického senátu fakulty. Navrhované členy a náhradníky z řad studentů děkan zpravidla vybere na základě doporučení Akademického senátu.

Podklady: https://drive.google.com/drive/folders/1QejEYCtjAw2mcrrrBKXKnoR2n33UT4Gu

 

V souladu s Disciplinárním řádem Studentská komora ASF navrhuje děkanovi jmenovat členy disciplinární komise tyto členy akademické obce za studentskou část: z řad studentů: Mgr. Lucie Kunstmüllerová, Mgr. Daniel Vašek, RNDr. Jiří-Jakub Zévl; náhradníci: Mgr. Lucie Pražáková, Arnošt Polák.

V návaznosti na to proběhla tajná volba s výsledky hlasování:

 • Mgr. Lucie Kunstmüllerová (19-0-2)
 • Mgr. Daniel Vašek (20-0-1)
 • RNDr. Jiří-Jakub Zévl (20-0-1)

náhradníci: 

 • Mgr. Lucie Pražáková (20-0-1)
 • Arnošt Polák (20-0-1)

 

ASF zároveň doporučuje děkanovi jmenovat do disciplinární komise tyto členy akademické obce z řad zaměstnanců: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D., prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., prof. RNDr. Jiří Nestupa, Ph.D.; náhradníci prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.

Usnesení 5.8

ASF navrhuje děkanovi jmenovat do disciplinární komise tyto členy akademické obce z řad studentů: Mgr. Lucie Kunstmüllerová, Mgr. Daniel Vašek, RNDr. Jiří-Jakub Zévl; náhradníci: Mgr. Lucie Pražáková, Arnošt Polák.

ASF doporučuje děkanovi jmenovat do disciplinární komise tyto členy akademické obce z řad zaměstnanců: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D., prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., prof. RNDr. Jiří Nestupa, Ph.D.; náhradníci prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

8.Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2023/2024 

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý.

Důvodová zpráva:

Vedení fakulty navrhuje podmínky a výše stipendií pro rok 2023/2024 ponechat stejné, jako v roce 2022/2023 (OD č. 08/2022).

Podklady:

Návrh OD k přiznávání a vyplácení stipendií v akademickém roce 2023/2024

https://drive.google.com/drive/folders/1QejEYCtjAw2mcrrrBKXKnoR2n33UT4Gu

Diskuse:

 • sen. J.-J. Zévl oznámil, že s ohledem na to, že je pobíratelem stipendia, tak se při hlasování zdrží, neboť si nemyslí, že by mohl v této problematice hlasovat kladně či záporně
 • sen. D. Vašek vyzval, aby se vyvolala diskuse k výši stipendií za vynikající studijní výsledky

 

Usnesení 5.9

ASF souhlasí s podmínkami pro přiznávání a výši stipendií pro akademický rok 2023/2024 specifikovanými v návrhu OD k přiznávání a vyplácení stipendií na PřF UK.

Hlasování: 18/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

9. Vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS, chemický okrsek

Úvodní slovo přednesl předseda ASF R. Perlín.

Důvodová zpráva:

Protože senátor Nathan Sidej zvolený do studentské komory v okrsku Chemie úspěšně ukončil studium a není student a v tomto okrsku nejsou zvoleni náhradníci musí proběhnout doplňovací volby do tohoto okrsku ASF. Proto je nutné vyhlásit termín voleb a stanovit volební komisi. Volby vyhlašuje předsednictvo, ale je důležité společně domluvit termíny a zvolit volební komisi. Termín voleb: nejméně 2 a nejvýše 4 po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně 4 hodiny. Volby se konají v pracovních dnech.

Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

Forma voleb: elektronické volby

Volební komise: nejméně 4 osoby, z každé sekce jeden. Ve volební komisi musí být zástupci akademické obce z každého okrsku, a to pouze takoví, kteří sami nekandidují.

Návrh na členy volební komise: doporučení pro pokračování volební komise, která zajišťovala volby do SKAS v listopadu ve složeníM. Mazuch (geologie), M. Jeníček (geografie, předseda), J. Hraníček (chemie), P. Škaloud (biologie)

https://drive.google.com/drive/folders/1QejEYCtjAw2mcrrrBKXKnoR2n33UT4Gu

Diskuse:

 • Proběhla diskuse ohledně vhodného termínu vyhlášení voleb.

 

Usnesení 5.10

ASF vyhlašuje termín doplňovacích voleb do studentské komory, okrsek chemie na dny: 3.–5. 10. 2023 (Út–Čt). ASF schvaluje elektronickou formu voleb. ASF volí volební komisi ve složení: M. Mazuch (geologie), M. Jeníček (geografie, předseda), J. Hraníček (chemie), P. Škaloud (biologie).

Hlasování: 18/0/
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

10. Informace z jednání AS UK

Sen. A. Altová informovala o jednání AS UK:

 • diskuse o Konferenci Vogue na FHS
 • neschválení Řádu pro zajišťování zpětné vazby
 • 2. 6. 2023 proběhne kulatý stůl ohledně nakládání/ukládání dat (repozitář)

 

Sen. K. Bubeníková informovala o dalších bodech jednání AS UK:

 • Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030
 • Koncept propagačního loga UK
 • Gender pay gap
 • Návrh nových Pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK (Mikuláš)
 • Principy 2024 – 2. kolo připomínek, od 2. 6. poběží třetí kolo – hlavní témata – KEN/neKEN, podpora malých studijních oborů, podpora teologických fakult, vzdělávání akademických pracovníků a velikost předzávorky

 

Diskuse:

 • Taj. K. Mozr doplnit informace k „Mikuláši“, zdůraznil, že se nejedná o dar, ale o půjčku, o kterou může žádat fakulta s určitým min. výší projektu, resp. min. procentem rozpočtu

 

11. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen D. Vašek doporučil k podpoře předložené žádosti a informoval o jejich projednání v rámci SKAS:

 • Štěpán Kuba, BC Přírodní Vědy (basketbal), 10 000 Kč
 • Karolína Vaníčková, PhD Conference in Immunology, 10 000 Kč

 

Usnesení 5.11

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty: 

 • Štěpán Kuba, BC Přírodní Vědy, 10 000 Kč
 • Karolína Vaníčková, PhD Conference in Immunology, 10 000 Kč

 

Hlasování: 18/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

12. Sdělení a informace

Sen. L. Pražáková informovala na výjezdním zasedání ASF o úspěšné akci Albertovské stráně, která proběhla dne 9. 5. 2023

 • předseda ASF R. Perlín poděkoval všem organizujícím a zúčastněným

 

Prod. P. Chromý poděkoval SKAS za rychlé nalezení tutora pro dva studijní programy.

Sen. D. Rösel připomněl potřebu zformulování návrhu usnesení ohledně dodávání podkladů pro projednání před konáním výjezdního zasedání. Tajemník K. Mozr a předseda EK ASF L. Šídlo se dohodli, že takový návrh by mohl být mj. výsledkem společné schůzky k problematice rozpočtu a rozpisu fakulty.

 

13. Různé

Termíny jednání ASF:

Termíny jednání ASF jsou naplánovány takto: 22. 6., 21. 9., 19. 10. 2023.

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

Termíny jsou zapsány do digitálních kalendářů senátorů.

 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                   ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                           rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                           studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF Jiří-Jakub Zévl       jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

           

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:

perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201.

 

Zapsal:              Luděk Šídlo                         1. 6. 2023

Ověřil:               Radim Perlín                       2. 6. 2023

Publikováno:    Jiří-Jakub Zévl                     12. 6. 2023

 

Akce dokumentů